بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٠ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٧٥٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٩٨ ٣٧,٥٣٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٠/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٩٨ ٣٧,٥٣٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٣,٣١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٣٩٧ ٣٣,٣٩٧ ٣٣,٣٩٧ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٦,٦٩٣,١٥٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٣٩٧ ٣٣,٣٩٧ ٣٣,٣٩٧ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٦,٦٩٣,١٥٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٣٩٧ ٣٣,٣٩٧ ٣٣,٣٩٧ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٦,٦٩٣,١٥٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٣٩٧ ٣٣,٣٩٧ ٣٣,٣٩٧ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٦,٦٩٣,١٥٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٣٩٧ ٣٣,٣٩٧ ٣٣,٣٩٧ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٦,٦٩٣,١٥٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٣٨,٧٥٣ ٣٨,٧٥٣ ٣٨,٧٥٣ ١٦٦ ١٧٦ ٣٨,٧٥٣ ١٧٦ ٣٨,٧٥٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦,٤٤٥,٣٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٣١,٨٣٧ ٣١,٨٣٧ ٣١,٨٣٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣١,٨٣٧ ٢٠٠ ٣١,٨٣٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦,٣٥٩,٧٥٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٤/٠٥/١٣٩٠ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ١٢٣ ٢٢٠ ٣٤,٢٦١ ١٢٣ ٣٤,٢٦١ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٤,٢٢٠,٩٥٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٣٧,٨٢١ ٣٧,٨٢١ ٣٧,٨٢١ ١٠٥ ١٠٦ ٣٧,٨٢١ ١٠٥ ٣٧,٨٢١ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣,٩٦٠,٦١٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٠٤ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ١٠٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣,٧١٢,١٧٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٥/٠٢/١٣٩٠ ٣٣,٨٧٥ ٣٤,٠٣٢ ٣٥,٥٠٨ ١٠٦ ١٠٦ ٣٣,٨٧٥ ٢٢٠ ٣٥,٥٠٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣,٥٩٣,٧٨٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٥/٠٢/١٣٩٠ ٣٣,٨٧٥ ٣٤,٠٣٢ ٣٥,٥٠٨ ١٠٦ ١٠٦ ٣٣,٨٧٥ ٢٢٠ ٣٥,٥٠٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣,٥٩٣,٧٨٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ١٠١ ٢٩٩ ٣٤,٢٦١ ١٠١ ٣٤,٢٦١ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣,٤٦٧,٢١٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣,٠٢٠,٠٧٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣,٠٢٠,٠٧٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٨٧ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٩٨٨,٦١٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٨٧ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٩٨٨,٦١٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٨٧ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٩٨٨,٦١٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٨٧ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٩٨٨,٦١٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٧٢ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٧٢ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٤٣٦,٦٢٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/١١/١٣٨٩ ٢٧,٥٩٠ ٢٧,٥٩٠ ٢٧,٥٩٠ ٨٨ ٨٨ ٢٧,٥٩٠ ١١٠ ٢٧,٥٩٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٤٢٧,٩٢٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/١١/١٣٨٩ ٢٧,٥٩٠ ٢٧,٥٩٠ ٢٧,٥٩٠ ٨٨ ٨٨ ٢٧,٥٩٠ ١١٠ ٢٧,٥٩٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٤٢٧,٩٢٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/١٢/١٣٨٩ ٢٧,٥٩٠ ٢٧,٥٩٠ ٢٧,٥٩٠ ٨٨ ٨٨ ٢٧,٥٩٠ ٢٢٠ ٢٧,٥٩٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٤٢٧,٩٢٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٣٧,٩٦٥ ٣٧,٩٦٥ ٣٧,٩٦٥ ٥٩ ١٠٦ ٣٧,٩٦٥ ٥٩ ٣٧,٩٦٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٢٣٨,٤١٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٣٧,٩٦٥ ٣٧,٩٦٥ ٣٧,٩٦٥ ٥٩ ١٠٦ ٣٧,٩٦٥ ٥٩ ٣٧,٩٦٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢,٢٣٨,٤١٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/١٢/١٣٨٩ ٣٣,٨٧٥ ٣٣,٨٧٥ ٣٣,٨٧٥ ٦٦ ٠ ٣٣,٨٧٥ ٦٦ ٣٣,٨٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٢,٢٣٥,٧٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٥٧ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٥٧ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٢,٠٤٤,٨٤٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٢٧,٥٩٠ ٢٧,٥٩٠ ٢٧,٥٩٠ ٧٠ ٨٨ ٢٧,٥٩٠ ٧٠ ٢٧,٥٩٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٩٤٢,٣٣٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٥٣ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ٥٣ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٨٨٧,٥٤٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٤/٠٦/١٣٩٠ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ٥٤ ٢٩٩ ٣٤,٢٦١ ٥٤ ٣٤,٢٦١ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٨٣٩,١٣٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣٠/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٥١ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٥١ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٨٢٤,٦٢٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٣/٠٥/١٣٩٠ ٣٩,٧٦٩ ٣٩,٧٦٩ ٣٩,٧٦٩ ٤٥ ٢٢٠ ٣٩,٧٦٩ ٤٥ ٣٩,٧٦٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٧٨٤,٨٣٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٢٧,٥٩٠ ٢٧,٥٩٠ ٢٧,٥٩٠ ٦٢ ٨٨ ٢٧,٥٩٠ ٦٢ ٢٧,٥٩٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٧٢٣,٨٢٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٦/١٣٩٠ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ٤٨ ٢٩٩ ٣٤,٢٦١ ٤٨ ٣٤,٢٦١ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٦٥٨,٢٣٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٤٦ ٣٥٢ ٣٥,٣٧٥ ٤٦ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٦١٨,٧٦٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٤٠ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤١٥,٦٦٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٣٦,٥٣٥ ٣٦,٥٣٥ ٣٦,٥٣٥ ٣٥ ١٠٦ ٣٦,٥٣٥ ٥١ ٣٦,٥٣٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٨٦,٠٣٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٢٥٨,٣٦٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٤/٠٥/١٣٩٠ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ٣٥ ٠ ٣٤,٢٦١ ٣٥ ٣٤,٢٦١ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١,٢٠٥,٩٨٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٧ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢٧ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٩٧٥,٢٣٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٢٧ ٠ ٣٥,٣٧٥ ٢٧ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٩٦٥,٠٣٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٢٧ ٣٥٢ ٣٥,٣٧٥ ٢٧ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٩٦٥,٠٣٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٢/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٨/٠٢/١٣٩٠ ٣٦,٢٨١ ٣٦,٢٨١ ٣٦,٢٨١ ٢٦ ١٠٦ ٣٦,٢٨١ ٢٦ ٣٦,٢٨١ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٩٥٧,٨١٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٢٧ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٢٧ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٩٢١,١٦٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٣٩,٧٦٩ ٣٩,٧٦٩ ٣٩,٧٦٩ ٢٣ ٣٠٠ ٣٩,٧٦٩ ٢٣ ٣٩,٧٦٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٩٠٩,٩١٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٩/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٣٩,٧٦٩ ٣٩,٧٦٩ ٣٩,٧٦٩ ٢٢ ٢٢٠ ٣٩,٧٦٩ ٢٢ ٣٩,٧٦٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨٧٤,٩١٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٣٩,٧٦٩ ٣٩,٧٦٩ ٣٩,٧٦٩ ٢٢ ٢٢٠ ٣٩,٧٦٩ ٢٢ ٣٩,٧٦٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨٧٤,٩١٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٣ ٣٥٢ ٣٥,٧٤٩ ٢٣ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨١٧,٩٣٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٨٦,٤٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٨٦,٤٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٨٦,٤٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٨٦,٤٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٨٦,٤٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ٢٢ ٣٠٠ ٣٥,٥٤٣ ٢٢ ٣٥,٥٤٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٨١,٩٤٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٢١ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٢١ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٥٥,٠١٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/١٢/١٣٨٩ ٣٣,٨٧٥ ٣٣,٨٧٥ ٣٣,٨٧٥ ٢٢ ٨٨ ٣٣,٨٧٥ ٨٢ ٣٣,٨٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٤٥,٢٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ٢٠ ١٧٦ ٣٥,٥٤٣ ٢٠ ٣٥,٥٤٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧١٩,٣٩٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٨/١٣٩٠ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ١٨ ٣٥٢ ٣٧,١٠٧ ١٨ ٣٧,١٠٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦٨٥,٧٣٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ١٨ ٠ ٣٧,١٠٧ ١٨ ٣٧,١٠٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٥٣,٠٨٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ١٨ ٠ ٣٧,١٠٧ ١٨ ٣٧,١٠٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٥٣,٠٨٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٣٦,٦٧٨ ٣٦,٦٧٨ ٣٦,٦٧٨ ١٨ ٠ ٣٦,٦٧٨ ١٨ ٣٦,٦٧٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٤٥,٥٣٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٣٦,٥٣٥ ٣٦,٥٣٥ ٣٦,٥٣٥ ١٨ ٠ ٣٦,٥٣٥ ١٨ ٣٦,٥٣٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٤٣,٠١٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦٢٩,١٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ١٨ ٠ ٣٥,٥٤٣ ١٨ ٣٥,٥٤٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٢٥,٥٥٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٠ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٢٢,٦٠٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٠ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٢٢,٦٠٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٠ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٢٢,٦٠٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٠ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٢٢,٦٠٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٣٥٢ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦٢٢,٦٠٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٠ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٥٩٤,٢٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٠ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٥٩٤,٢٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٠ ٣٣,٧٦٧ ١٨ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٥٩٤,٢٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٩/٠٨/١٣٩٠ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ١٣ ٣٥٢ ٣٧,١٠٧ ٢٣ ٣٧,١٠٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٤٨٩,٨١٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٣٦,٦٧٨ ٣٦,٦٧٨ ٣٦,٦٧٨ ١٣ ١٠٦ ٣٦,٦٧٨ ١٣ ٣٦,٦٧٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٤٨٤,١٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٣ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٣ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٤٧١,٨٨٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٣ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٣ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٤٧١,٨٨٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ١٣ ٢٢٠ ٣٤,٢٦١ ١٣ ٣٤,٢٦١ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٤٥٢,٢٤٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ١٣ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ١٣ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٤٤٥,٧٢٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ١٣ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ١٣ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٤٤٥,٧٢٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠١/٠٢/١٣٩٠ ٣١,٥٣٨ ٣١,٥٣٨ ٣١,٥٣٨ ١٣ ٠ ٣١,٥٣٨ ١٣ ٣١,٥٣٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٤١٦,٣٠٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ١١ ٣٥٢ ٣٧,١٠٧ ١١ ٣٧,١٠٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣٩١,٨٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٨/٠٢/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١١ ٣٥٢ ٣٥,٧٤٩ ١١ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣٧٧,٥٠٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ١١ ٣٠٠ ٣٥,٥٤٣ ١٦ ٣٥,٥٤٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣٧٥,٣٣٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٣٧,٩٦٥ ٣٧,٩٦٥ ٣٧,٩٦٥ ١٠ ١٠٦ ٣٧,٩٦٥ ١٠ ٣٧,٩٦٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣٦٧,٥٠١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٩/٠٨/١٣٩٠ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ١٠ ٠ ٣٧,١٠٧ ١٠ ٣٧,١٠٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٥٩,١٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٠ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٠ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٤٦,٠٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ١٠ ٠ ٣٥,٧٤٩ ١٠ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٤٦,٠٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣١٤,٥٩١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣١٤,٥٩١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٩ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣١٤,٥٩١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠١/٠٢/١٣٩٠ ٣١,٥٣٨ ٣١,٥٣٨ ٣١,٥٣٨ ٧ ١٠٦ ٣١,٥٣٨ ٧ ٣١,٥٣٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢٢٢,٠٢٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠١/٠٢/١٣٩٠ ٣١,٥٣٨ ٣١,٥٣٨ ٣١,٥٣٨ ٧ ١٠٦ ٣١,٥٣٨ ٧ ٣١,٥٣٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢٢٢,٠٢٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ٥ ٠ ٣٥,٥٤٣ ٥ ٣٥,٥٤٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٨٧,٦٦٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٤ ٠ ٣٧,١٠٧ ٤ ٣٧,١٠٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٦٣,٢٧١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٤ ٣٥٢ ٣٧,١٠٧ ٩ ٣٧,١٠٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٦٣,٢٧١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٤ ٣٥٢ ٣٧,١٠٧ ٩ ٣٧,١٠٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٦٣,٢٧١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٨/٠٢/١٣٩٠ ٣٦,٢٨١ ٣٦,٢٨١ ٣٦,٢٨١ ٤ ٠ ٣٦,٢٨١ ٤ ٣٦,٢٨١ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٩,٦٣٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٨/٠٢/١٣٩٠ ٣٦,٢٨١ ٣٦,٢٨١ ٣٦,٢٨١ ٤ ٠ ٣٦,٢٨١ ٤ ٣٦,٢٨١ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٩,٦٣٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٠ ٣٥,٧٤٩ ٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٧,٢٩٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ٤ ٠ ٣٥,٥٤٣ ٤ ٣٥,٥٤٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٦,٣٨٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٤ ٠ ٣٥,٣٧٥ ٤ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٥,٦٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٤ ٣٥٢ ٣٥,٣٧٥ ٤ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٥٥,٦٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ٣٤,٢٦١ ٤ ٠ ٣٤,٢٦١ ٤ ٣٤,٢٦١ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٥٠,٧٤٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٠ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٤٨,٥٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٠ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٤٨,٥٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٠ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٤٨,٥٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٠ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٤٨,٥٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٤ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٤٨,٥٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣٥,٣٧٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٠/١٠/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣٧,١٠٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٥٢ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٥/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣١,٨٣٧ ٢٠٠ ٣١,٨٣٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣٧,١٠٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٢٨ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣٧,١٠٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٩٩ ٣٥,٥٤٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣٥,٣٧٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٣/١٠/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ ٥٠٠ ٣٣,٣٩٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٤٠ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٧/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٢٠ ٤٣,٥٩٦ ٦٢ ٢٥,٠٠٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٢٢ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٢٢٠ ٣٩,٧٦٩ ٩٨ ٣٦,٠٠٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٤/١٠/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣٧,١٠٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٣١/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١٠٦ ٣٧,٩٧٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٧٦ ٣٥,٥٤٣ ٢٠ ٣٥,٥٤٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٤٥ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١١/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٢٢٠ ٤٢,٠٩٦ ٩ ١٠,٠٠٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٥١ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٨/١٣٩٠ ٣٧,١٠٧ ٣٧,١٠٧ ٠ ٣٥٢ ٣٧,١٠٧ ١٨ ٣٧,١٠٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٤٠ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٨٤ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٣٥ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ٥١ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٣٥,٧٤٩ ٣٥,٧٤٩ ٠ ٥٠٦ ٣٥,٧٤٩ ١٨ ٣٥,٧٤٩ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣٥,٥٤٣ ٣٥,٥٤٣ ٠ ٣٠٠ ٣٥,٥٤٣ ١٦ ٣٥,٥٤٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٥,٣٧٥ ٣٥,٣٧٥ ٠ ٣٥٢ ٣٥,٣٧٥ ١٨ ٣٥,٣٧٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٠ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٢٧ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-00 ٢١/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٧٦٧ ٣٣,٧٦٧ ٠ ٣٥٢ ٣٣,٧٦٧ ٢٧ ٣٣,٧٦٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٤ ٥١,٠٢٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٤ ٥١,٠٢٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ١٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٧٦ ٥١,٣٩٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان نقدی ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥١,٢٦٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٧٦ ٥١,٣٩٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان نقدی ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٧٦ ٥١,٣٩٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان نقدی ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٨,٨٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع- E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٠ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ١٨ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان نقدی ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٠٦٨ ٤٣,٠٦٨ ٤٣,٠٦٨ ٢٠٠ ٥٠٦ ٤٣,٠٦٨ ٢٠٠ ٤٣,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨,٦٠٣,٢٦٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٠٦٨ ٤٣,٠٦٨ ٤٣,٠٦٨ ٢٠٠ ٥٠٦ ٤٣,٠٦٨ ٢٠٠ ٤٣,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨,٦٠٣,٢٦٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ٨٨ ٤٥,٢٢١ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٩/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٥٢ ٤٩,٨٥٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٩,٧٣١ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣١٠ ٤٧,٤٨٢ ٤ ٤٧,٤٨٢ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣١٠ ٤٧,٤٨٢ ٤ ٤٧,٤٨٢ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٠٦٨ ٤٣,٠٦٨ ٠ ٥٠٦ ٤٣,٠٦٨ ٢٠٠ ٤٣,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ١٠٤ ١٠٦ ٣٨,٣٢٠ ١٠٨ ٣٨,٣٢٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣,٩٧٩,١٤٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٥/٠٢/١٣٩٠ ٣٧,٨٥١ ٣٧,٨٥١ ٣٧,٨٥١ ٤٤ ١٠٦ ٣٧,٨٥١ ٧٩ ٣٧,٨٥١ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٦٦٥,٤٤٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٥/٠٢/١٣٩٠ ٣٧,٨٥١ ٣٧,٨٥١ ٣٧,٨٥١ ٤٤ ١٠٦ ٣٧,٨٥١ ٧٩ ٣٧,٨٥١ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٦٦٥,٤٤٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٤١,٨٦٠ ٤١,٨٦٠ ٤١,٨٦٠ ٤٠ ١٧٦ ٤١,٨٦٠ ٥٧ ٤١,٨٦٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٦٥٧,٦٥٦ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٤٠ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٦٢٤,٢٧٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/١٢/١٣٨٩ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ٤٨ ٨٨ ٣١,٠٦٨ ٤٨ ٣١,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٥٠٣,٦٩١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٣٨٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٣٨٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٣٨٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٨/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٣٨٧ ٤١,٠١٧ ٣٥ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٤٤٣,٧٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣٩,٦١٦ ٣٩,٦١٦ ٣٩,٦١٦ ٣٥ ٠ ٣٩,٦١٦ ٣٥ ٣٩,٦١٦ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١,٣٩٤,٤٨٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢١/٠٦/١٣٩٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٥ ٦٢ ٣٨,٣٢٠ ٣٥ ٣٨,٣٢٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٣٤٨,٨٦٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ٣٥ ٦٠ ٣١,٠٦٨ ٣٥ ٣١,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٠٩٣,٥٩٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ٢٦ ١٠٦ ٣٨,٣٢٠ ٢٦ ٣٨,٣٢٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١,٠١١,٦٤٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٢٤ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٢٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٩٧٤,٥٦٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٢١ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ٢١ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨١١,٤٩٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٢١ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ٢١ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٨١١,٤٩٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٩ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٩٤,٠٨٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٤١,٦١٣ ٤١,٦١٣ ٤١,٦١٣ ١٨ ٠ ٤١,٦١٣ ١٨ ٤١,٦١٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٣٢,٣٨٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٣/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٨ ٠ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٢١,٨٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٨ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٢١,٨٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٢١,٨٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٨ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٢١,٨٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٨ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٧٢١,٨٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٩,٨٧٤ ٣٩,٨٧٤ ٣٩,٨٧٤ ١٨ ٠ ٣٩,٨٧٤ ١٨ ٣٩,٨٧٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٠١,٧٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٩,٨٧٤ ٣٩,٨٧٤ ٣٩,٨٧٤ ١٨ ٠ ٣٩,٨٧٤ ١٨ ٣٩,٨٧٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٠١,٧٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٩,٨٧٤ ٣٩,٨٧٤ ٣٩,٨٧٤ ١٨ ٠ ٣٩,٨٧٤ ١٨ ٣٩,٨٧٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٠١,٧٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٩,٨٧٤ ٣٩,٨٧٤ ٣٩,٨٧٤ ١٨ ٠ ٣٩,٨٧٤ ١٨ ٣٩,٨٧٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٧٠١,٧٨٢ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ١٨ ٠ ٣٨,٤٢٣ ١٨ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٧٦,٢٤٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ١٨ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ١٨ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان نقدی ٦٧٦,٢٤٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٥/٠٢/١٣٩٠ ٣٧,٨٥١ ٣٧,٨٥١ ٣٧,٨٥١ ١٨ ٠ ٣٧,٨٥١ ١٨ ٣٧,٨٥١ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٦٦٦,١٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٦/١٢/١٣٨٩ ٣٧,٨٥١ ٣٧,٨٥١ ٣٧,٨٥١ ١٨ ٦٠ ٣٧,٨٥١ ٥٣ ٣٧,٨٥١ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٦٦٦,١٧٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ١٣ ٠ ٤١,٠١٧ ١٣ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٥٤١,٤٢٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٦/١١/١٣٨٩ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ١٣ ٨٨ ٣١,٠٦٨ ١٣ ٣١,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٤١٠,٠٩٨ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣٩,٦١٦ ٣٩,٦١٦ ٣٩,٦١٦ ١٠ ٠ ٣٩,٦١٦ ١٠ ٣٩,٦١٦ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٨٣,٤٨٣ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٩ ٠ ٤١,٠١٧ ٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٦٠,٩٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٩ ٠ ٤١,٠١٧ ٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٦٠,٩٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٩ ٠ ٤١,٠١٧ ٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٣٦٠,٩٥٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٩,٨٧٤ ٣٩,٨٧٤ ٣٩,٨٧٤ ٩ ١٧٦ ٣٩,٨٧٤ ٩ ٣٩,٨٧٤ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٣٥٠,٨٩١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٨/٠٢/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٧ ٣٥٢ ٤١,٠١٧ ٧ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٢٨٨,٧٦٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ٥ ٠ ٣٨,٣٢٠ ٥ ٣٨,٣٢٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٢٠٢,٣٣٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ٥ ٠ ٣٨,٣٢٠ ٥ ٣٨,٣٢٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٢٠٢,٣٣٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ٣٨,٣٢٠ ٥ ٠ ٣٨,٣٢٠ ٥ ٣٨,٣٢٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ٢٠٢,٣٣٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٤١,٩٨٥ ٤١,٩٨٥ ٤١,٩٨٥ ٤ ٢٦ ٤١,٩٨٥ ٤ ٤١,٩٨٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٨٤,٧٣٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٤١,٩٨٥ ٤١,٩٨٥ ٤١,٩٨٥ ٤ ٢٦ ٤١,٩٨٥ ٤ ٤١,٩٨٥ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٨٤,٧٣٤ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٤١,٦١٣ ٤١,٦١٣ ٤١,٦١٣ ٤ ١٧٦ ٤١,٦١٣ ٢٢ ٤١,٦١٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٨٣,٠٩٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٤١,٦١٣ ٤١,٦١٣ ٤١,٦١٣ ٤ ١٧٦ ٤١,٦١٣ ٢٢ ٤١,٦١٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٨٣,٠٩٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٢/٠٨/١٣٩٠ ٤١,٦١٣ ٤١,٦١٣ ٤١,٦١٣ ٤ ١٧٦ ٤١,٦١٣ ٤ ٤١,٦١٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٨٣,٠٩٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٨٠,٤٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٠/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٤ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٨٠,٤٧٥ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١١/٠٢/١٣٩٠ ٤٠,٢٧٢ ٤٠,٢٧٢ ٤٠,٢٧٢ ٤ ١٠٦ ٤٠,٢٧٢ ٤ ٤٠,٢٧٢ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٧٧,١٩٧ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣٩,٦١٦ ٣٩,٦١٦ ٣٩,٦١٦ ٤ ١٠٠ ٣٩,٦١٦ ٤ ٣٩,٦١٦ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٧٤,٣١٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٣٩,٦١٦ ٣٩,٦١٦ ٣٩,٦١٦ ٤ ٣٥٢ ٣٩,٦١٦ ٤ ٣٩,٦١٦ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٧٤,٣١٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٣٨,٤٢٣ ٤ ٠ ٣٨,٤٢٣ ٤ ٣٨,٤٢٣ --- پتروشیمی خوزستان نقدی (مچینگ) ١٦٩,٠٦١ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٦/١١/١٣٨٩ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ٤ ٠ ٣١,٠٦٨ ٤ ٣١,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف (مچینگ) ١٣٦,٦٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ٤ ٦٠ ٣١,٠٦٨ ٤ ٣١,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٣٦,٦٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ٣١,٠٦٨ ٤ ٦٠ ٣١,٠٦٨ ٤ ٣١,٠٦٨ --- پتروشیمی خوزستان سلف ١٣٦,٦٩٩ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٧٦ ٣٩,٨٧٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٢/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٦ ٤٢,٢٢٢ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٧٦ ٣٩,٨٧٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٠/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٧٦ ٣٩,٨٧٤ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٢٦ ٤١,٩٨٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٩,٦١٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٢٦ ٤١,٩٨٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٦ ٤٠,٥٦٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٢٨ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٧٦ ٣٨,٤٢٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٦٢ ٣٩,٦١٦ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٧٦ ٤١,٦١٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٦ ٣٨,٣٢٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣٠/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٤٠ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٥٢ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٩/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٧٦ ٤١,٦١٣ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٥٢ ٣٩,٦١٦ ٤ ٣٩,٦١٦ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٦/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٢/٠٨/١٣٩٠ ٤١,٦١٣ ٤١,٦١٣ ٠ ١٧٦ ٤١,٦١٣ ٤ ٤١,٦١٣ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٥/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٠/٠٣/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٤٤٠ ٤١,٠١٧ ٤ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٩/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ٤٠ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٨ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٤١,٠١٧ ٤١,٠١٧ ٠ ٥٠٦ ٤١,٠١٧ ١٩ ٤١,٠١٧ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اپوکسی رزین مایع -E6 KZPC-ERE06LG-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣٩,٦١٦ ٣٩,٦١٦ ٠ ١٠٠ ٣٩,٦١٦ ٤ ٣٩,٦١٦ --- پتروشیمی خوزستان سلف ٠ پلیمر اپوکسی رزین مایع انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150L-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٧٠ ٤,٤٤٠ ٣١,٥٧٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ١٣٤٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ١,٣٤٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٦٠,٨٥٧,٤٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨٠ ٥٠٠ ٤٨,١٠٠ ٥٠٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٢٣,٠٨٨,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨٠ ٥٠٠ ٤٨,١٠٠ ٥٠٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٢٣,٠٨٨,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٣٦٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٣٦٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ١٦,٣٤٩,٧٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٩٠ ٥٨,٥٥٩ ٢٠٠ ٢٠٠ ٥٨,٣٥٠ ٤٤٠ ٥٨,٥٥٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٦٧٧,٩٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ١٨٠ ٠ ٤٦,٤٤٧ ١٨٠ ٤٦,٤٤٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٨,٣٦٠,٤٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ١٦٠ ٢٠٠ ٤٧,٥٨٣ ١٦٠ ٤٧,٥٨٣ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٧,٦١٣,٢٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ١٦٠ ٢٠٠ ٤٧,٥٨٣ ١٦٠ ٤٧,٥٨٣ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٧,٦١٣,٢٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ١٣٠ ٢٠٠ ٤٨,١٠٠ ١٥٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٦,٢٥٣,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ١٣٠ ٢٠٠ ٤٨,١٠٠ ١٥٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی ٦,٢٥٣,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ١٢٠ ٠ ٤٦,٤٤٧ ١٢٠ ٤٦,٤٤٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٥,٥٧٣,٦٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ١٢٠ ٣٠٠ ٤٦,٤٤٧ ١٢٠ ٤٦,٤٤٧ --- پتروشیمی تبریز سلف ٥,٥٧٣,٦٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ١٠٠ ٠ ٥٥,٤٣٣ ١٠٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٥,٥٤٣,٣٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ١٠٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ١٠٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٤,٥٤١,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ١٠٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ١٠٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٤,٥٤١,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٨٠ ٠ ٥٥,٤٣٣ ٨٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٤,٤٣٤,٦٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ٤٦,٤٤٧ ٨٠ ٠ ٤٦,٤٤٧ ٨٠ ٤٦,٤٤٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٣,٧١٥,٧٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٨٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٨٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٣,٦٣٣,٢٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٧٠ ٠ ٤٨,١٠٠ ٧٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ٣,٣٦٧,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٧٠ ٠ ٤٨,١٠٠ ٧٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ٣,٣٦٧,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٧٢٤,٩٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٧٢٤,٩٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٧٢٤,٩٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٧٢٤,٩٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٦٠ ٢,٠٠٠ ٤٥,٤١٦ ٩٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢,٧٢٤,٩٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٥٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٥٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٢٧٠,٨٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٥٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٥٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٢٧٠,٨٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٤٠ ٣٠٠ ٥٥,٤٣٣ ٨٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢,٢١٧,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٤٠ ٣٠٠ ٥٥,٤٣٣ ٨٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢,٢١٧,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٥٠,٠٢٨ ٥٠,٠٢٨ ٥٠,٠٢٨ ٤٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٢٨ ٤٠ ٥٠,٠٢٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢,٠٠١,١٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٥٠,٠٢٨ ٥٠,٠٢٨ ٥٠,٠٢٨ ٤٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٢٨ ٤٠ ٥٠,٠٢٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢,٠٠١,١٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ٤٧,٥٨٣ ٤٠ ٠ ٤٧,٥٨٣ ٤٠ ٤٧,٥٨٣ --- پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ١,٩٠٣,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٤٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ١,٨١٦,٦٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٤٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ١,٨١٦,٦٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٣٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٣٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ١,٣٦٢,٤٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٢٠ ٠ ٤٨,١٠٠ ٢٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ٩٦٢,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٤٨,١٠٠ ٢٠ ٠ ٤٨,١٠٠ ٢٠ ٤٨,١٠٠ --- پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) ٩٦٢,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ١,٠٠٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ١,٠٠٠ ٤٧,٥٢٧ ٢٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی تبریز سلف ٩٥٠,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٠٨,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٠٨,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٠ ٤٥,٤١٦ ٢٠ ٤٥,٤١٦ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٩٠٨,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٥٥,٤٣٣ ٨٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ٧٠٠ ٥٢,٦٦١ ٠ ٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٤/٠٨/١٣٩١ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٥٥٩ ٠ ٢٠٠ ٥٨,٣٥٠ ٤٤٠ ٥٨,٥٥٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٣/١٣٩٠ ٢٧,٨٨٨ ٢٨,٥٠٣ ٢٩,٣٢٨ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢٥,٩٦٨ ٣,٢٨٠ ٢٩,٣٢٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢٨,٥٠٢,٧٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٨/٠٢/١٣٩٠ ٢٥,٨٠٠ ٢٦,٠٧٣ ٢٧,٧٨٨ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢٢,٣٤٢ ٣٧,٢٤٠ ٢٧,٧٨٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢٦,٠٧٣,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٥/٠٨/١٣٩٠ ٢١,٣٠١ ٢١,٤٠٨ ٢١,٨٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ١٩,١٦٩ ٣,٢٠٠ ٢١,٨٠٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢١,٤٠٧,٩٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٨/٠٣/١٣٩٠ ٢٣,٩٢٥ ٢٣,٩٢٥ ٢٣,٩٢٥ ٨٨٠ ٨٨٠ ٢٣,٩٢٥ ٨٨٠ ٢٣,٩٢٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢١,٠٥٤,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٨/٠٣/١٣٩٠ ٢٣,٩٢٥ ٢٣,٩٢٥ ٢٣,٩٢٥ ٨٨٠ ٨٨٠ ٢٣,٩٢٥ ٨٨٠ ٢٣,٩٢٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ٢١,٠٥٤,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٢١,٦٨٧ ٢١,٩٥٦ ٢٣,٠٠٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ٢٠,٤٧٦ ٢,٥٨٠ ٢٣,٠٠٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٧,٥٦٥,٠٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٩/٠٦/١٣٩٠ ٢١,٧٣٠ ٢١,٧٣٠ ٢١,٧٣٠ ٨٠٠ ٨٠٠ ٢١,٧٣٠ ٨٠٠ ٢١,٧٣٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٧,٣٨٤,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٤/٠٨/١٣٩٠ ٢٢,٨٠١ ٢٣,٢٩٠ ٢٤,٠٨٩ ٧٠٠ ٧٠٠ ٢٠,٤٧٦ ٦,٥٢٠ ٢٤,٠٨٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٦,٣٠٣,٣٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣١/٠٣/١٣٩٠ ٢٥,١٣١ ٢٥,١٣١ ٢٥,١٣١ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢٥,١٣١ ٦٠٠ ٢٥,١٣١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٥,٠٧٨,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣١/٠٣/١٣٩٠ ٢٥,١٣١ ٢٥,١٣١ ٢٥,١٣١ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢٥,١٣١ ٦٠٠ ٢٥,١٣١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٥,٠٧٨,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٩/٠٥/١٣٩٠ ٢١,١٤٧ ٢١,١٧٨ ٢١,٣٠٩ ٧٠٠ ٧٠٠ ٢٠,٤٢٨ ٣,١٩٠ ٢١,٣٠٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٤,٨٢٤,٨٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٢٩,٢٢٩ ٢٩,٤٥١ ٢٩,٦٠١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٨,٦٣٨ ١,٨٨٠ ٢٩,٦٠١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٤,٧٢٥,٢٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ٢٤,٣٢٤ ٢٤,٣٢٤ ٢٤,٣٢٤ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢٤,٣٢٤ ٦٠٠ ٢٤,٣٢٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٤,٥٩٤,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ٢٤,٣٢٤ ٢٤,٣٢٤ ٢٤,٣٢٤ ٦٠٠ ٦٠٠ ٢٤,٣٢٤ ٦٠٠ ٢٤,٣٢٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٤,٥٩٤,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٦/١٣٩٠ ١٩,٤٤٣ ١٩,٤٤٣ ١٩,٤٤٣ ٧٤٠ ٨٠٠ ١٩,٤٤٣ ٢,٢٦٠ ١٩,٤٤٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٤,٣٨٧,٨٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٦/١٣٩٠ ١٩,٤٤٣ ١٩,٤٤٣ ١٩,٤٤٣ ٧٤٠ ٨٠٠ ١٩,٤٤٣ ٢,٢٦٠ ١٩,٤٤٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٤,٣٨٧,٨٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٦/١٣٩٠ ١٩,٤٤٣ ١٩,٤٤٣ ١٩,٤٤٣ ٧٤٠ ٨٠٠ ١٩,٤٤٣ ٢,٢٦٠ ١٩,٤٤٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٤,٣٨٧,٨٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٤/٠٢/١٣٩٠ ٢٥,٧٠١ ٢٥,٩٦٨ ٢٦,١٠١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٢,٦٥٢ ٦,٢٢٠ ٢٦,١٠١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٢,٩٨٤,١٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٤/٠٢/١٣٩٠ ٢٥,٧٠١ ٢٥,٩٦٨ ٢٦,١٠١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٢,٦٥٢ ٦,٢٢٠ ٢٦,١٠١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٢,٩٨٤,١٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٧/٠٢/١٣٩٠ ٢٣,٧٨٥ ٢٣,٧٨٥ ٢٣,٧٨٥ ٥٤٠ ٥٤٠ ٢٣,٧٨٥ ٥٤٠ ٢٣,٧٨٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٢,٨٤٣,٩٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٥/٠٤/١٣٩٠ ٢٢,٨٣١ ٢٢,٨٣١ ٢٢,٨٣١ ٥٢٠ ٥٢٠ ٢٢,٨٣١ ٥٢٠ ٢٢,٨٣١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٨٧٢,١٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٢٣,٢٢١ ٢٣,٢٢١ ٢٣,٢٢١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٣,٢٢١ ٥٠٠ ٢٣,٢٢١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٦١٠,٥٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٢٣,٢٢١ ٢٣,٢٢١ ٢٣,٢٢١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٣,٢٢١ ٥٠٠ ٢٣,٢٢١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٦١٠,٥٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٨/٠٤/١٣٩٠ ٢٣,٢١٢ ٢٣,٢١٢ ٢٣,٢١٢ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٣,٢١٢ ٥٠٠ ٢٣,٢١٢ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٦٠٦,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٨/٠٤/١٣٩٠ ٢٣,٢١٢ ٢٣,٢١٢ ٢٣,٢١٢ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٣,٢١٢ ٥٠٠ ٢٣,٢١٢ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٦٠٦,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٥/٠٣/١٣٩٠ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٥٢٠ ٥٢٠ ٢٢,٢٥٣ ٥٢٠ ٢٢,٢٥٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٥٧١,٥٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٩/٠٤/١٣٩٠ ٢٢,٨٣١ ٢٢,٨٣١ ٢٢,٨٣١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٢,٨٣١ ٥٠٠ ٢٢,٨٣١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٤١٥,٥٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٤/١٣٩٠ ٢٢,٥٠٦ ٢٢,٦٢٤ ٢٢,٩٥٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٢,٢٥٣ ٢,١٤٠ ٢٢,٩٥٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٣١٢,٢٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٦/٠٥/١٣٩٠ ٢١,٧٣٠ ٢١,٧٣٠ ٢١,٧٣٠ ٥٢٠ ٥٢٠ ٢١,٧٣٠ ٥٢٠ ٢١,٧٣٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٢٩٩,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٢١,٨٥٧ ٢٢,١٥٠ ٢٣,٢٢١ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٩,٧٣٨ ١,٨٤٠ ٢٣,٢٢١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٠٧٤,٩٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٢١,٨٥٧ ٢٢,١٥٠ ٢٣,٢٢١ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٩,٧٣٨ ١,٨٤٠ ٢٣,٢٢١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٠٧٤,٩٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٢٢,٠٦٠ ٢٢,٠٦٠ ٢٢,٠٦٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٢,٠٦٠ ٥٠٠ ٢٢,٠٦٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ١١,٠٣٠,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣٠/٠٧/١٣٩٠ ٢١,٧٢٨ ٢١,٩٠٩ ٢٢,٣٠١ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٩,٧٣٨ ١,١٢٠ ٢٢,٣٠١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٩٥٤,٤٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٢/٠٦/١٣٩٠ ٢١,٧٣٠ ٢١,٧٣٠ ٢١,٧٣٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢١,٧٣٠ ٥٠٠ ٢١,٧٣٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٨٦٥,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٢/٠٦/١٣٩٠ ٢١,٧٣٠ ٢١,٧٣٠ ٢١,٧٣٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢١,٧٣٠ ٥٠٠ ٢١,٧٣٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٨٦٥,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150L-00 ٠٥/٠٥/١٣٩٠ ٢١,٠٠٩ ٢١,٤٣٨ ٢٢,٠٠١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٠,٤٢٨ ١,٨٤٠ ٢٢,٠٠١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٧١٨,٩٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣٠/١٠/١٣٩٠ ٢١,١٣١ ٢١,٢٧٣ ٢١,٦٢٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ٢,٤٤٠ ٢١,٦٢٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٦٣٦,٥٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٨/٠٨/١٣٩٠ ٢١,١٨٩ ٢١,٢٥٣ ٢١,٥٥٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٩,١٦٩ ٢,٧٢٠ ٢١,٥٥٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٦٢٦,٥٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩٠ ٢١,١٤٣ ٢١,٢٢٩ ٢١,٥٦٨ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٠,٤٢٨ ٢,٠٠٠ ٢١,٥٦٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٦١٤,٦٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٢/٠٥/١٣٩٠ ٢١,١٢٣ ٢١,١٧١ ٢١,٤٤٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٠,٤٢٨ ١,٥٤٠ ٢١,٤٤٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٥٨٥,٧٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٨٨ ٢٠,٦٤٩ ٢١,٠٠٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ٣,٠٠٠ ٢١,٠٠٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٣٢٤,٥٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٨٨ ٢٠,٦٤٩ ٢١,٠٠٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ٣,٠٠٠ ٢١,٠٠٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٣٢٤,٥٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٠٨ ٢٠,٥٩١ ٢١,١٦٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٩,١٦٩ ١,٧٨٠ ٢١,١٦٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٢٩٥,٦٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٠٨ ٢٠,٥٩١ ٢١,١٦٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٩,١٦٩ ١,٧٨٠ ٢١,١٦٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٢٩٥,٦٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٠١٩ ٢٠,٠٨٤ ٢٠,٣٠٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ١,٥٤٠ ٢٠,٣٠٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٠٤٢,١٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٢٩,٢٢٩ ٢٩,٥٢٦ ٢٩,٦٠١ ٣٤٠ ٥٠٠ ٢٨,٦٣٨ ١,٨٨٠ ٢٩,٦٠١ --- پتروشیمی تبریز سلف ١٠,٠٣٨,٩٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٦/٠٧/١٣٩٠ ١٩,٧٣٨ ١٩,٧٦٠ ٢٠,٠٢٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٩,٧٣٨ ٥٢٠ ٢٠,٠٢٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ٩,٨٨٠,٠٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٢٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٩,٦٢٢,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٢٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٩,٦٢٢,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٩,٠٢١,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٣٦,٥٥٢ ٣٦,٥٥٢ ٣٦,٥٥٢ ٢٤٠ ٢٠٠ ٣٤,٨١١ ٣,٢٦٠ ٣٦,٥٥٢ --- پتروشیمی تبریز سلف ٨,٧٧٢,٤٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٣٦,٥٥٢ ٣٦,٥٥٢ ٣٦,٥٥٢ ٢٤٠ ٢٠٠ ٣٤,٨١١ ٣,٢٦٠ ٣٦,٥٥٢ --- پتروشیمی تبریز سلف ٨,٧٧٢,٤٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٣٨,٣٨٠ ٣٨,٣٨٠ ٣٨,٣٨٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٦,٥٥٢ ١,٩٠٠ ٣٨,٣٨٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٧,٦٧٦,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٣٨,٣٨٠ ٣٨,٣٨٠ ٣٨,٣٨٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٦,٥٥٢ ١,٩٠٠ ٣٨,٣٨٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٧,٦٧٦,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٣٤,٨١١ ٣٤,٨١١ ٣٤,٨١١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٣,١٥٣ ٣,٦٨٠ ٣٤,٨١١ --- تبریز سلف ٦,٩٦٢,٢٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٣٠/٠٥/١٣٩١ ٣٤,٨١١ ٣٤,٨١١ ٣٤,٨١١ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٣,١٥٣ ٣,٦٨٠ ٣٤,٨١١ --- تبریز سلف ٦,٩٦٢,٢٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150L-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٢٢٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٧٠ ٤,٤٤٠ ٣١,٥٧٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ٦,٩٤٦,٢٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150L-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٧٠ ٤,٤٤٠ ٣١,٥٧٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ٦,٣١٤,٨٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٣٣,١٥٣ ٣٣,١٥٣ ٣٣,١٥٣ ١٨٠ ٢٠٠ ٣١,٥٧٤ ٦,٠٦٠ ٣٣,١٥٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ٥,٩٦٧,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٧,٨٠٤ ١,٣٤٠ ٢٨,٦٣٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٥,٧٢٧,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٧,٨٠٤ ١,٣٤٠ ٢٨,٦٣٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٥,٧٢٧,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٢/٠٩/١٣٩٠ ١٩,١٦٩ ١٩,١٦٩ ١٩,١٦٩ ٢٦٠ ٠ ١٩,١٦٩ ٢٦٠ ١٩,١٦٩ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٤,٩٨٣,٩٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٢/٠٩/١٣٩٠ ١٩,١٦٩ ١٩,١٦٩ ١٩,١٦٩ ٢٤٠ ٥٠٠ ١٩,١٦٩ ٢٤٠ ١٩,١٦٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ٤,٦٠٠,٥٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/٠٤/١٣٩٠ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ١٨٠ ٠ ٢٢,٢٥٣ ١٨٠ ٢٢,٢٥٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٤,٠٠٥,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/٠٤/١٣٩٠ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ١٨٠ ٥٠٠ ٢٢,٢٥٣ ١,٥٤٠ ٢٢,٢٥٣ --- پتروشیمی تبریز سلف ٤,٠٠٥,٥٤٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/٠٤/١٣٩٠ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ١٦٠ ٠ ٢٢,٢٥٣ ١٦٠ ٢٢,٢٥٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٣,٥٦٠,٤٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/٠٤/١٣٩٠ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ١٢٠ ٠ ٢٢,٢٥٣ ١٢٠ ٢٢,٢٥٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٢,٦٧٠,٣٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٦/١٣٩٠ ١٩,٤٤٣ ١٩,٤٤٣ ١٩,٤٤٣ ٦٠ ٠ ١٩,٤٤٣ ٦٠ ١٩,٤٤٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ١,١٦٦,٥٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٦/١٣٩٠ ١٩,٤٤٣ ١٩,٤٤٣ ١٩,٤٤٣ ٦٠ ٠ ١٩,٤٤٣ ٦٠ ١٩,٤٤٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ١,١٦٦,٥٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/٠٤/١٣٩٠ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٤٠ ٠ ٢٢,٢٥٣ ٤٠ ٢٢,٢٥٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٨٩٠,١٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/٠٤/١٣٩٠ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٤٠ ٠ ٢٢,٢٥٣ ٤٠ ٢٢,٢٥٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٨٩٠,١٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/٠٤/١٣٩٠ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٢٢,٢٥٣ ٤٠ ٠ ٢٢,٢٥٣ ٤٠ ٢٢,٢٥٣ --- پتروشیمی تبریز سلف (مچینگ) ٨٩٠,١٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ٣,٠٠٠ ٢١,٠٠٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٩,١٦٩ ١,٧٨٠ ٢١,١٦٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٣٦,٥٥٢ ١,٩٠٠ ٣٨,٣٨٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٢٨,٦٣٨ ١,٨٨٠ ٢٩,٦٠١ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٣٤,٨١١ ٣,٢٦٠ ٣٦,٥٥٢ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩١ ٣٠,٠٧٠ ٣٠,٠٧٠ ٠ ٣٠٠ ٢٨,٦٣٨ ٦,٥٢٠ ٣٠,٠٧٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٠٤/٠٨/١٣٩٠ ٢٢,٨٠١ ٢٤,٠٨٩ ٠ ٧٠٠ ٢٠,٤٧٦ ٦,٥٢٠ ٢٤,٠٨٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٢١,٦٨٧ ٢٣,٠٠٠ ٠ ٨٠٠ ٢٠,٤٧٦ ٢,٥٨٠ ٢٣,٠٠٠ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٨٨ ٢١,٠٠٩ ٠ ٥٠٠ ١٨,٣٨٠ ٣,٠٠٠ ٢١,٠٠٩ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150WP-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٢٠,٤٠٨ ٢١,١٦٥ ٠ ٥٠٠ ١٩,١٦٩ ١,٧٨٠ ٢١,١٦٥ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150L-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٧٠ ٤,٤٤٠ ٣١,٥٧٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 TAB-ABSSD0150L-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٣١,٥٧٤ ٣١,٥٧٤ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٧٠ ٤,٤٤٠ ٣١,٥٧٤ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرین 0150 TAB-ABSSD0150J-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ١١٠ ٢٨,٦٣٨ ١٣٠ ٢٨,٦٣٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرین 0150 TAB-ABSSD0150J-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ٢٨,٦٣٨ ١١٠ ١١٠ ٢٨,٦٣٨ ١٣٠ ٢٨,٦٣٨ --- پتروشیمی تبریز سلف ٣,١٥٠,١٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٤١,٤٦٩ ٤١,٤٦٩ ٠ ١٠٠ ٣٩,٤٩٦ ٥٨٠ ٤١,٤٦٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٥٠ ١١٠ ١٠٠ ٥٥,٥٧١ ١,٧١٠ ٥٨,٣٥٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٦,٤١٨,٥٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٥٠ ١١٠ ١٠٠ ٥٥,٥٧١ ١,٧١٠ ٥٨,٣٥٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٦,٤١٨,٥٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٧/١٠/١٣٩١ ٤٨,٧٥٩ ٤٩,٢٠٢ ٥٠,٩٧٣ ١٠٠ ١٠٠ ٤٨,٥٤٦ ١٨٠ ٥٠,٩٧٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٩٢٠,١٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٢/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٧/١٠/١٣٩١ ٤٨,٧٥٩ ٤٩,٢٠٢ ٥٠,٩٧٣ ١٠٠ ١٠٠ ٤٨,٥٤٦ ١٨٠ ٥٠,٩٧٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٩٢٠,١٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٢/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٥٢,٩٢٥ ٥٢,٩٢٥ ٥٢,٩٢٥ ٨٠ ١٠٠ ٥٠,٤٠٥ ٢,١١٠ ٥٢,٩٢٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٢٣٤,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٥٢,٩٢٥ ٥٢,٩٢٥ ٥٢,٩٢٥ ٨٠ ١٠٠ ٥٠,٤٠٥ ٢,١١٠ ٥٢,٩٢٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٢٣٤,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٤٥,٧١٩ ٤٥,٧١٩ ٤٥,٧١٩ ٨٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ١,٧٠٠ ٤٥,٧١٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٦٥٧,٥٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٤٥,٧١٩ ٤٥,٧١٩ ٤٥,٧١٩ ٨٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ١,٧٠٠ ٤٥,٧١٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٦٥٧,٥٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٦٠ ١٠٠ ٤٧,٥٢٧ ٦٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٢,٨٥١,٦٢٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٧,٥٢٧ ٤٠ ٠ ٤٧,٥٢٧ ٤٠ ٤٧,٥٢٧ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ١,٩٠١,٠٨٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٢٠ ٠ ٥٥,٤٣٣ ٢٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ١,١٠٨,٦٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ١٠ ١٠٠ ٥٥,٤٣٣ ١٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٥٥٤,٣٣٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٠,٠٢٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٠,٠٢٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٠,٠٢٨ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٩٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٨,٣٥٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٣٩٥ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٤/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٢,٦٦١ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٤/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٢,٦٦١ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٨,٣٥٠ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٥٢٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ١,٧٠٠ ٤٥,٧١٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٥٢٧ ٠ ٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٨,٣٥٠ ١٠٠ ٥٨,٣٤٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٤٥,٧١٩ ٤٥,٧١٩ ٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ١,٧٠٠ ٤٥,٧١٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٥,٤٣٣ ١٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٥,٥٧١ ١,٧١٠ ٥٨,٣٥٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٥٨,٣٥٠ ٥٨,٣٥٠ ٠ ١٠٠ ٥٥,٥٧١ ١,٧١٠ ٥٨,٣٥٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٠٢/٠٩/١٣٩١ ٥٥,٤٣٣ ٥٥,٤٣٣ ٠ ١٠٠ ٥٥,٤٣٣ ١٠ ٥٥,٤٣٣ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٢٦/٠٧/١٣٩١ ٥٠,٤٠٥ ٥٠,٤٠٥ ٠ ١٠٠ ٤٨,٠٠٥ ٢,٠٠٠ ٥٠,٤٠٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٣٣,١٥١ ٣٣,٤٦٤ ٣٣,٥٧٩ ٢٥٠ ٢٥٠ ٣٢,٧٦٠ ٤٦٠ ٣٣,٥٧٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٨,٣٦٦,٠٣٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٣٣,١٥١ ٣٣,٤٦٤ ٣٣,٥٧٩ ٢٥٠ ٢٥٠ ٣٢,٧٦٠ ٤٦٠ ٣٣,٥٧٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٨,٣٦٦,٠٣٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٣١,٢٠٠ ١,٩٠٠ ٣٢,٧٦٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٨,١٩٠,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٣١,٢٠٠ ١,٩٠٠ ٣٢,٧٦٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٨,١٩٠,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٠,١٢٧ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٩٧٥ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ٨٠٠ ٣٠,٩٧٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٧,٧٠٢,٤٧٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٠,١٢٧ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٩٧٥ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ٨٠٠ ٣٠,٩٧٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٧,٧٠٢,٤٧٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٣٢,٧٦٠ ٢٣٠ ٢٥٠ ٣١,٢٠٠ ١,٩٠٠ ٣٢,٧٦٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٧,٥٣٤,٨٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٤١,٤٦٩ ٤١,٤٦٩ ٤١,٤٦٩ ١١٠ ١٠٠ ٣٩,٤٩٦ ٥٨٠ ٤١,٤٦٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٥٦١,٥٩٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ١٠٠ ١٠٠ ٤١,٤٦٩ ١,٥٠٠ ٤٣,٥٤٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٤,٣٥٤,٢٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٤/٠٦/١٣٩١ ٣٩,٤٩٦ ٣٩,٤٩٦ ٣٩,٤٩٦ ١٠٠ ١٠٠ ٣٧,٦١٥ ٤٧٠ ٣٩,٤٩٦ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٩٤٩,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٤/٠٦/١٣٩١ ٣٩,٤٩٦ ٣٩,٤٩٦ ٣٩,٤٩٦ ١٠٠ ١٠٠ ٣٧,٦١٥ ٤٧٠ ٣٩,٤٩٦ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٩٤٩,٦٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ١٣٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ١٧٠ ٢٩,٥٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٨٣٥,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٣٧,٣٧١ ٣٧,٦١٥ ٣٧,٧٧٧ ١٠٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ١٦٠ ٣٧,٧٧٧ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٧٦١,٤٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ٣٠٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٧١٧,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٦,٦٧٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٧١٧,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ٨٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ٢,١٩٠ ٤٣,٥٤٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٤٨٣,٣٦٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٧/٠٥/١٣٩١ ٣٣,٤٥٨ ٣٣,٧٢٣ ٣٤,١٣٩ ١٠٠ ١٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٨٠ ٣٤,١٣٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٣,٣٧٢,٣٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٣٠,٨٠٩ ٣٠,٨٠٩ ٣٠,٨٠٩ ١٠٠ ٠ ٣٠,٨٠٩ ١٠٠ ٣٠,٨٠٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ٣,٠٨٠,٩٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ١٠٠ ٠ ٢٩,٥٠٠ ١٠٠ ٢٩,٥٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ٢,٩٥٠,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٤١,٤٦٩ ٤١,٤٦٩ ٤١,٤٦٩ ٧٠ ١٠٠ ٣٩,٤٩٦ ٥٨٠ ٤١,٤٦٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٢,٩٠٢,٨٣٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٦٠ ٠ ٣٥,٤٠٠ ٦٠ ٣٥,٤٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ٢,١٢٤,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٤٠ ٠ ٣٥,٤٠٠ ٤٠ ٣٥,٤٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ١,٤١٦,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٥/٠٤/١٣٩١ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٢٠٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٣٠,٨١٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ١,٢٣٢,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٥/٠٤/١٣٩١ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٢٠٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٣٠,٨١٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ١,٢٣٢,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٥/٠٤/١٣٩١ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٢٠٠ ٣٠,٨١٠ ٤٠ ٣٠,٨١٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ١,٢٣٢,٤٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٠ ٣٥,٤٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٧٠٨,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٣٠ ٣٥,٤٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٧٠٨,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٠ ٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٠ ٢٩,٥٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف (مچینگ) ٥٩٠,٠٠٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ١٧٠ ٢٩,٥٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٧,٦١٥ ٤٧٠ ٣٩,٤٩٦ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٥٠ ٣١,٢٠٠ ١,٩٠٠ ٣٢,٧٦٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٥٠ ٣٢,٧٦٠ ٤٦٠ ٣٣,٥٧٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٥٠ ٣٢,٧٦٠ ٤٦٠ ٣٣,٥٧٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٣,٧٢٣ ٣٠ ٣٢,٢٢٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ٣٠٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٣,٧٢٣ ٣٠ ٣٢,٢٢٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٦,٦٧٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ٢,١٩٠ ٤٣,٥٤٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ١٦٠ ٣٧,٧٧٧ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ٠ ١٠٠ ٤١,٤٦٩ ١,٥٠٠ ٤٣,٥٤٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٦/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٤٣,٥٤٢ ٤٣,٥٤٢ ٠ ١٠٠ ٤٣,٥٤٢ ٢,١٩٠ ٤٣,٥٤٢ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٨/٠٦/١٣٩١ ٣٧,٣٧١ ٣٧,٧٧٧ ٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ١٦٠ ٣٧,٧٧٧ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ١٤/٠٦/١٣٩١ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ٠ ١٠٠ ٣٧,١٧٠ ٣٠٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٢/٠٦/١٣٩١ ٣٧,١٧٠ ٣٧,١٧٠ ٠ ١٠٠ ٣٥,٤٠٠ ٦,٦٧٠ ٣٧,١٧٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٧/٠٥/١٣٩١ ٣٣,٤٥٨ ٣٤,١٣٩ ٠ ١٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٨٠ ٣٤,١٣٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٢٠/٠٥/١٣٩١ ٣٣,١٥١ ٣٣,٥٧٩ ٠ ٢٥٠ ٣٢,٧٦٠ ٤٦٠ ٣٣,٥٧٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٠,١٢٧ ٣٠,٩٧٥ ٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ٨٠٠ ٣٠,٩٧٥ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NWP-00 ٠١/٠٤/١٣٩١ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٠ ٢٥٠ ٢٩,٥٠٠ ١٧٠ ٢٩,٥٠٠ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50- گرید طبیعی GBPC-ABS50NL-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٣٩,٤٩٦ ٥٨٠ ٤١,٤٦٩ --- پتروشیمی قائد بصیر سلف ٠ پلیمر ABS انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٠ ٥٠٤ ٢٤,٣١٢ ٥٠٤ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ٥١,٣٣٤ ٥١,٣٣٤ ٥١,٣٣٤ ٥٠٤ ٥٠٤ ٥١,٣٣٤ ٥٠٤ ٥١,٣٣٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٥,٨٧٢,٣٣٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٤/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٧/١٠/١٣٩١ ٥٠,٣٥٩ ٥٠,٤٩١ ٥١,٥٥٧ ٥٠٤ ٥٠٤ ٥٠,٣١٥ ١,٠٧١ ٥١,٥٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٥,٤٤٧,٦٧٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٢/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٧,٤١٠ ٣٧,٤١٠ ٣٧,٤١٠ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٧,٤١٠ ٥٠٤ ٣٧,٤١٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٨,٨٥٤,٦٤٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٣٧,٤١٠ ٣٧,٤١٠ ٣٧,٤١٠ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٧,٤١٠ ٥٠٤ ٣٧,٤١٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٨,٨٥٤,٦٤٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٣٥,٥٥٥ ٣٥,٦٢٩ ٣٧,٣٢٠ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٥,٥٤٣ ١,٠٩٢ ٣٧,٣٢٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٧,٩٥٦,٧٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٣٩,٢٨١ ٣٩,٢٨١ ٣٩,٢٨١ ٣٩٩ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٥,٦٧٣,١١٩ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٥٢,٦٤٠ ٥٢,٦٤٠ ٥٢,٦٤٠ ٢٩٤ ٢٩٤ ٥٠,١٣٣ ١,١١٣ ٥٢,٦٤٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٥,٤٧٦,١٦٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٢/٠٩/١٣٩١ ٥٢,٦٤٠ ٥٢,٦٤٠ ٥٢,٦٤٠ ٢٩٤ ٢٩٤ ٥٠,١٣٣ ١,١١٣ ٥٢,٦٤٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٥,٤٧٦,١٦٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٥٠,٣٤٩ ٥٠,٨٨١ ٥٢,٨٣١ ٢٩٤ ٢٩٤ ٥٠,٣١٥ ١,٠٥٠ ٥٢,٨٣١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,٩٥٨,٩٧٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٠/١٠/١٣٩١ ٥٠,٣٤٩ ٥٠,٨٨١ ٥٢,٨٣١ ٢٩٤ ٢٩٤ ٥٠,٣١٥ ١,٠٥٠ ٥٢,٨٣١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,٩٥٨,٩٧٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٤٩,٥٣٩ ٤٩,٥٣٩ ٤٩,٥٣٩ ٢٩٤ ٢٩٤ ٤٩,٥٣٩ ٢٩٤ ٤٩,٥٣٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,٥٦٤,٤٦٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ٤٩,٥٣٩ ٤٩,٥٣٩ ٤٩,٥٣٩ ٢٩٤ ٢٩٤ ٤٩,٥٣٩ ٢٩٤ ٤٩,٥٣٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,٥٦٤,٤٦٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٢٩٤ ٢٩٤ ٤٣,٣٠٧ ٨٦١ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٣,٣٦٨,٧٦٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٢٩٤ ٢٩٤ ٤٥,٤٧٢ ٧٩٨ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٣,٣٦٨,٧٦٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٩/٠٨/١٣٩١ ٤٣,٣٠٧ ٤٣,٣٠٧ ٤٣,٣٠٧ ٢٩٤ ٢٩٤ ٤٣,٣٠٧ ٢٩٤ ٤٣,٣٠٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٧٣٢,٢٥٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٤/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ٤٨,٩٩٨ ٤٩,٥٩٠ ٥١,٣٦٤ ٢٥٢ ٢٥٢ ٤٨,٩١٨ ٦٧٢ ٥١,٣٦٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٤٩٦,٥٥٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ٤٧,٧٤٦ ٤٧,٧٤٦ ٤٧,٧٤٦ ٢٥٢ ٢٥٢ ٤٧,٧٤٦ ٤٤١ ٤٧,٧٤٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٠٣١,٩٩٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-540 ١٧/٠٨/١٣٩١ ٤٣,٣٠٧ ٤٣,٣٠٧ ٤٣,٣٠٧ ٢٥٢ ٢٥٢ ٤١,٢٤٥ ٩٦٦ ٤٣,٣٠٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٠,٩١٣,٣٦٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره بندر ماهشهر ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-540 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٨٥٠ ٣٥,٣٦٦ ٢١٠ ٢١٠ ٣٣,٦٨٢ ١,٠٧١ ٣٥,٣٦٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٧,١٠٨,٥٨٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره بندر ماهشهر ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢,٥٧٤,٦٥٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢,٥٧٤,٦٥٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712WP-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٣٣,٦٨٢ ٣٣,٦٨٢ ٠ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ ٧٦ ٣٣,٦٨٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-540 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢١٠ ٣٣,٦٨٢ ١,٠٧١ ٣٥,٣٦٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره بندر ماهشهر ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-540 ١٧/٠٨/١٣٩١ ٤٣,٣٠٧ ٤٣,٣٠٧ ٠ ٢٥٢ ٤١,٢٤٥ ٩٦٦ ٤٣,٣٠٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره بندر ماهشهر ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-540 ١٩/٠٧/١٣٩١ ٣٣,٦٨٢ ٣٥,٣٦٦ ٠ ٢١٠ ٣٣,٦٨٢ ١,٠٧١ ٣٥,٣٦٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره بندر ماهشهر ٠٤/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٩٤ ٤٣,٣٠٧ ٨٦١ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١٦/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٩٤ ٤٥,٤٧٢ ٧٩٨ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٠ ٢٩٤ ٤٥,٤٧٢ ٧٩٨ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٨/٠٩/١٣٩١ ٤٥,٤٧٢ ٤٥,٤٧٢ ٠ ٢٩٤ ٤٥,٤٧٢ ٧٩٨ ٤٥,٤٧٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٠/٠٨/١٣٩١ ٣٩,٢٨١ ٣٩,٢٨١ ٠ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ ٣٩٩ ٣٩,٢٨١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠١/٠٨/١٣٩١ ٣٥,٥٥٥ ٣٧,٣٢٠ ٠ ٥٠٤ ٣٥,٥٤٣ ١,٠٩٢ ٣٧,٣٢٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر تیره انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/١٠/١٣٩٠ ٢٥,٥٣٥ ٢٥,٥٣٦ ٢٥,٥٣٩ ١٩٩٥ ١,٩٩٥ ٢٤,٣١٢ ٣,٣٨١ ٢٥,٥٣٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٥٠,٩٤٣,٣٣٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٣٥,٣١٠ ٣٥,٣١١ ٣٥,٣١٥ ١٣٠٢ ١,٣٠٢ ٣٣,٦٣١ ٢,٤٥٧ ٣٥,٣١٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٤٥,٩٧٥,١٩٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٩٢٤ ١,٠٠٨ ٣٥,٤٥٨ ٩٢٤ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣٢,٧٦٣,١٩٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠١/٠٢/١٣٩٠ ٣٢,٤٥١ ٣٢,٤٥١ ٣٢,٤٥١ ٩٨٧ ٠ ٣٢,٤٥١ ٩٨٧ ٣٢,٤٥١ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٣٢,٠٢٩,١٣٧ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٧٩٨ ١,٠٠٨ ٣١,٨٧٧ ٧٩٨ ٣١,٨٧٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٥,٤٣٧,٨٤٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٢٨٩ ٣٥,٤٥٨ ٣٦,٩٢٤ ٦٠٩ ٦٠٩ ٣٥,١٦٦ ٢,٥٨٣ ٣٦,٩٢٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢١,٥٩٤,٠٠٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٨/٠٢/١٣٩٠ ٣٣,٤٢٧ ٣٣,٤٢٧ ٣٣,٤٢٧ ٦٠٩ ٩٨٧ ٣٣,٤٢٧ ٦٥١ ٣٣,٤٢٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢٠,٣٥٧,٠٤٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٣٣,٧٨٤ ٣٣,٧٨٤ ٣٣,٧٨٥ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٣,٧٨٤ ٨٨٢ ٣٣,٧٨٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٧,٠٢٧,٢٦٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠١/٠٤/١٣٩٠ ٣٤,٥٥١ ٣٤,٥٥١ ٣٤,٥٥١ ٤٨٣ ٥٨٨ ٣٤,٥٥١ ٤٨٣ ٣٤,٥٥١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,٦٨٨,١٣٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٣٢,٧٧٠ ٣٢,٧٧٠ ٣٢,٧٧٠ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٢,٧٧٠ ٧٥٦ ٣٢,٧٧٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,٥١٦,٠٨٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٣٢,٧٧٠ ٣٢,٧٧٠ ٣٢,٧٧٠ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣٢,٧٧٠ ٧٥٦ ٣٢,٧٧٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,٥١٦,٠٨٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ٤٨٣ ٩٨٧ ٣٣,٩٩٤ ٤٨٣ ٣٣,٩٩٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,٤١٩,١٠٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ٤٨٣ ٩٨٧ ٣٣,٩٩٤ ٤٨٣ ٣٣,٩٩٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,٤١٩,١٠٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٧/٠٦/١٣٩١ ٣١,٩٩٩ ٣٢,٠٦٥ ٣٢,٥٣٦ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣١,٩٣٩ ٥٨٨ ٣٢,٥٣٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,١٦٠,٦٧٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٧/٠٦/١٣٩١ ٣١,٩٩٩ ٣٢,٠٦٥ ٣٢,٥٣٦ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣١,٩٣٩ ٥٨٨ ٣٢,٥٣٦ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,١٦٠,٦٧٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٣١,٩٣٦ ٣١,٩٣٩ ٣٢,٠١٢ ٥٠٤ ٥٠٤ ٣١,٨٧٧ ٧٧٧ ٣٢,٠١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٦,٠٩٧,٣٤٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٥/٠٣/١٣٩٠ ٣٤,٥٥١ ٣٤,٥٥١ ٣٤,٥٥١ ٤٦٢ ٦٩٣ ٣٤,٥٥١ ٤٦٢ ٣٤,٥٥١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٥,٩٦٢,٥٦٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٤٨٣ ٧٩٨ ٣١,٨٧٧ ٥٦٧ ٣١,٨٧٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٥,٣٩٦,٥٩١ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٩٩ ٣٩٩ ٣٥,٤٥٨ ١,٣٢٣ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,١٤٧,٧٤٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣١/٠٣/١٣٩١ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٥,٤٥٨ ٣٩٩ ٣٩٩ ٣٥,٤٥٨ ١,٣٢٣ ٣٥,٤٥٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,١٤٧,٧٤٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٤٤١ ٥٠٤ ٣٢,٠٧٨ ٤٤١ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٤,١٤٦,٣٩٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٤/٠٢/١٣٩٠ ٣٤,١٥٧ ٣٤,١٥٧ ٣٤,١٥٧ ٣٩٩ ٣٩٩ ٣٢,٤٥١ ٨٦١ ٣٤,١٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٣,٦٢٨,٦٤٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٧/٠٢/١٣٩٠ ٣٢,٥٥٩ ٣٢,٥٨٣ ٣٣,٠٠٧ ٣٩٩ ٣٩٩ ٣٢,٤٥١ ٥٤٦ ٣٣,٠٠٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٣,٠٠٠,٤٤٩ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢١/٠٢/١٣٩٠ ٣٤,١٥٧ ٣٤,١٥٧ ٣٤,١٥٧ ٣٧٨ ٦٩٣ ٣٤,١٥٧ ٤٢٠ ٣٤,١٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٩١١,٣٤٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٦/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٢/١٠/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٥٠٤ ٥٠٤ ٢٤,٣١٢ ٥٠٤ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٢,٢٥٣,٢٤٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١١/٠٣/١٣٩٠ ٣٣,٧٤٧ ٣٣,٧٤٧ ٣٣,٧٤٧ ٣٣٦ ٧٩٨ ٣٣,٧٤٧ ٣٣٦ ٣٣,٧٤٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١١,٣٣٨,٩٩٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٣٤,١١٢ ٣٤,١١٢ ٣٤,١١٢ ٣١٥ ٣٩٩ ٣٤,١١٢ ٣١٥ ٣٤,١١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٠,٧٤٥,٢٨٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٧٣ ٣٥,٥٦٢ ٣٥,٨٨٨ ٢٩٤ ٢٩٤ ٣٥,٤٥٨ ٨٦١ ٣٥,٨٨٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٠,٤٥٥,٢٠٧ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٣٥,٤٧٣ ٣٥,٥٦٢ ٣٥,٨٨٨ ٢٩٤ ٢٩٤ ٣٥,٤٥٨ ٨٦١ ٣٥,٨٨٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٠,٤٥٥,٢٠٧ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٣٥,٣١٢ ٣٥,٣١٣ ٣٥,٣١٤ ٢٩٤ ٢٩٤ ٣٣,٦٣١ ٧٣٥ ٣٥,٣١٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ١٠,٣٨٢,١٤٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٨/٠٥/١٣٩١ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٣١٥ ٠ ٣١,٨٧٧ ٣١٥ ٣١,٨٧٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ١٠,٠٤١,٢٥٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٢/٠٤/١٣٩٠ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ٢٩٤ ٦٩٣ ٣٣,٩٩٤ ٢٩٤ ٣٣,٩٩٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٩٩٤,٢٣٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٥/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٩٣٩ ٣٠,٩٣٩ ٣٠,٩٣٩ ٣١٥ ٦٩٣ ٣٠,٩٣٩ ٣٥٧ ٣٠,٩٣٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٧٤٥,٧٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٩٣٩ ٣٠,٩٣٩ ٣٠,٩٣٩ ٣١٥ ٥٠٤ ٣٠,٩٣٩ ٣٣٦ ٣٠,٩٣٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٧٤٥,٧٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٩/٠٦/١٣٩١ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٢٩٤ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٤٣٠,٩٣٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٣٢,٠٦٥ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,١٠٠ ٢٩٤ ٢٩٤ ٣٢,٠٦٥ ١,٠٢٩ ٣٢,١٠٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٤٣٠,٧٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٣٢,٠٦٥ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,١٠٠ ٢٩٤ ٢٩٤ ٣٢,٠٦٥ ١,٠٢٩ ٣٢,١٠٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,٤٣٠,٧٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٦/٠٦/١٣٩٠ ٣٣,٥١٠ ٣٣,٥١٠ ٣٣,٥١٠ ٢٧٣ ٩٨٧ ٣٣,٥١٠ ٢٧٣ ٣٣,٥١٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,١٤٨,٢٣٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٢/٠٦/١٣٩٠ ٣٣,٥١٠ ٣٣,٥١٠ ٣٣,٥١٠ ٢٧٣ ٩٨٧ ٣٣,٥١٠ ٢٧٣ ٣٣,٥١٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٩,١٤٨,٢٣٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٢/٠٧/١٣٩١ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٣٢,٠٧٨ ٢٧٣ ٢٩٤ ٣٢,٠٧٨ ٢٧٣ ٣٢,٠٧٨ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٨,٧٥٧,٢٩٤ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٩/٠٥/١٣٩٠ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ٢٥٢ ٩٨٧ ٣٣,٩٩٤ ٢٩٤ ٣٣,٩٩٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٨,٥٦٦,٤٨٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٩٣ ٠ ٢٤,٣١٢ ٢٩٣ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٧,١٢٣,٤١٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٦/١٣٩٠ ٣٣,٦٣١ ٣٣,٦٣١ ٣٣,٦٣١ ٢١٠ ٠ ٣٣,٦٣١ ٢١٠ ٣٣,٦٣١ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٧,٠٦٢,٥١٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٦/١٣٩٠ ٣٣,٦٣١ ٣٣,٦٣١ ٣٣,٦٣١ ٢١٠ ٠ ٣٣,٦٣١ ٢١٠ ٣٣,٦٣١ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٧,٠٦٢,٥١٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٦/١٣٩٠ ٣٣,٦٣١ ٣٣,٦٣١ ٣٣,٦٣١ ٢١٠ ٠ ٣٣,٦٣١ ٢١٠ ٣٣,٦٣١ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٧,٠٦٢,٥١٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٣٣,٦٣١ ٣٣,٦٣١ ٣٣,٦٣١ ٢١٠ ١,١٩٧ ٣٣,٦٣١ ٢١٠ ٣٣,٦٣١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٧,٠٦٢,٥١٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٦/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٦/٠٥/١٣٩٠ ٣٣,٥١٠ ٣٣,٥١٠ ٣٣,٥١٠ ٢١٠ ١,٤٩١ ٣٣,٥١٠ ٢١٠ ٣٣,٥١٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٧,٠٣٧,١٠٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠١/٠٢/١٣٩٠ ٣٢,٤٥١ ٣٢,٤٥١ ٣٢,٤٥١ ٢١٠ ١,١٩٧ ٣٢,٤٥١ ٢٣١ ٣٢,٤٥١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٦,٨١٤,٧١٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٣١,٨٧٧ ٢١٠ ٠ ٣١,٨٧٧ ٢١٠ ٣١,٨٧٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٦,٦٩٤,١٧٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٩/٠٤/١٣٩٠ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ١٨٩ ١,٥٥٤ ٣٣,٩٩٤ ١٨٩ ٣٣,٩٩٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٦,٤٢٤,٨٦٦ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٥/٠٦/١٣٩٠ ٣٣,٥١٠ ٣٣,٥١٠ ٣٣,٥١٠ ١٨٩ ٩٨٧ ٣٣,٥١٠ ١٨٩ ٣٣,٥١٠ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٦,٣٣٣,٣٩٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٥/٠٥/١٣٩٠ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ٣٣,٩٩٤ ١٦٨ ١,٤٩١ ٣٣,٩٩٤ ١٦٨ ٣٣,٩٩٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٥,٧١٠,٩٩٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٣٠ ٠ ٢٤,٣١٢ ٢٣٠ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٥,٥٩١,٧٦٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢١٠ ٠ ٢٤,٣١٢ ٢١٠ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٥,١٠٥,٥٢٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٥/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٩٣٩ ٣٠,٩٣٩ ٣٠,٩٣٩ ١٤٧ ٠ ٣٠,٩٣٩ ١٤٧ ٣٠,٩٣٩ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٤,٥٤٨,٠٣٣ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢١/٠٢/١٣٩٠ ٣٤,١٥٧ ٣٤,١٥٧ ٣٤,١٥٧ ١٢٦ ٠ ٣٤,١٥٧ ١٢٦ ٣٤,١٥٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٤,٣٠٣,٧٨٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٦/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٨/٠٢/١٣٩٠ ٣٣,٤٢٧ ٣٣,٤٢٧ ٣٣,٤٢٧ ١٢٦ ٠ ٣٣,٤٢٧ ١٢٦ ٣٣,٤٢٧ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٤,٢١١,٨٠٢ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٠٨/٠٤/١٣٩٠ ٣٦,٥٦٤ ٣٦,٥٦٤ ٣٦,٥٦٤ ١٠٥ ٥٠٤ ٣٦,٥٦٤ ١٢٦ ٣٦,٥٦٤ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣,٨٣٩,٢٢٠ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٦/١٣٩٠ ٣٣,٦٣١ ٣٣,٦٣١ ٣٣,٦٣١ ١٠٥ ١,٠٠٨ ٣٣,٦٣١ ١٠٥ ٣٣,٦٣١ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٣,٥٣١,٢٥٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ١٥/٠٤/١٣٩٠ ٣٣,٩٩٥ ٣٣,٩٩٥ ٣٣,٩٩٥ ٦٣ ٤٨٣ ٣٣,٩٩٥ ٦٣ ٣٣,٩٩٥ --- پتروشیمی بندر امام سلف ٢,١٤١,٦٨٥ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٢٤,٣١٢ ٨٤ ٠ ٢٤,٣١٢ ٨٤ ٢٤,٣١٢ --- پتروشیمی بندر امام سلف (مچینگ) ٢,٠٤٢,٢٠٨ پلیمر استایرن بوتادین رابر انبار کارخانه ١٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
استایرن بوتادین رابر 1712 IPC-DSBR1712MP-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٣٢,