بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠,٠٠٠ ١٩٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢١/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٢١ ٢,٥٢١ ٢,٥٢١ ٢٧٠ ٣٠٠ ٢,٤٠١ ٧,١١٠ ٢,٥٢١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٦٨٠,٦٧٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢١/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٢١ ٢,٥٢١ ٢,٥٢١ ٢٧٠ ٣٠٠ ٢,٤٠١ ٧,١١٠ ٢,٥٢١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٦٨٠,٦٧٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢٥٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٣,٦١٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٥٦٢,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢١٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٦,٠٠٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧٢,٧١٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٢١٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٦,٠٠٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧٢,٧١٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٩٠ ١٠٠ ٢,٢٠٢ ٥٤٠ ٢,٣١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٢٠٨,٠٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٩٠ ١٠٠ ٢,٢٠٢ ٥٤٠ ٢,٣١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٢٠٨,٠٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٩٠ ١٠٠ ٢,٢٠٢ ٥٤٠ ٢,٣١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٢٠٨,٠٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٢,٢٠٢ ٥٤٠ ٢,٣١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٣,٦١٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٣١٢ ٢,٣١٢ ٠ ١٠٠ ٢,٢٠٢ ٥٤٠ ٢,٣١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٣,٦١٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٥١ ٢,٢٥١ ٠ ٣٠٠ ٢,١٤٤ ٦,٠٠٠ ٢,٢٥١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٢,٤٨٣ ٢,٤٨٣ ٢,٤٨٣ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ١,٣٦٠ ٢,٤٨٣ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٩٦,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,٤٧٧ ٢,٤٧٧ ٢,٤٧٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ١,٢٦٠ ٢,٤٧٧ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٩٥,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,٤٧٧ ٢,٤٧٧ ٢,٤٧٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ١,٢٦٠ ٢,٤٧٧ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٩٥,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٢,٣٧٢ ٢,٣٨٢ ٢,٣٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٣٠٠ ٢,٣٩١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧٦,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٢,٣٧٢ ٢,٣٨٢ ٢,٣٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٣٠٠ ٢,٣٩١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧٦,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٢,٣٠٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧١,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٢,٣٠٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٧١,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,٢١٣ ٢,٢٦٨ ٢,٣٢٣ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٣٨٠ ٢,٣٢٣ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٥٣,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,٢١٣ ٢,٢٦٨ ٢,٣٢٣ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٣٨٠ ٢,٣٢٣ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٤٥٣,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ١٦٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ١٦٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٣٧٧,٤٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ١٦٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ١٦٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٣٧٧,٤٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٣٠٠ ٢,٣٩١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢٠٢ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٢,٣٠٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢٠٢ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٦٠ ٢,٢١٢ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢٠٢ ٠ ٠ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٣٠٠ ٢,٣٩١ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٢١٣ ٣٨٠ ٢,٣٢٣ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله THOR-GRSUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٣٥٩ ٢,٣٥٩ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٥٩ ٢,٣٠٠ ٢,٣٥٩ --- پالایشگاه تندگویان تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٣,٠٠٠ ٢,٢٨٠ ٤٦,٠٠٠ ٢,١٩٦ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,٤٠٩ ٣٠,٠٠٠ ٢,٢٢٨ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٥,٠٠٠ ٢,٣٣٥ ٢٥,٠٠٠ ٢,١٧٣ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٥,٠٠٠ ٢,٣٣٥ ٢٥,٠٠٠ ٢,١٧٣ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٣,٠٠٠ ٢,٢٨٠ ٤٦,٠٠٠ ٢,١٩٦ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,٤٥٢ ٣٠,٠٠٠ ٢,١٠٨ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ١٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,٤٥٢ ٣٠,٠٠٠ ٢,١٠٨ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٣,٠٠٠ ٢,٢٨٠ ٤٦,٠٠٠ ٢,١٩٦ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٥,٠٠٠ ٢,٣٣٥ ٢٥,٠٠٠ ٢,١٧٣ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٠٦/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٢٥,٠٠٠ ٢,٥٨٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٠٧/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٤/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٥,٠٠٠ ٢,٣٤٩ ٥٠,٠٠٠ ٢,٢٧٠ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,٤٠٩ ٣٠,٠٠٠ ٢,٢٢٨ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٥,٠٠٠ ٢,٣٣٥ ٢٥,٠٠٠ ٢,١٧٣ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ١٨/٠١/١٣٩٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ ٢,٠٥٧ ٦٠,٠٠٠ ١,٨٥١ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٧/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,٤٠٩ ٣٠,٠٠٠ ٢,٢٢٨ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠,٠٠٠ ٢,٣٢٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد گرانوله - OFF درجه 3 RPC-GRSUSUO3B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ١,٥٩٠ ١,٥٩٠ ١,٥٩٠ ٩٠ ١٠٠ ١,٥١٤ ٤٠٠ ١,٥٩٠ --- پتروشیمی رازی نقدی ١٤٣,١٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله - OFF درجه 3 RPC-GRSUSUO3B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ١,٥٩٠ ١,٥٩٠ ١,٥٩٠ ٩٠ ١٠٠ ١,٥١٤ ٤٠٠ ١,٥٩٠ --- پتروشیمی رازی نقدی ١٤٣,١٠٠ گوگرد خارج از گونه انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله - صادراتي KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٠,٠٠٠ ١٧٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٢٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد گرانوله - صادراتي KHPC-GRSUSUBEX-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٢,١٤٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی خارک نقدی ($) ٠ گوگرد گوگرد FOB-خارک ٢٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٢٢٠ ١٠,٣١٠ ٢,٣٣١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤,٦٦٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٢٢٠ ١٠,٣١٠ ٢,٣٣١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤,٦٦٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٢٢٠ ١٠,٣١٠ ٢,٣٣١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤,٦٦٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ١٤٨٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٤,٠٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,٤٤٩,٨٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ١٤٨٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٤,٠٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,٤٤٩,٨٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ١٤٨٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٤,٠٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,٤٤٩,٨٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ١٤٩٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ١١,٩٩٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٤٠٠,١٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ١٤٩٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ١١,٩٩٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٤٠٠,١٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ١٤٩٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ١١,٩٩٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٤٠٠,١٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ٤,٥٥٠ ٢,٢١٩ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,٣٢٨,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,١٧١,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣,١٧١,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٤ ٢,١٨١ ١٣٠٠ ١,٣٠٠ ٢,١٧٣ ١,٤٠٠ ٢,١٨١ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٢,٨٢٥,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٤ ٢,١٨١ ١٣٠٠ ١,٣٠٠ ٢,١٧٣ ١,٤٠٠ ٢,١٨١ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٢,٨٢٥,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٤٤٧ ٦,٥٦٠ ٢,٥٦٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٥٦٩,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٤٤٧ ٦,٥٦٠ ٢,٥٦٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٥٦٩,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ٢,٥٦٩ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٤٤٧ ٦,٥٦٠ ٢,٥٦٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٥٦٩,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٩٩٠ ١,٠٠٠ ٢,٣٣١ ٩,٥٩٠ ٢,٤٤٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٤٢٢,٥٣٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٩٩٠ ١,٠٠٠ ٢,٣٣١ ٩,٥٩٠ ٢,٤٤٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٤٢٢,٥٣٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٩٩٠ ١,٠٠٠ ٢,٣٣١ ٩,٥٩٠ ٢,٤٤٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٤٢٢,٥٣٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٩٥٠ ١,٠٠٠ ٢,٣٣١ ٢١,٧٩٠ ٢,٤٤٧ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٣٢٤,٦٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٢,٤٤٧ ٩٥٠ ١,٠٠٠ ٢,٣٣١ ٢١,٧٩٠ ٢,٤٤٧ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٣٢٤,٦٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٢٠ ٢,٢٢٠ ٢,٢٢٠ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١١٤ ١٠,١١٠ ٢,٢٢٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,١٧٥,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٢٠ ٢,٢٢٠ ٢,٢٢٠ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١١٤ ١٠,١١٠ ٢,٢٢٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,١٧٥,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,٨٠٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه آبادان نقدی ١,٣٦٩,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٠١ ٢,٢٧٥ ٢,٢٨٢ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,١٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٣٦٥,١٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٣٠٣,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٣٠٣,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٣٠٣,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٣,٩٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,١٦٥,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٣,٩٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,١٦٥,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٢٢٠ ٣,٩٢٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,١٦٥,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٤/٠٨/١٣٩١ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ٤٨٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٨,١٠٠ ٢,٢١٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٠٦٥,١٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٥٠٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه آبادان نقدی ١,٠٥٧,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٤٤٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٣٠,١٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٤٤٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٣٠,١٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٤٤٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٣٠,١٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٤٤٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٣٠,١٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٤٠٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,٨٠٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٩١٢,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٤٤٨ ٢,٦٠٠ ٢,٥٧٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٧٤٥,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٤٤٨ ٢,٦٠٠ ٢,٥٧٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٧٤٥,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩١ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢,٥٧٠ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٤٤٨ ٢,٦٠٠ ٢,٥٧٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٧٤٥,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٨ ٢,٤٤٨ ٢,٤٤٨ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٣٣١ ٢,٠١٠ ٢,٤٤٨ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٧٠٩,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٢,٤٤٨ ٢,٤٤٨ ٢,٤٤٨ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٣٣١ ٢,٠١٠ ٢,٤٤٨ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٧٠٩,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٢٢٠ ٦٠٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٩٩,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٢٢٠ ٦٠٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٩٩,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٦/٠٩/١٣٩١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٢,٣٣١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٢٢٠ ٦٠٠ ٢,٣٣١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٩٩,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٣٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٣٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٦٩٥,٣٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,١٧٣ ٥٠٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٨٤,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,١٧٣ ٥٠٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٨٤,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٣٠٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٥٠٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٦٣٤,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ١٤٠ ١,٤٠٠ ٢,١٧٣ ١٤٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣٠٤,٢٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ١٤٠ ١,٤٠٠ ٢,١٧٣ ١٤٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣٠٤,٢٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ١٤٠ ١,٤٠٠ ٢,١٧٣ ١٤٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٣٠٤,٢٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٢٦٠,٧٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٢٦٠,٧٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٥٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٠ ٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٠ ٣٠٠ ١,٦٠٤ ١٠٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,١٠١ ٢,١١٢ ٠ ٤٠٠ ٢,٠٩١ ٤٩٠ ٢,١١٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٢,٤٦٠ ٢,٤٦٠ ٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٣٥ ٢,٤٦٠ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢١/٠١/١٣٩٠ ٠ ٢,١٥٦ ١,٧٨٧ ٢,١٥٦ ١,٧٨٧ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٣٥ ٢,٤٦٠ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤٠٠ ٢,٠٩١ ٤٩٠ ٢,١١٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٠,٨٢٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٦٨,٩٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٢,٢٣٨ ٢,٢٣٨ ٠ ١,٠٠٠ ٢,١٢٦ ٤,٣٠٠ ٢,٢٣٨ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٦٣,٣٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٦,١٤٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ١١٩,٠٢٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٦٨,٩٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٣,٧٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٥٢,٦٠٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٠ ١,٠٠٠ ١,٦٠٤ ٥٠٠ ١,٦٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٥٧,٥٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,١٢٩ ٢,٢٠١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٩١ ٢,١٥٠ ٢,٢٠١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٩٩ ٢,٣٧٨ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٦٧ ٢,٨٤٥ ٢,٣٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٩٩ ٢,٣٧٨ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٦٧ ٢,٨٤٥ ٢,٣٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/٠٨/١٣٩٠ ٢,٢٢٩ ٢,٢٩٥ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٦٧ ٢,٧٨٥ ٢,٢٩٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٥,٠٥٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٩,٢٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٩,٢٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٥,٠٥٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٥٧,٥٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٤,١٧٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٤,١٧٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٨ ٧٦٢ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٨ ٢,٠٦٦ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٩١ ٢,١٥٠ ٢,٢٠١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٠ ٥٠٠ ٢,١٦٧ ٢٠٠ ٢,١٦٧ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٠ ٥٠٠ ٢,١٦٧ ١٠٠ ٢,١٦٧ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٠ ٥٠٠ ٢,١٦٧ ١٠٠ ٢,١٦٧ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٢/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٨٦ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣٣٣ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,١٠٤ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٨٦ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٨٦ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٨٦ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٨٦ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٢٣٤ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٢/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٣٠٧ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,١٦٧ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٨/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٢٣٤ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٨٦ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,١٢٥ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠١/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٢٣٤ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢,١٧٣ ٣٤٠ ٢,١٧٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠١/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٢٣٤ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٢٣٤ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٨٦ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٣٠٧ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,١٧٨ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,١٢٥ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠١/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,١٦٧ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,١٧٨ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٠٩١ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠١/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,١٦٧ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٩/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,١٧٨ ٠ ٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٠ ٢,٠٠٠ ١,٦٠٤ ٣٠٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢١/٠١/١٣٩٠ ٠ ٤٠٠ ١,٧٨٧ ٤٠٠ ١,٧٨٧ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٠ ٢,٣٥٠ ١,٦٠٤ ٢,٣٥٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٠ ٣٠٠ ٢,١٦٧ ٣١٠ ٢,١٦٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٠ ٢٠٠ ٢,٣٠٧ ٢٠٠ ٢,٣٠٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠١/١٣٩٠ ٠ ٤٥٠ ١,٧٨٧ ٤٥٠ ١,٧٨٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٢٣٤ ٠ ٠ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٢٣٤ ٠ ٠ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٣٠٧ ٠ ٠ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢,٣٠٧ ٠ ٠ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٣٤٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٥٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٧,٧٦٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٢,١٢٦ ٢,١٢٦ ٠ ٤٠٠ ٢,١٢٦ ٤٠٠ ٢,١٢٦ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٢/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٢٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٣١٣ ٢,٣١٣ ٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣١٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣١٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٧,٧٦٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٧,٧٦٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٢٠ ٠ ١,٤٥٣ ٢٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی (مچینگ) ٢٩,٠٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٢٠ ٠ ١,٤٥٣ ٢٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی (مچینگ) ٢٩,٠٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٢٠ ٠ ١,٤٥٣ ٢٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی (مچینگ) ٢٩,٠٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٢٢ ٠ ١,٦٠٤ ٢٢ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی (مچینگ) ٣٥,٢٨٨ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٤٠,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٤٠,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٠,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٠ ٢,٠١٠ ٢٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٠,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢٠ ٠ ٢,٠٨٦ ٢٠ ٢,٠٨٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٤١,٧٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢٠ ٠ ٢,٠٨٦ ٢٠ ٢,٠٨٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٤١,٧٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠ ١٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٤٢,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠ ١٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٤٢,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢٠ ٠ ٢,١٦٧ ٢٠ ٢,١٦٧ --- پالایشگاه شیراز نقدی (مچینگ) ٤٣,٣٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠ ٠ ٢,١٧٣ ٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی (مچینگ) ٤٣,٤٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٣٠ ٠ ١,٦٠٤ ٣٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی (مچینگ) ٤٨,١٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٣٠ ٠ ١,٦٠٤ ٣٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی (مچینگ) ٤٨,١٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٦/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٣٠ ٠ ٢,١٢٥ ٣٠ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٦٣,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٣٤ ٠ ٢,١٢٥ ٣٤ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٧٢,٢٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٣٤ ٠ ٢,١٢٥ ٣٤ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٧٢,٢٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٨٠,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٤/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٤٨ ٠ ٢,٣٠٧ ٤٨ ٢,٣٠٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١١٠,٧٣٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٥٣ ٠ ٢,١٧٨ ٥٣ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١١٥,٤٣٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٥٣ ٠ ٢,١٧٨ ٥٣ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١١٥,٤٣٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٥٣ ٠ ٢,١٧٨ ٥٣ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١١٥,٤٣٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٥٣ ٠ ٢,١٧٨ ٥٣ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١١٥,٤٣٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٥٣ ٠ ٢,١٧٨ ٥٣ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١١٥,٤٣٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٥٣ ٠ ٢,١٧٨ ٥٣ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١١٥,٤٣٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٦٠ ٠ ٢,٠١٠ ٦٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ١٢٠,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٦٠ ٠ ٢,٠١٠ ٦٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ١٢٠,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٦٠ ١٠٠ ٢,٣٠٧ ٦٠ ٢,٣٠٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ١٣٨,٤٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٠٠ ٣٠٠ ١,٦٠٤ ١٠٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١٦٠,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٠٠ ٣٠٠ ١,٦٠٤ ١٠٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١٦٠,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٠٠ ٠ ١,٦٠٤ ١٠٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی (مچینگ) ١٦٠,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٠٠ ٠ ١,٦٠٤ ١٠٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی (مچینگ) ١٦٠,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٨٠ ٠ ٢,١٢٥ ٨٠ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی (مچینگ) ١٧٠,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٨٠ ٠ ٢,١٢٥ ٨٠ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی (مچینگ) ١٧٠,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٩٠ ٠ ٢,٠٩١ ٩٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی (مچینگ) ١٨٨,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٩٠ ٠ ٢,٠٩١ ٩٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی (مچینگ) ١٨٨,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ١٠٠ ٥٠٠ ٢,١٦٧ ٢٠٠ ٢,١٦٧ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٢١٦,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ١٠٠ ٥٠٠ ٢,١٦٧ ١٠٠ ٢,١٦٧ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٢١٦,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ١٠٠ ٥٠٠ ٢,١٦٧ ٢٠٠ ٢,١٦٧ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٢١٦,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ١٠٠ ٥٠٠ ٢,١٦٧ ٢٠٠ ٢,١٦٧ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٢١٦,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ١٠٠ ٥٠٠ ٢,١٦٧ ١٠٠ ٢,١٦٧ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٢١٦,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٠٠ ١٠٠ ٢,٢٣٤ ١٠٠ ٢,٢٣٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٢٢٣,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٠٠ ١٠٠ ٢,٢٣٤ ١٠٠ ٢,٢٣٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٢٢٣,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٠ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٢٥٩,٢٨٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٠ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٢٥٩,٢٨٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٠ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٢٥٩,٢٨٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٠ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٢٥٩,٢٨٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٠ ٢,٠٩١ ١٢٤ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٢٥٩,٢٨٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٧٨ ٠ ١,٦٠٤ ١٧٨ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی (مچینگ) ٢٨٥,٥١٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٧٨ ٠ ١,٦٠٤ ١٧٨ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی (مچینگ) ٢٨٥,٥١٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٧٨ ٠ ١,٦٠٤ ١٧٨ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی (مچینگ) ٢٨٥,٥١٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٢٠٠ ٠ ١,٦٠٤ ٢٠٠ ١,٦٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٣٢٠,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٢٠٠ ٠ ١,٦٠٤ ٢٠٠ ١,٦٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٣٢٠,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٢٠٠ ٠ ١,٦٠٤ ٢٠٠ ١,٦٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٣٢٠,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ١٥٠ ٥٠٠ ٢,١٧٨ ١٥٠ ٢,١٧٨ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٣٢٦,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ١٨/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٢٣٠ ٢٣٠ ١,٤٥٣ ٢٣٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣٣٤,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ١٨/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٢٣٠ ٢٣٠ ١,٤٥٣ ٢٣٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣٣٤,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ١٨/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٢٣٠ ٢٣٠ ١,٤٥٣ ٢٣٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣٣٤,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ١٨/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٢٣٠ ٢٣٠ ١,٤٥٣ ٢٣٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣٣٤,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ١٨/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٢٣٠ ٢٣٠ ١,٤٥٣ ٢٣٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣٣٤,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٠ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ٣٤٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٠ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ٣٤٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٠ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ٣٤٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٠ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ٣٤٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٠ ٢,٢٨٣ ١٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی (مچینگ) ٣٤٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٢٠٠ ٠ ١,٧٨٧ ٢٠٠ ١,٧٨٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٣٥٧,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ١٨٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ١,٠٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٣٧٩,٩٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٧/٠٤/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ١٧٠ ١٧٠ ٢,٣٠٧ ١٧٠ ٢,٣٠٧ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣٩٢,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٠٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٠٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٤٠٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٤٠٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٨٦ ٢٠٠ ٢,٠٨٦ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤١٧,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٨٦ ٢٠٠ ٢,٠٨٦ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤١٧,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠٩١ ٢٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤١٨,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢٠٠ ٠ ٢,١٠٤ ٢٠٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی (مچینگ) ٤٢٠,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠,٢٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٤٢٢,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٠١٠ ٢٠,٢٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٤٢٢,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ١,٠٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤٢٥,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ١,٠٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤٢٥,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ١,٠٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤٢٥,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٦/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ١,٠٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤٢٥,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١١/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٢٥,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١١/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٢٥,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١١/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٢٥,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١١/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٢٥,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٢٥,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٢٥,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,١٢٥ ٢٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٢٥,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٢/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,١٧٣ ٢٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٤٣٤,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٨ ٢٠٠ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤٣٥,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٨ ٢٠٠ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤٣٥,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٨ ٢٠٠ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤٣٥,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,١٧٨ ٢٠٠ ٢,١٧٨ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٣٥,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,١٧٨ ٢٠٠ ٢,١٧٨ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٤٣٥,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٧/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٣٠٠ ٣٠٠ ١,٤٥٣ ٣٠٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٤٣٥,٩٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٣٠٠ ٣٢٠ ١,٤٥٣ ٣٢٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٤٣٥,٩٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٣٠٠ ٣٢٠ ١,٤٥٣ ٣٢٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٤٣٥,٩٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٣٠٠ ٣٢٠ ١,٤٥٣ ٣٢٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٤٣٥,٩٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٣٠٠ ٣٢٠ ١,٤٥٣ ٣٢٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٤٣٥,٩٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٤/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ١٩٠ ١,٠٠٠ ٢,٣٠٧ ١٩٠ ٢,٣٠٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤٣٨,٣٣٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٢٣٤ ٢٠٠ ٢,٢٣٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤٤٦,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٢٣٤ ٢٠٠ ٢,٢٣٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤٤٦,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢٠٠ ٠ ٢,٢٣٤ ٢٠٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی (مچینگ) ٤٤٦,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢٠٠ ٠ ٢,٢٣٤ ٢٠٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی (مچینگ) ٤٤٦,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٠٧ ٢٠٠ ٢,٣٠٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤٦١,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٠٧ ٢٠٠ ٢,٣٠٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤٦١,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢,٣٠٧ ٢٠٠ ٢,٣٠٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٤٦١,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٣٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٦٠٤ ٣٠٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٤٨١,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٣٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٦٠٤ ٣٠٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٤٨١,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢٣٠ ٠ ٢,١٠٤ ٢٣٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی (مچینگ) ٤٨٣,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢,٢٣٤ ٢٢٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٤٩١,٤٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢,٢٣٤ ٢٢٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٤٩١,٤٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢٤٠ ٠ ٢,١٦٧ ٢٤٠ ٢,١٦٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٥٢٠,٠٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢,٠٨٦ ٢٥٠ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٥٢١,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢,٠٨٦ ٢٥٠ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٥٢١,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٦/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢,١٠٤ ٢٥٠ ٢,١٠٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٥٢٦,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٦/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢,١٠٤ ٢٥٠ ٢,١٠٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٥٢٦,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٦/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢,١٠٤ ٢٥٠ ٢,١٠٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٥٢٦,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٦/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢,١٠٤ ٢٥٠ ٢,١٠٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٥٢٦,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢,١٠٤ ٢٥٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٥٢٦,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٣٠٠ ٠ ١,٧٨٧ ٣٠٠ ١,٧٨٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٥٣٦,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٣٠٠ ٠ ١,٧٨٧ ٣٠٠ ١,٧٨٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٥٣٦,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٣٠٠ ٠ ١,٧٨٧ ٣٠٠ ١,٧٨٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٥٣٦,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠١/٠٦/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢٧٠ ٢٧٠ ٢,١٠٤ ٢٧٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٥٦٨,٠٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠١/٠٦/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢٧٠ ٢٧٠ ٢,١٠٤ ٢٧٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٥٦٨,٠٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢٥٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٢٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٥٧٠,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢,٢٨٣ ٢٥٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٢٥٠ ٢,٢٨٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٥٧٠,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٠٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٦٠٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٦٠٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠٨٦ ٣٠٠ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٢٥,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠٨٦ ٣٠٠ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٢٥,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠٨٦ ٣٠٠ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٢٥,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠٨٦ ٣٠٠ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٢٥,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٧ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠٨٦ ٣٢٢ ٢,٠٨٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٢٥,٨٢٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٧ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠٨٦ ٣٢٢ ٢,٠٨٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٢٥,٨٢٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٧ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠٨٦ ٣٢٢ ٢,٠٨٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٢٥,٨٢٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٢٧,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٣٠٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٢٧,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ١,٠٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٣٣,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٠١٠ ١,٠٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٣٣,٣٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢٩٢ ٠ ٢,١٧٨ ٢٩٢ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٦٣٥,٩٧٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢٩٢ ٠ ٢,١٧٨ ٢٩٢ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٦٣٥,٩٧٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٦/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٣٠٠ ٠ ٢,١٢٥ ٣٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٦٣٧,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٦/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٣٠٠ ٠ ٢,١٢٥ ٣٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٦٣٧,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٦/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٣٠٠ ٠ ٢,١٢٥ ٣٠٠ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٦٣٧,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,١٦٧ ٣١٠ ٢,١٦٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٥٠,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,١٦٧ ٣٠٠ ٢,١٦٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٥٠,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,١٦٧ ٣١٠ ٢,١٦٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٥٠,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,١٦٧ ٣١٠ ٢,١٦٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٦٥٠,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٤ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,١٧٣ ٣٤٠ ٢,١٧٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٥١,٩٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٣٤٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٣٤٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٦٨٣,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٣٤٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٣٤٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٦٨٣,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٢,٢٨٣ ٢,٢٩٥ ٢,٣٣٣ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣٣٣ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٦٨٨,٣٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٣٩٦ ١,٠٠٠ ١,٧٨٧ ٣٩٦ ١,٧٨٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٧٠٧,٦٥٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٣٩٦ ١,٠٠٠ ١,٧٨٧ ٣٩٦ ١,٧٨٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٧٠٧,٦٥٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٣٩٦ ١,٠٠٠ ١,٧٨٧ ٣٩٦ ١,٧٨٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٧٠٧,٦٥٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٢,٤٦٠ ٢,٤٦٠ ٢,٤٦٠ ٢٩٠ ٣٠٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٣٥ ٢,٤٦٠ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٧١٣,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢١/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٤٠٠ ٤٠٠ ١,٧٨٧ ٤٠٠ ١,٧٨٧ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٧١٤,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٣٢٠ ٥٢٠ ٢,٢٣٤ ٥٢٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٧١٤,٨٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٣٢٠ ٥٢٠ ٢,٢٣٤ ٥٢٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٧١٤,٨٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ١,٤٥٣ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٧٢٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ١,٤٥٣ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٧٢٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ١,٤٥٣ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٧٢٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ١,٤٥٣ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٧٢٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٧٢٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٧٢٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٧٢٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ١,٤٥٣ ٥٠٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٧٢٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٣٧٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٦٣,٣٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٧٨٠,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢١/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٣٧٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٦٣,٣٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٧٨٠,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٦٠٤ ٥٠٠ ١,٦٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٨٠٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٦٠٤ ٥٠٠ ١,٦٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٨٠٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٧/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٤/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٤٥٠ ٤٥٠ ١,٧٨٧ ٤٥٠ ١,٧٨٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٨٠٤,١٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,١٠١ ٢,١٠٨ ٢,١١٢ ٣٩٠ ٤٠٠ ٢,٠٩١ ٤٩٠ ٢,١١٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٨٢٢,١٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٩/٠٨/١٣٩٠ ٢,٥٦٢ ٢,٥٦٢ ٢,٥٦٢ ٣٢١ ٤٩٩ ٢,٥٦٢ ٤٩٩ ٢,٥٦٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٨٢٢,٤٠٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ١,٨٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٨٤٤,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ١,٨٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه شیراز نقدی ٨٤٤,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٥٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٤٤,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٠١٠ ٥٠٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٨٤٤,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٨/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٥٣٠ ٥٣٠ ١,٦٠٤ ٥٣٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٨٥٠,١٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٨/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٥٣٠ ٥٣٠ ١,٦٠٤ ٥٣٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٨٥٠,١٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٨/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٥٣٠ ٥٣٠ ١,٦٠٤ ٥٣٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٨٥٠,١٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٤٨٤ ٠ ١,٧٨٧ ٤٨٤ ١,٧٨٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ٨٦٤,٩٠٨ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٤/٠٢/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٥٠٠ ٥٠٠ ١,٧٨٧ ٥٠٠ ١,٧٨٧ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٨٩٣,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٥/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٤٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٣٠٧ ٤٠٠ ٢,٣٠٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٩٢٢,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٣١٣ ٢,٣١٣ ٢,٣١٣ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣١٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٢٥,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٣١٣ ٢,٣١٣ ٢,٣١٣ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ٤٢٠ ٢,٣١٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٢٥,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٤٥٠ ٤٥٠ ٢,١٠٤ ٤٥٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٩٤٦,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٤٥٠ ٤٥٠ ٢,١٠٤ ٤٥٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٩٤٦,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٤٠٠ ٤٠٠ ٢,٢٨٣ ١١,٤٣٠ ٢,٤٠٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٩٦١,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٦١٠ ٦١٠ ١,٦٠٤ ٦١٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٩٧٨,٤٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٦١٠ ٦١٠ ١,٦٠٤ ٦١٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٩٧٨,٤٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٦١٠ ٦١٠ ١,٦٠٤ ٦١٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٩٧٨,٤٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٦١٠ ٦١٠ ١,٦٠٤ ٦١٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٩٧٨,٤٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٦١٠ ٦١٠ ١,٦٠٤ ٦١٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٩٧٨,٤٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٨٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٥٢,٦٠٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٠١٣,٢٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٤٨٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٥٢,٦٠٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٠١٣,٢٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠١/١٢/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٧٠٠ ٧٠٠ ١,٤٥٣ ٧٠٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,٠١٧,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠١/١٢/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٧٠٠ ٧٠٠ ١,٤٥٣ ٧٠٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,٠١٧,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠١/١٢/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٧٠٠ ٧٠٠ ١,٤٥٣ ٧٠٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,٠١٧,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠١/١٢/١٣٨٩ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ١,٤٥٣ ٧٠٠ ٧٠٠ ١,٤٥٣ ٧٠٠ ١,٤٥٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,٠١٧,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٨٦ ٥٠٠ ٢,٠٨٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٠٤٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٨٦ ٥٠٠ ٢,٠٨٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٠٤٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٨٦ ٥٠٠ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٤٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٨٦ ٥٠٠ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٤٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢١/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٧ ٢,٠٨٧ ٢,٠٨٧ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٨٦ ٥٢٢ ٢,٠٨٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٤٣,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٩٥ ٢,١٠٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٨٦ ٦٠٠ ٢,١٠٩ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,٠٤٧,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٩٥ ٢,١٠٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٨٦ ٦٠٠ ٢,١٠٩ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,٠٤٧,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٩٥ ٢,١٠٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٨٦ ٦٠٠ ٢,١٠٩ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,٠٤٧,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٠/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,١٠٤ ٥٠٠ ٢,١٠٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ١,٠٥٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 ١٠/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,١٠٤ ٥٠٠ ٢,١٠٤ --- پالایشگاه شیراز نقدی ١,٠٥٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٠/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,١٠٤ ٥٠٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٥٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٠/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,١٠٤ ٥٠٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٥٢,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٧,٧٦٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٥٥,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٧,٧٦٠ ٢,١١١ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٥٥,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ٨٦,٩٦٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٠٥٨,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,١٢٥ ٥٠٠ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٦٢,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,١٢٥ ٥٠٠ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٦٢,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢,١٢٥ ٥٠٠ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ١,٠٦٢,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٦٠٠ ٠ ١,٧٨٧ ٦٠٠ ١,٧٨٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١,٠٧٢,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٦٠٠ ٠ ١,٧٨٧ ٦٠٠ ١,٧٨٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١,٠٧٢,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٤٧٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٨,٩٦٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٠٧٢,٥٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٥٠٠ ٠ ٢,١٧٨ ٥٠٠ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١,٠٨٩,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٥٠٠ ٠ ٢,١٧٨ ٥٠٠ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١,٠٨٩,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٥٢٠ ٥٠٠ ٢,٠١٠ ١١٩,٠٢٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٠٩٧,٧٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٥٠١ ٥٠١ ٢,٢٣٤ ٥٠١ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,١١٩,٢٣٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٥٠١ ٥٠١ ٢,٢٣٤ ٥٠١ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,١١٩,٢٣٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٥٠١ ٥٠١ ٢,٢٣٤ ٥٠١ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,١١٩,٢٣٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٥٤٠ ٥٤٠ ٢,١٢٥ ٥٤٠ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,١٤٧,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٥٤٠ ٥٤٠ ٢,١٢٥ ٥٤٠ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,١٤٧,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٥٤٠ ٥٤٠ ٢,١٢٥ ٥٤٠ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,١٤٧,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٥٥٠ ١,٠٠٠ ٢,١٠٤ ٥٥٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,١٥٧,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٥٥٠ ١,٠٠٠ ٢,١٠٤ ٥٥٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,١٥٧,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٥٥٠ ١,٠٠٠ ٢,١٠٤ ٥٥٠ ٢,١٠٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,١٥٧,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٩/٠٨/١٣٩٠ ٢,٥٦٢ ٢,٥٦٢ ٢,٥٦٢ ٤٩٩ ٤٩٩ ٢,٥٦٢ ٤٩٩ ٢,٥٦٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٢٧٨,٤٣٨ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٦٢٦ ٦٢٦ ٢,١٢٥ ٦٢٦ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٣٣٠,٢٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٦٢٦ ٦٢٦ ٢,١٢٥ ٦٢٦ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٣٣٠,٢٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٢,٥٦٢ ٢,٥٦٢ ٢,٥٦٢ ٥٢٠ ٥٢٠ ٢,٥٦٢ ٥٢٠ ٢,٥٦٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٣٣٢,٢٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٦٥٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٤١٢,٤٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٧/٠٤/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٦٣٢ ٦٣٢ ٢,٣٠٧ ٦٣٢ ٢,٣٠٧ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٤٥٨,٠٢٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٩١٥ ١,٠٠٥ ١,٦٠٤ ٩١٥ ١,٦٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٤٦٧,٦٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٩١٥ ١,٠٠٥ ١,٦٠٤ ٩١٥ ١,٦٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٤٦٧,٦٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٩١٥ ١,٠٠٥ ١,٦٠٤ ٩١٥ ١,٦٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٤٦٧,٦٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٩/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٧٢٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ ٧٨,٥٤٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٥١٩,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٧٢٠ ٧٠٠ ٢,٠١٠ ٧٨,٥٤٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٥١٩,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٧٠٠ ٧٠٠ ٢,١٧٣ ٢,١٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ١,٥٢١,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٧٣٦ ٧٣٦ ٢,٠٨٦ ٧٣٦ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٥٣٥,٢٩٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٧١٢ ١,٥٠٠ ٢,١٧٨ ٧٦٢ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٥٥٠,٧٣٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٨/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٨٧٠ ٨٧٠ ١,٧٨٧ ٨٧٠ ١,٧٨٧ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,٥٥٤,٦٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٨/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٨٧٠ ٨٧٠ ١,٧٨٧ ٨٧٠ ١,٧٨٧ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,٥٥٤,٦٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٨/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٨٧٠ ٨٧٠ ١,٧٨٧ ٨٧٠ ١,٧٨٧ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ١,٥٥٤,٦٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٧٠٠ ٠ ٢,٢٣٤ ٧٠٠ ٢,٢٣٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١,٥٦٣,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٧٠٠ ٠ ٢,٢٣٤ ٧٠٠ ٢,٢٣٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١,٥٦٣,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٧٠٠ ٠ ٢,٢٣٤ ٧٠٠ ٢,٢٣٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١,٥٦٣,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٧٠٠ ٠ ٢,٢٣٤ ٧٠٠ ٢,٢٣٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١,٥٦٣,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٧٦٦ ٠ ٢,١٢٥ ٧٦٦ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١,٦٢٧,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٧٦٦ ٠ ٢,١٢٥ ٧٦٦ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی (مچینگ) ١,٦٢٧,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٢,١٦٧ ٧٦٠ ١,٠٠٠ ٢,١٦٧ ٩١٠ ٢,١٦٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٦٤٦,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٧٦٢ ١,٥٠٠ ٢,١٧٨ ٧٦٢ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٦٥٩,٦٣٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٧٦٢ ١,٥٠٠ ٢,١٧٨ ٧٦٢ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٦٥٩,٦٣٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٧٦٢ ١,٥٠٠ ٢,١٧٨ ٧٦٢ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٦٥٩,٦٣٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٨١٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٩,٢٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٧٠٩,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٧٧٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ٨,٩٦٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٧٥٧,١٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,١٣٣ ٢,٢٢٠ ٢,٣٣١ ٨٠٠ ٨٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٣٢٠ ٢,٣٣١ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٧٧٥,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,١٣٣ ٢,٢٢٠ ٢,٣٣١ ٨٠٠ ٨٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٣٢٠ ٢,٣٣١ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٧٧٥,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٥٤ ٢,٢٣٨ ٢,٣٥٢ ٨٠٠ ٨٠٠ ٢,١٠٤ ١,٢٧٢ ٢,٣٥٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٧٩٠,٠٨٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٥٤ ٢,٢٣٨ ٢,٣٥٢ ٨٠٠ ٨٠٠ ٢,١٠٤ ١,٢٧٢ ٢,٣٥٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٧٩٠,٠٨٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٨/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٤٤ ٢,٢٦١ ٢,٢٨٨ ٧٩٤ ٨٠٠ ٢,٢٣٤ ٩٩٤ ٢,٢٨٨ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٧٩٥,١٩٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٤/٠٢/١٣٩٠ ١,٨٠١ ١,٨٣٤ ٢,٠٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٧٨٧ ١,٥٧٠ ٢,٠٠٠ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٨٣٣,٥٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٤/٠٢/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١٠٣٠ ١,٠٣٠ ١,٧٨٧ ١,٠٣٠ ١,٧٨٧ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ١,٨٤٠,٦١٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٨٩٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٩١ ٨٩٠ ٢,٠٩١ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٨٦٠,٩٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٨٤٦ ٨٤٦ ٢,٢٣٤ ٨٤٦ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٨٨٩,٩٦٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٨٤٦ ٨٤٦ ٢,٢٣٤ ٨٤٦ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ١,٨٨٩,٩٦٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٩٠٠ ١,٠٠٠ ٢,١٠٤ ٩٠٠ ٢,١٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٨٩٣,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٩٠٠ ١,٠٠٠ ٢,١٠٤ ٩٠٠ ٢,١٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ١,٨٩٣,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٩٧٢ ١,٠٠٠ ٢,٠٨٦ ٩٧٢ ٢,٠٨٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٢٧,٥٩٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٩٧٢ ١,٠٠٠ ٢,٠٨٦ ٩٧٢ ٢,٠٨٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٢٧,٥٩٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٩٧٢ ١,٠٠٠ ٢,٠٨٦ ٩٧٢ ٢,٠٨٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٢٧,٥٩٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ١٨/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٩٢٠ ٩٢٠ ٢,٢٣٤ ٩٢٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٢,٠٥٥,٢٨٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١٠٤ ٩٨٠ ٢,١٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٦١,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١٠٤ ٩٨٠ ٢,١٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٦١,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٢,١٠٤ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١٠٤ ٩٨٠ ٢,١٠٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٦١,٩٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٩,٢٦٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٦٧,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٠٠٠ ٢,٠٨٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٨٦,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٠٠٠ ٢,٠٨٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٨٦,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٠٠٠ ٢,٠٨٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٨٦,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٩٩١ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٥٧,٥٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٠٩٦,٩٥٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٠,٨٢٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,١١٦,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٠٢٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٦٨,٩٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,١٥٨,٣٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٠٢٠ ١,٠٠٠ ٢,٠١٠ ٦٨,٩٨٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,١٥٨,٣٢٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩٠ ٢,١١٠ ٢,١٧٤ ٢,٣٥٢ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,١٠٤ ١,٦٠٠ ٢,٣٥٢ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,١٧٣,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ١٠٢٦ ١,٠٢٦ ٢,١٢٥ ١,٠٢٦ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,١٨٠,٢٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ١٠٢٦ ١,٠٢٦ ٢,١٢٥ ١,٠٢٦ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,١٨٠,٢٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠١/٠٣/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ١٠٢٦ ١,٠٢٦ ٢,١٢٥ ١,٠٢٦ ٢,١٢٥ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,١٨٠,٢٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٩/٠٦/١٣٩٠ ٢,١٩٩ ٢,١٩٩ ٢,٢٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٧٥٠ ٢,٢٠٠ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,١٩٩,٢٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٣,٧٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٢٣٦,٣٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٣,٧٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٢٣٦,٣٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٩٨٠ ١,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٣,٧٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٢٣٦,٣٦٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٠٠٢ ١,٠٠٢ ٢,٢٣٤ ١,٠٠٢ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٢,٢٣٨,٤٦٨ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٠٠٢ ١,٠٠٢ ٢,٢٣٤ ١,٠٠٢ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٢,٢٣٨,٤٦٨ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٠٠٢ ١,٠٠٢ ٢,٢٣٤ ١,٠٠٢ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٢,٢٣٨,٤٦٨ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ١٠٩٠ ١,٠٩٠ ٢,٠٨٦ ١,٠٩٠ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٢٧٣,٧٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ١٠٩٠ ١,٠٩٠ ٢,٠٨٦ ١,٠٩٠ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٢٧٣,٧٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ٢,٠٨٦ ١٠٩٠ ١,٠٩٠ ٢,٠٨٦ ١,٠٩٠ ٢,٠٨٦ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٢٧٣,٧٤٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ١٠٩٤ ١,٠٩٤ ٢,١٢٥ ١,٠٩٤ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٣٢٤,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٢/١٣٩٠ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ٢,١٢٥ ١٠٩٤ ١,٠٩٤ ٢,١٢٥ ١,٠٩٤ ٢,١٢٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٣٢٤,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٠٥٠ ١,٠٥٠ ٢,٢٣٤ ١,٠٥٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٢,٣٤٥,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٠٥٠ ١,٠٥٠ ٢,٢٣٤ ١,٠٥٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٢,٣٤٥,٧٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٩٨٤ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٥,٠٥٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٣٦٤,٥٥٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٩٨٤ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٥,٠٥٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٣٦٤,٥٥٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢٣/٠٢/١٣٩١ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ٢,٤٠٣ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٢٨٣ ٣٦,١٤٠ ٢,٤٠٣ --- پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٤٠٣,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٨/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٩/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١١٨٥ ١,١٨٥ ٢,٢٣٤ ١,١٨٥ ٢,٢٣٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٦٤٧,٢٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٩/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١١٨٥ ١,١٨٥ ٢,٢٣٤ ١,١٨٥ ٢,٢٣٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٦٤٧,٢٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٩/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١١٨٥ ١,١٨٥ ٢,٢٣٤ ١,١٨٥ ٢,٢٣٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٦٤٧,٢٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٦٦٦ ١,٧٦٦ ١,٦٠٤ ١,٦٦٦ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٦٧٢,٢٦٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٦٦٦ ١,٧٦٦ ١,٦٠٤ ١,٦٦٦ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٦٧٢,٢٦٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٦٦٦ ١,٧٦٦ ١,٦٠٤ ١,٦٦٦ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٦٧٢,٢٦٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٦٦٦ ١,٧٦٦ ١,٦٠٤ ١,٦٦٦ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٦٧٢,٢٦٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ١٥/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١٦٦٦ ١,٧٦٦ ١,٦٠٤ ١,٦٦٦ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٢,٦٧٢,٢٦٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٢٦٦ ٢,٠٠٠ ٢,٢٣٤ ١,٢٦٦ ٢,٢٣٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٨٢٨,٢٤٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٢/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٢٦٦ ٢,٠٠٠ ٢,٢٣٤ ١,٢٦٦ ٢,٢٣٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٨٢٨,٢٤٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ١٣٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٩٦٦,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ١٣٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ٧,٣٢٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٩٦٦,٦٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/١٢/١٣٨٩ ١,٤٦٤ ١,٤٩٩ ١,٥١٣ ١٩٩٨ ٢,٠٠٠ ١,٤٥٣ ٣,٨٥٨ ١,٥١٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٩٩٥,٠٢٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/١٢/١٣٨٩ ١,٤٦٤ ١,٤٩٩ ١,٥١٣ ١٩٩٨ ٢,٠٠٠ ١,٤٥٣ ٣,٨٥٨ ١,٥١٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٩٩٥,٠٢٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/١٢/١٣٨٩ ١,٤٦٤ ١,٤٩٩ ١,٥١٣ ١٩٩٨ ٢,٠٠٠ ١,٤٥٣ ٣,٨٥٨ ١,٥١٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٩٩٥,٠٢٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/١٢/١٣٨٩ ١,٤٦٤ ١,٤٩٩ ١,٥١٣ ١٩٩٨ ٢,٠٠٠ ١,٤٥٣ ٣,٨٥٨ ١,٥١٣ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٩٩٥,٠٢٤ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٩/٠٤/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ١٣٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٣٠٧ ١,٣٠٠ ٢,٣٠٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٩٩٩,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٩/٠٤/١٣٩٠ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ٢,٣٠٧ ١٣٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٣٠٧ ١,٣٠٠ ٢,٣٠٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٢,٩٩٩,١٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٣٥٠ ١,٣٥٠ ٢,٢٣٤ ١,٣٥٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣,٠١٥,٩٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٣٥٠ ١,٣٥٠ ٢,٢٣٤ ١,٣٥٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣,٠١٥,٩٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٥/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ١٤٨٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٦٠,٩٢٠ ٢,١١٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٢٢,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ٢,١١٠ ١٤٨٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٦٠,٩٢٠ ٢,١١٠ پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٢٢,٨٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٩٠ ٢,٠٩٢ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٧٢٠ ٢,٠٩٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٣٤,٣٧٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٩٠ ٢,٠٩٢ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٧٢٠ ٢,٠٩٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٣٤,٣٧٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٨ ٢,٠٩٠ ٢,٠٩٩ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٧٥٠ ٢,٠٩٩ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣,١٣٤,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٨ ٢,٠٩٠ ٢,٠٩٩ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٧٥٠ ٢,٠٩٩ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣,١٣٤,٧٥٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٩٤ ٢,١٢٣ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٦٠٠ ٢,١٢٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣,١٤٠,٩٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه THOR-LUSUB-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٢,٠٨٦ ٢,٠٩٤ ٢,١٢٣ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٨٦ ١,٦٠٠ ٢,١٢٣ --- شرکت پالایش نفت تهران نقدی ٣,١٤٠,٩٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ٦٥,١٩٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٦٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ٦٥,١٩٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٦٦,٥٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ٦٩,٨٢٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٧٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ٦٩,٨٢٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٧٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٣/٠٤/١٣٩١ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ٢,١١٦ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ٦٩,٨٢٠ ٢,١١٦ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٧٤,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ١٥١٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٤,١٧٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٨٧,٦١٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٢,١١١ ٢,١١١ ٢,١١١ ١٥١٠ ١,٥٠٠ ٢,٠١٠ ١٢٤,١٧٠ ٢,١١١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,١٨٧,٦١٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,١٢٩ ٢,١٥١ ٢,٢٠١ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٩١ ٢,١٥٠ ٢,٢٠١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٢٢٦,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٢,١٢٩ ٢,١٥١ ٢,٢٠١ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٩١ ٢,١٥٠ ٢,٢٠١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٢٢٦,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٣٤ ١,٥٠٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٣,٣٥١,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٣٤ ١,٥٠٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٣,٣٥١,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٠٥/٠٤/١٣٩٠ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ٢,٢٣٤ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٣٤ ١,٥٠٠ ٢,٢٣٤ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٣,٣٥١,٠٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩٠ ٢,١٩٩ ٢,٢٣٨ ٢,٣٧٨ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٦٧ ٢,٨٤٥ ٢,٣٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٣٥٧,٤٣٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩٠ ٢,٢٠٢ ٢,٢٤٦ ٢,٢٦٩ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٨ ٢,٠٦٦ ٢,٢٦٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٣٦٨,٢٧٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩٠ ٢,٢٠٢ ٢,٢٤٦ ٢,٢٦٩ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٨ ٢,٠٦٦ ٢,٢٦٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٣٦٨,٢٧٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/٠٨/١٣٩٠ ٢,٢٢٩ ٢,٢٦٩ ٢,٢٩٥ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٦٧ ٢,٧٨٥ ٢,٢٩٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٤٠٢,٩١٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٠١/٠٨/١٣٩٠ ٢,٢٢٩ ٢,٢٦٩ ٢,٢٩٥ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٢,١٦٧ ٢,٧٨٥ ٢,٢٩٥ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٤٠٢,٩١٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٣١/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١٩١٦ ٣,٠٠٠ ١,٧٨٧ ٢,٧١٦ ١,٧٨٧ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٤٢٣,٨٩٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٨/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ٢,١٧٨ ١٦٥٥ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٨ ١,٧١٥ ٢,١٧٨ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٣,٦٠٤,٥٩٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٢٣٥٠ ٢,٣٥٠ ١,٦٠٤ ٢,٣٥٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٣,٧٦٩,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٢٤/١٢/١٣٨٩ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ١,٦٠٤ ٢٣٥٠ ٢,٣٥٠ ١,٦٠٤ ٢,٣٥٠ ١,٦٠٤ --- شرکت پالایشگاه تبریز نقدی ٣,٧٦٩,٤٠٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ARC-LUSUB-00 ٢١/٠١/١٣٩٠ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ١,٧٨٧ ٢١٥٦ ٢,١٥٦ ١,٧٨٧ ٢,١٥٦ ١,٧٨٧ --- شرکت پالایش نفت شازند اراک نقدی ٣,٨٥٢,٧٧٢ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٦/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٧ ٢,١٢٤ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٠٤ ٢,١٣٦ ٢,١٢٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤,٢١٤,٧٧٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٦/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٧ ٢,١٢٤ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٠٤ ٢,١٣٦ ٢,١٢٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤,٢١٤,٧٧٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٦/٠٥/١٣٩٠ ٢,١٠٤ ٢,١٠٧ ٢,١٢٤ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٠٤ ٢,١٣٦ ٢,١٢٤ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤,٢١٤,٧٧٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢,٠٩١ ٢٣٧٦ ٢,٥٠٠ ٢,٠٩١ ٢,٣٧٦ ٢,٠٩١ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٤,٩٦٨,٢١٦ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٧/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ١,٤٠٠ ٢,١٧٣ ١٤٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ٤,٥٥٠ ٢,٢١٩ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,٨٠٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ٠٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١١٤ ٤,٥٥٠ ٢,٢١٩ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه ABRO-LUSUB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٢,١٧٣ ١٢٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه آبادان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١٤/٠٨/١٣٩١ ٢,٢١٩ ٢,٢١٩ ٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٨,١٠٠ ٢,٢١٩ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٨٢ ٢,٢٨٢ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ١١,٩٩٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ٢٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٢,١١٤ ١٠,١١٠ ٢,٢٢٠ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه IORC-LUSUB-00 ١١/٠٧/١٣٩١ ٠ ١,٥٠٠ ٢,١٧٣ ١١,٩٩٠ ٢,٢٨٢ --- پالایش نفت اصفهان نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٢,١١٤ ٢,١١٤ ٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٢,١٧٣ ٢,١٧٣ ٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٢,٢٠١ ٢,٢٨٢ ٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,١٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ١,١٥٠ ٢,٢٨٢ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٢,١٧٣ ٦٠٠ ٢,١٧٣ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گوگرد انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
گوگرد کلوخه TORC-LUSUB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢,١١٤ ٦٤٠ ٢,١١٤ --- پالایشگاه تبریز نقدی ٠ گوگرد گو