بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ٢٥ ٨,٠٣٤ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٩/٠٢/١٣٩٠ ٨,٦٤٢ ٨,٦٤٢ ٨,٦٤٢ ٧٨٢ ٧٨٢ ٨,٦٤٢ ٧٨٢ ٨,٦٤٢ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٦,٧٥٨,٠٤٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٩/٠٢/١٣٩٠ ٨,٦٤٢ ٨,٦٤٢ ٨,٦٤٢ ٧٨٢ ٧٨٢ ٨,٦٤٢ ٧٨٢ ٨,٦٤٢ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٦,٧٥٨,٠٤٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٠٣/٠٢/١٣٩٠ ٧,٥٥٠ ٧,٥٥٠ ٧,٥٥٠ ٥٩٨ ٥٩٨ ٧,٥٥٠ ٥٩٨ ٧,٥٥٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٤,٥١٤,٩٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٣١/٠٢/١٣٩٠ ١١,٥٠٠ ١١,٥٠٠ ١١,٥٠٠ ٣٦٨ ٣٦٨ ١١,٥٠٠ ٣٦٨ ١١,٥٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٤,٢٣٢,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٧,٨٠٠ ٨٠٠ ٧,٨٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٣,١٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٧,٨٠٠ ٨٠٠ ٧,٨٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٣,١٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٢/٠٦/١٣٩٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٧,٨٠٠ ٤٠٠ ٧,٨٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٣,١٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٨,٤٠٠ ٣٥٠ ٨,٤٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٢,٩٤٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٣٥٠ ٣٥٠ ٨,٤٠٠ ٣٥٠ ٨,٤٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٢,٩٤٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٩,٦٥٠ ٩,٦٥٠ ٩,٦٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٩,٦٥٠ ٣٠٠ ٩,٦٥٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٨٩٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٩,٦٥٠ ٩,٦٥٠ ٩,٦٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٩,٦٥٠ ٣٠٠ ٩,٦٥٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٨٩٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٨,٥٤٢ ٨,٥٤٢ ٨,٥٤٢ ٢٥٠ ٥٠٠ ٨,٥٤٢ ٢٥٠ ٨,٥٤٢ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٢,١٣٥,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٨,٥٤٢ ٨,٥٤٢ ٨,٥٤٢ ٢٥٠ ٥٠٠ ٨,٥٤٢ ٢٥٠ ٨,٥٤٢ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٢,١٣٥,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٢/٠٤/١٣٩٠ ٧,٩١٠ ٧,٩١٠ ٧,٩١٠ ٢٥٠ ٥٠٠ ٧,٩١٠ ٢٥٠ ٧,٩١٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ١,٩٧٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٤/٠٦/١٣٩٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٢٥٠ ٤٠٠ ٧,٨٠٠ ٢٥٠ ٧,٨٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ١,٩٥٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٩,٩٤٠ ٩,٩٤٠ ٩,٩٤٠ ١٧٥ ٢٠٠ ٩,٩٤٠ ١٧٥ ٩,٩٤٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١,٧٣٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٩,٩٤٠ ٩,٩٤٠ ٩,٩٤٠ ١٧٥ ٢٠٠ ٩,٩٤٠ ١٧٥ ٩,٩٤٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١,٧٣٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٢٠٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ٢٠٠ ٨,٠٣٤ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ١,٦٠٦,٨٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٢٢/٠٦/١٣٩٠ ٩,٦٥٠ ٩,٦٥٠ ٩,٦٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ٩,٦٥٠ ١٥٠ ٩,٦٥٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١,٤٤٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ١٥٠ ٣٥٠ ٨,٤٠٠ ١٥٠ ٨,٤٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ١,٢٦٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ١٥٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ١٥٠ ٨,٠٣٤ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ١,٢٠٥,١٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ١٥٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ١٥٠ ٨,٠٣٤ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ١,٢٠٥,١٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٩,٦٥٠ ٩,٦٥٠ ٩,٦٥٠ ١٠٠ ٢٥٠ ٩,٦٥٠ ١٠٠ ٩,٦٥٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٩٦٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٩,٩٤٠ ٩,٩٤٠ ٩,٩٤٠ ٧٥ ٧٥ ٩,٩٤٠ ٧٥ ٩,٩٤٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٧٤٥,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٧٥ ٠ ٨,٠٣٤ ٧٥ ٨,٠٣٤ --- نفت ایرانول آبادان نقدی (مچینگ) ٦٠٢,٥٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٩/٠٨/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٥٠ ٣٥٠ ٨,٤٠٠ ٥٠ ٨,٤٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٤٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٩/٠٨/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٥٠ ٣٥٠ ٨,٤٠٠ ٥٠ ٨,٤٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٤٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٥٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ٥٠ ٨,٠٣٤ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٤٠١,٧٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٥٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ٥٠ ٨,٠٣٤ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٤٠١,٧٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٥٠ ٣٠٠ ٧,٨٠٠ ٥٠ ٧,٨٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٣٩٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٥٠ ٢٥٠ ٧,٨٠٠ ٥٠ ٧,٨٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٣٩٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩٠ ٨,٧١٦ ٨,٧١٦ ٨,٧١٦ ٢٥ ٠ ٨,٧١٦ ٢٥ ٨,٧١٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی (مچینگ) ٢١٧,٩٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩٠ ٨,٧١٦ ٨,٧١٦ ٨,٧١٦ ٢٥ ٥٠٠ ٨,٧١٦ ٢٥ ٨,٧١٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٢١٧,٩٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٢٥ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ٢٥ ٨,٠٣٤ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٢٠٠,٨٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ١١,٧٤٢ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ١٢,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ١٢,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ١٣,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ١١,٧٤٢ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ١٣,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ١١,٧٤٢ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٩,٦٥٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ١٣,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٦٥٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٦٥٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ٣١/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٣٩١ ١١,٥٠٠ ٣٦٨ ٥,٠٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ١٠/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٩,٦٥٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ١٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٩,٩٤٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ١٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٩,٩٤٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 TIOC-LSWS010B-00 ١٥/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٩٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ٥٠ ٨,٠٣٤ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٤٠٠ ٧,٨٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٤٠٠ ١٥٠ ٨,٤٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٤٠٠ ٧,٨٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٧٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٠٥/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٨,٧١٦ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٨,٧١٦ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٨,٧١٦ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٧/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٤٠٠ ٨,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٧/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٤٠٠ ٨,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٠٧/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٣٢٢ ٨,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٠٧/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٣٢٢ ٨,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٠/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٧,٨٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٩,٦٨٥ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٣١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٩,٦٨٥ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٠٨/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٨,٧١٦ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ١٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٩/٠٨/١٣٩٠ ٨,٤٠٠ ٨,٤٠٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٤٠٠ ٥٠ ٨,٤٠٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 10 AIOC-LSWS010B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٨,٠٣٤ ٨,٠٣٤ ٠ ٣٥٠ ٨,٠٣٤ ٥٠ ٨,٠٣٤ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٩,٤٦١ ٩,٤٦١ ٠ ٢٥٠ ٩,٤٦١ ٢٥٠ ٩,٤٦١ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٤٩٣,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٤٩٣,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٤٩٣,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٩,٤٦١ ٩,٤٦١ ٩,٤٦١ ٢٥٠ ٢٥٠ ٩,٤٦١ ٢٥٠ ٩,٤٦١ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٣٦٥,٢٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٩,٢٠٠ ٩,٢٠٠ ٩,٢٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٩,٢٠٠ ٢٠٠ ٩,٢٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١,٨٤٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٢٢/٠٦/١٣٩٠ ٩,٢٠٠ ٩,٢٠٠ ٩,٢٠٠ ١٥٠ ١٥٠ ٩,٢٠٠ ١٥٠ ٩,٢٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١,٣٨٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٩,٢٠٠ ٩,٢٠٠ ٩,٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩,٢٠٠ ٥٠٠ ٩,٢٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٩٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٩,٢٠٠ ٩,٢٠٠ ٩,٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٩,٢٠٠ ٥٠٠ ٩,٢٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٩٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٧٤٧,٩٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٧٤٧,٩٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٩,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٩,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٩,٩٧٢ ٩,٩٧٢ ٠ ٢٥٠ ٩,٩٧٢ ٧٥ ٩,٩٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سبک 20 TIOC-LSWS020B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٩,٤٦١ ٩,٤٦١ ٠ ٢٥٠ ٩,٤٦١ ٢٥٠ ٩,٤٦١ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٠ ٥٠٦ ٨,٤٦٧ ٤١٤ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٦,٦٧٧,١٧٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٦,٦٧٧,١٧٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ ٥٠٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٦,٦٧٧,١٧٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٤١٤ ٤١٤ ١٢,٥٦٨ ١,٢٨٨ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٥,٤٦٣,١٤٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٤١٤ ٤١٤ ١٢,٥٦٨ ١,٢٨٨ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٥,٤٦٣,١٤٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ٣٣٦ ٣٦٠ ١٣,٨٥٦ ٢,٤٢٤ ١٤,٥٨٥ --- نفت بهران نقدی ٤,٩٠٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ٣٣٦ ٣٦٠ ١٣,٨٥٦ ٢,٤٢٤ ١٤,٥٨٥ --- نفت بهران نقدی ٤,٩٠٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ٣٣٦ ٣٦٠ ١٣,٨٥٦ ٢,٤٢٤ ١٤,٥٨٥ --- نفت بهران نقدی ٤,٩٠٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٤,٧٥٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٤,٧٥٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ ٣٦٠ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٤,٧٥٠,٥٦٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٣,٦٤٢,٠٩٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٣,٦٤٢,٠٩٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ ٢٧٦ ١٣,١٩٦ --- نفت بهران نقدی ٣,٦٤٢,٠٩٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,٨٥٠ ٤١٤ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٩٩٤,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١١/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,٨٥٠ ٤١٤ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٩٩٤,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,٨٥٠ ٣٢٢ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٩٩٤,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,٨٥٠ ٣٢٢ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٩٩٤,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٧٨٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٧٨٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٧٨٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٤٧٧,٧٩٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٤٧٧,٧٩٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٤٧٧,٧٩٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١٨٤ ٢٠٧ ١١,٤٠٠ ٥٠٦ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٠٢,٤٨٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١٨٤ ٢٠٧ ١١,٤٠٠ ٥٠٦ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٠٢,٤٨٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ١٠,٣٣٠ ١٠,٣٣٠ ١٠,٣٣٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١٠,٣٣٠ ٢٠٧ ١٠,٣٣٠ --- نفت بهران نقدی ٢,١٣٨,٣١٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ١٠,٣٣٠ ١٠,٣٣٠ ١٠,٣٣٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١٠,٣٣٠ ٢٠٧ ١٠,٣٣٠ --- نفت بهران نقدی ٢,١٣٨,٣١٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ٢٧٦ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ١١,٤٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٩٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ٢٧٦ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ١١,٤٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٩٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ٢٧٦ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ١١,٤٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٩٧,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ٢٣٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٩٩٦,٤٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ٢٣٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٩٩٦,٤٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٩/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ٢٣٠ ١٠,٨٥٠ ١٨٤ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٩٩٦,٤٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٣ ١٦٨ ١٦٨ ١١,٣٩٢ ٣٨٤ ١١,٣٩٣ --- نفت بهران نقدی ١,٩١٣,٩٠٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٣ ١٦٨ ١٦٨ ١١,٣٩٢ ٣٨٤ ١١,٣٩٣ --- نفت بهران نقدی ١,٩١٣,٩٠٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٣ ١٦٨ ١٦٨ ١١,٣٩٢ ٣٨٤ ١١,٣٩٣ --- نفت بهران نقدی ١,٩١٣,٩٠٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٦١ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٧٤٦,٨٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٦١ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٧٤٦,٨٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٩/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٦١ ١٠,٨٥٠ ١٦١ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٧٤٦,٨٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ١٠,٣٣٣ ١٠,٣٣٣ ١٠,٣٣٣ ١١٥ ١١٥ ١٠,١٠٠ ٢٣٠ ١٠,٣٣٣ --- نفت بهران نقدی ١,١٨٨,٢٩٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٦٨ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٠٤١,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٦٨ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٠٤١,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٦٨ ١٠,٨٥٠ ٩٦ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٠٤١,٦٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٩٢ ٢٠٧ ١٠,٣٣٣ ٤٦٠ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٩٩٨,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ١٢,٥٦٨ ١٢,٥٦٨ ١٢,٥٦٨ ٦٩ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٥٠٦ ١٢,٥٦٨ --- نفت بهران نقدی ٨٦٧,١٩٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٦٩ ٦٩ ١١,٩٧٠ ٦٩ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٨٢٥,٩٣٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٧٢ ٠ ١٠,٨٥٠ ٧٢ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٧٨١,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/١٠/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٧٢ ٠ ١٠,٨٥٠ ٧٢ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٧٨١,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٦٨ ١٣,١٩٦ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٩ ١١,٩٧٠ ٦٩ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ١١٥ ١٠,١٠٠ ٢٣٠ ١٠,٣٣٣ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٥٠٦ ١٢,٥٦٨ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٣٣٣ ٤٦٠ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٩/١٣٩١ ٠ ٣٦٨ ١٣,١٩٦ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١٤,٥٨٥ ١٤,٥٨٥ ٠ ٣٦٠ ١٣,٨٥٦ ٢,٤٢٤ ١٤,٥٨٥ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ١٢,٥٦٨ ١٢,٥٦٨ ٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٥٠٦ ١٢,٥٦٨ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٧/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٠ ٦٩ ١١,٩٧٠ ٦٩ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٨/١٣٩١ ١١,٩٧٠ ١١,٩٧٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ ٢٠٧ ١١,٩٧٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١١,٤٠٠ ١١,٤٠٠ ٠ ٢٧٦ ١١,٤٠٠ ١٨٤ ١١,٤٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/١٠/١٣٩١ ١١,٣٩٢ ١١,٣٩٣ ٠ ١٦٨ ١١,٣٩٢ ٣٨٤ ١١,٣٩٣ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٨/١٣٩١ ١٠,٨٥٠ ١٠,٨٥٠ ٠ ٢٠٧ ١٠,٣٣٣ ٤٦٠ ١٠,٨٥٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ١٠,٣٣٣ ١٠,٣٣٣ ٠ ١١٥ ١٠,١٠٠ ٢٣٠ ١٠,٣٣٣ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ١٠,١٠٠ ١٠,١٠٠ ٠ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ ٢٧٦ ١٠,١٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٧,٣١٥ ٧,٣١٦ ٧,٣١٥ ٥١٠٠ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ --- نفت بهران نقدی ($) ٣٧,٣٠٩,٢٦٤ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٧,٣١٥ ٧,٣١٦ ٧,٣١٥ ٥١٠٠ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ --- نفت بهران نقدی ($) ٣٧,٣٠٩,٢٦٤ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٧,٣١٥ ٧,٣١٦ ٧,٣١٥ ٥١٠٠ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ ٥,١٠٠ ٧,٣١٥ --- نفت بهران نقدی ($) ٣٧,٣٠٩,٢٦٤ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٥٩٦ ٧,٣١٦ ٥٩٦ ٥١٠٠ ٥,١٠٠ ٥٩٦ ٥,١٠٠ ٥٩٦ --- نفت بهران نقدی ($) ٣٧,٣٠٩,٢٦٤ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٨,٨٠٣ ٨,٨٠٣ ٨,٨٠٣ ٤٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٨,٨٠٣ ٤,٠٠٠ ٨,٨٠٣ --- نفت بهران نقدی ($) ٣٥,٢١٢,٨٠٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٨,٨٠٣ ٨,٨٠٣ ٨,٨٠٣ ٤٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٨,٨٠٣ ٤,٠٠٠ ٨,٨٠٣ --- نفت بهران نقدی ($) ٣٥,٢١٢,٨٠٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٦/١٢/١٣٨٩ ٧,٢٣٤ ٧,٢٣٥ ٧,٢٣٤ ٨٥٠ ٨٥٠ ٧,٢٣٤ ٨٥٠ ٧,٢٣٤ --- نفت بهران نقدی ($) ٦,١٤٩,٣٢٥ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٤١٤ ٥٠٦ ٨,٤٦٧ ٤١٤ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٣,٥٠٥,٣٣٨ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩٠ ٨,٤٥٠ ٨,٤٥٠ ٨,٤٥٠ ٣٧٠ ٠ ٨,٤٥٠ ٣٧٠ ٨,٤٥٠ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٣,١٢٦,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٩,٢٠٥ ٩,٢٧٨ ٩,٢٧٨ ٣٠٠ ٣٠٠ ٩,١٥٠ ٧١٣ ٩,٢٧٨ --- نفت بهران نقدی ٢,٧٨٣,٣٢٧ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٩,٧٠٥ ٩,٧٥١ ٩,٧٦٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٣٦٨ ٩,٧٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٦٩١,٢٠٧ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٩,٧٠٥ ٩,٧٥١ ٩,٧٦٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٣٦٨ ٩,٧٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٦٩١,٢٠٧ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٩,٧٠٥ ٩,٧٥١ ٩,٧٦٦ ٢٧٦ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٣٦٨ ٩,٧٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٦٩١,٢٠٧ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٤/٠٦/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٣١٦ ٣١٦ ٨,٤٦٧ ٣١٦ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٢,٦٧٥,٥٧٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٣٠٠ ٣٠٠ ٨,٤٦٧ ٤١٠ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٢,٥٤٠,١٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٧/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٣٠٠ ٥٠٠ ٨,٤٦٧ ٣٠٠ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٢,٥٤٠,١٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٥٠٠ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٢,٥٣١,٦٣٣ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٥٠٠ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٢,٥٣١,٦٣٣ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٣٦٨ ١١,٠٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٩٠,٦٦٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٣٦٨ ١١,٠٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٩٠,٦٦٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٣٦٨ ١١,٠٦٦ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٩٠,٦٦٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٧٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٣٠ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٧٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٧٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٢٧٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٥٢ ١١,٣٦٣ ١١,٥٥٠ ١٨٤ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٤٨٣ ١١,٥٥٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٩٠,٨٣٨ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٢٧٦ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٧٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٠٧,٩٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٢٠٧ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٢,٠٠٧,٩٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١٦١ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١٦١ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٧٧١,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١٦١ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١٦١ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٧٧١,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٣/٠٥/١٣٩٠ ٨,٤٥٠ ٨,٤٥٨ ٨,٤٦٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٨,٤٥٠ ٢٩٠ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ١,٦٩١,٥٣٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٣/٠٥/١٣٩٠ ٨,٤٥٠ ٨,٤٥٨ ٨,٤٦٧ ٢٠٠ ٢٠٠ ٨,٤٥٠ ٢٩٠ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ١,٦٩١,٥٣٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩٠ ٨,٤٥٠ ٨,٤٥٠ ٨,٤٥٠ ٢٠٠ ٦٠٠ ٨,٤٥٠ ٥٧٠ ٨,٤٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٦٩٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٥/٠٥/١٣٩٠ ٨,٤٥٠ ٨,٤٥٠ ٨,٤٥٠ ٢٠٠ ٦٠٠ ٨,٤٥٠ ٥٧٠ ٨,٤٥٠ --- نفت بهران نقدی ١,٦٩٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩٠ ٨,٢٨٦ ٨,٢٨٦ ٨,٢٨٦ ٢٠٠ ٢٠٠ ٨,٢٦٢ ٢٧٠ ٨,٢٨٦ --- نفت بهران نقدی ١,٦٥٧,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ ٨,٢٦٢ ٨,٢٦٢ ٨,٢٦٢ ٢٠٠ ٢٠٠ ٨,٢٠٠ ٣٣٢ ٨,٢٦٢ --- نفت بهران نقدی ١,٦٥٢,٤٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٨/٠٣/١٣٩٠ ٨,١٠٠ ٨,١٠٠ ٨,١٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٨,١٠٠ ٢٦٧ ٨,١٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٦٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٦١ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ١٦١ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٦١٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٢/١٣٩٠ ٧,٩٠٠ ٧,٩٠٠ ٧,٩٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٧,٩٠٠ ٢٠٠ ٧,٩٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٥٨٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢١/٠٨/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ١٨٦ ٣٠٠ ٨,٤٦٧ ١٨٦ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ١,٥٧٤,٨٦٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٥٦١,٧٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٥٦١,٧٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١٣٨ ٠ ١١,٠٠٠ ١٣٨ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ١,٥١٨,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ١١٥ ٢٠٧ ١٢,١١٣ ١١٥ ١٢,١١٣ --- نفت بهران نقدی ١,٣٩٢,٩٩٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١٥ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١١٥ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٢٦٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١٥ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١١٥ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,٢٦٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,١١٥,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ١,١١٥,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ٩٢ ٠ ١٢,١١٣ ٩٢ ١٢,١١٣ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ١,١١٤,٣٩٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ١٢,١١٣ ٩٢ ٠ ١٢,١١٣ ٩٢ ١٢,١١٣ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ١,١١٤,٣٩٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٠ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٩٧٣,٧٠٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٠ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٩٧٣,٧٠٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٠ ٨,٤٦٧ ١١٥ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٩٧٣,٧٠٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٩٢ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٩٢ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٩٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٩٢ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٩٢ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٨٩٢,٤٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٣/١٣٩٠ ٧,٩٠٠ ٧,٩٠٠ ٧,٩٠٠ ١١٠ ٢٠٠ ٧,٩٠٠ ١١٠ ٧,٩٠٠ --- نفت بهران نقدی ٨٦٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٠/٠٧/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٩٠ ٣٠٠ ٨,٤٦٧ ٩٠ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٧٦٢,٠٣٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٦٩ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٧٥٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٨٦ ٠ ٨,٤٦٧ ٨٦ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی (مچینگ) ٧٢٨,١٦٢ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٩,٦٠٠ ٩,٦٠٠ ٩,٦٠٠ ٦٩ ٢٧٦ ٩,٦٠٠ ٦٩ ٩,٦٠٠ --- نفت بهران نقدی ٦٦٢,٤٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٥٠٠ ٩,١٩٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٥٠٠ ٧٥٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٥٠٠ ٧٥٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٥٠٠ ٧٥٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٠٨/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٩,٨٠٨ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٠٩/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٧/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٨,٩٥٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٨/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢,٥٠٠ ٩,١٩٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٨٤٠ ٨٤٠ ٠ ٤,٠٠٠ ٨٤٠ ٤,٠٠٠ ٨٤٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWBEX-00 ٢٢/٠٤/١٣٩١ ٥٩٦ ٥٩٦ ٠ ٥,١٠٠ ٥٩٦ ٥,١٠٠ ٥٩٦ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠١٠ ١١٥ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠١٠ ١١٥ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠١٠ ١١٥ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٧٦ ٩,٦٠٠ ٦٩ ٩,٦٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٤٨٣ ١١,٥٥٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٢٧٦ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٨,٤٦٧ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٢,١١٣ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٢,١١٣ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٢٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٤/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٢٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٠ ٢٩٩ ٨,٥٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٢,١١٣ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٢٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٧/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٢٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٣٠ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ١٦١ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٣٦٨ ٩,٧٦٦ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٣٦٨ ١١,٠٦٦ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١٢,١١٣ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١٦١ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٢٥ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٩٢ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٩٢ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٦٦ ١١,٠٦٦ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٣٦٨ ١١,٠٦٦ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٥٢ ١١,٥٥٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٤٨٣ ١١,٥٥٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٨/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١١٥ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٧٦ ١١,٠٠٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٦٩ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ٢٣٠ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١٦١ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١١,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١١,٠٠٠ ١٦١ ١١,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ٢٧٦ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٠ ٢٠٧ ١٠,٠٠٠ ١٦١ ١٠,٠٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٧/٠٦/١٣٩١ ٩,٧٠٥ ٩,٧٦٦ ٠ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٣٦٨ ٩,٧٦٦ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١١٥ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٠ ٢٠٧ ٩,٧٠٠ ١٦١ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٣١/٠٥/١٣٩١ ٩,٧٠٠ ٩,٧٠٠ ٠ ٢٧٦ ٩,٧٠٠ ٩٢ ٩,٧٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٩,٦٠٠ ٩,٦٠٠ ٠ ٢٧٦ ٩,٦٠٠ ٦٩ ٩,٦٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٩,٣٠٠ ٩,٣٠٠ ٠ ٢٩٩ ٩,٣٠٠ ٢٩٩ ٩,٣٠٠ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٠ ٥٠٦ ٨,٤٦٧ ٤١٤ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین BOC-HSWB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٨,٤٦٧ ٨,٤٦٧ ٠ ٥٠٠ ٨,٤٦٧ ٢٩٩ ٨,٤٦٧ --- نفت بهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٠ ٤٠٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٨,٩١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٣/٠٢/١٣٩٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ٧,٨٠٠ ١٣١١ ١,٣١١ ٧,٨٠٠ ١,٣١١ ٧,٨٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١٠,٢٢٥,٨٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٣١/٠٢/١٣٩٠ ٩,٠٠٩ ٩,٠٠٩ ٩,٠١٠ ٩٢٠ ٩٢٠ ٩,٠٠٩ ١,١٥٠ ٩,٠١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٨,٢٨٨,٥١٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٩/٠٢/١٣٩٠ ٩,٠٠٩ ٩,٠٠٩ ٩,٠٠٩ ٥٢٩ ٥٢٩ ٩,٠٠٩ ٥٢٩ ٩,٠٠٩ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٤,٧٦٥,٧٦١ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٩/٠٢/١٣٩٠ ٩,٠٠٩ ٩,٠٠٩ ٩,٠٠٩ ٥٢٩ ٥٢٩ ٩,٠٠٩ ٥٢٩ ٩,٠٠٩ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٤,٧٦٥,٧٦١ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٣١/٠٣/١٣٩٠ ٨,٩٠٩ ٨,٩٠٩ ٨,٩٠٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ٨,٩٠٩ ٥٠٠ ٨,٩٠٩ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٤,٤٥٤,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٤/٠٦/١٣٩٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٨,٦٥٠ ٥٠٠ ٨,٦٥٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٤,٣٢٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٢/٠٦/١٣٩٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ٤٧٥ ٤٧٥ ٨,٦٥٠ ٤٧٥ ٨,٦٥٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٤,١٠٨,٧٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٢/٠٤/١٣٩٠ ٨,٧٠٠ ٨,٧٠٠ ٨,٧٠٠ ٤٥٠ ٥٠٠ ٨,٧٠٠ ٤٥٠ ٨,٧٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٣,٩١٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٨,٦٥٠ ١,٠٠٠ ٨,٦٥٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٣,٤٦٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٨,٦٥٠ ١,٠٠٠ ٨,٦٥٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٣,٤٦٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٥/٠٣/١٣٩٠ ٨,٩٠٩ ٨,٩٠٩ ٨,٩٠٩ ٣٥٠ ٥٠٠ ٨,٩٠٩ ٥٥٠ ٨,٩٠٩ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٣,١١٨,١٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٨,٦٥٠ ٣٠٠ ٨,٦٥٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٥٩٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٧/٠٣/١٣٩٠ ٩,٠٠٩ ٩,٠٠٩ ٩,٠٠٩ ٢٧٦ ٤١٤ ٩,٠٠٩ ٢٧٦ ٩,٠٠٩ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٤٨٦,٤٨٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٨/٠٥/١٣٩٠ ٩,٣٠٠ ٩,٣٠٠ ٩,٣٠٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٩,٣٠٠ ٢٥٠ ٩,٣٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٣٢٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٩/٠٨/١٣٩٠ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ٢٥٠ ٣٥٠ ٨,٩٥٣ ٢٥٠ ٨,٩٥٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٢٣٨,٢٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٩/٠٨/١٣٩٠ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ٢٥٠ ٣٥٠ ٨,٩٥٣ ٢٥٠ ٨,٩٥٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢,٢٣٨,٢٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٢٠٠ ٣٥٠ ٨,٩١٠ ٢٠٠ ٨,٩١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١,٧٨٢,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٢٠٠ ٣٥٠ ٨,٩١٠ ٢٠٠ ٨,٩١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١,٧٨٢,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩٠ ٩,٣٠٠ ٩,٣٠٠ ٩,٣٠٠ ١٥٠ ٢٥٠ ٩,٣٠٠ ١٥٠ ٩,٣٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١,٣٩٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ١٥٠ ٣٥٠ ٨,٩٥٣ ١٥٠ ٨,٩٥٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١,٣٤٢,٩٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ٨,٦٥٠ ١٥٠ ٢٥٠ ٨,٦٥٠ ١٥٠ ٨,٦٥٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ١,٢٩٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ١٠٠ ٣٥٠ ٨,٩٥٣ ١٠٠ ٨,٩٥٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٨٩٥,٣٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ١٠٠ ٣٥٠ ٨,٩٥٣ ١٠٠ ٨,٩٥٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٨٩٥,٣٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٨,٩١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی (مچینگ) ٨٩١,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٨,٩١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی (مچینگ) ٨٩١,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٣٥٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٨,٩١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٨٩١,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٣٥٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٨,٩١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٨٩١,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٣٥٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٨,٩١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٨٩١,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٤٠٠ ٨,٩١٠ ١٠٠ ٨,٩١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٨٩١,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٧/٠٣/١٣٩٠ ٩,٠٠٩ ٩,٠٠٩ ٩,٠٠٩ ٢٥ ٤٠٠ ٩,٠٠٩ ٢٥ ٩,٠٠٩ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢٢٥,٢٢٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٧/٠٣/١٣٩٠ ٩,٠٠٩ ٩,٠٠٩ ٩,٠٠٩ ٢٥ ٤٠٠ ٩,٠٠٩ ٢٥ ٩,٠٠٩ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٢٢٥,٢٢٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٥٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٩١٠ ٢٠٠ ٨,٩١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٥٩٨ ٩,٠٠٩ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٨,٩٥٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٥٩٨ ٩,٠٠٩ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢١/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٦٥٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٩٥٣ ١٥٠ ٨,٩٥٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٦٥٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٨,٩٠٩ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٨,٩٠٩ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٥٦٣ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٥/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٩,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٩,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٩,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٩١٠ ٢٧٥ ٨,٦٥٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٠/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٤٠٠ ٨,٦٥٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٠٧/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٤١٤ ٩,٠٠٩ ٢٠٧ ٨,٠٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٤٠٠ ٨,٩١٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٤٠٠ ٨,٩١٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ١٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٤٠٠ ٨,٩١٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٩/٠٨/١٣٩٠ ٨,٩٥٣ ٨,٩٥٣ ٠ ٣٥٠ ٨,٩٥٣ ٢٥٠ ٨,٩٥٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٨,٩١٠ ٨,٩١٠ ٠ ٣٥٠ ٨,٩١٠ ٢٠٠ ٨,٩١٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین - صادراتي BOC-HSWBEX-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٧,٩٦٩ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین - صادراتي BOC-HSWBEX-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٧,٩٦٩ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین - صادراتي BOC-HSWBEX-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٧,٩٦٩ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین - صادراتي BOC-HSWBEX-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٠ ٨٠٠ ٧,٩٦٩ ٠ ٠ --- نفت بهران نقدی ($) ٠ روغن اسلاک واکس FOB-بندر امام خمینی ٠١/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040GEX-00 ٢٣/٠٦/١٣٩٠ ١٠,٣٧٨ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٨ ٢٥٢ ٢٥٢ ١٠,٣٧٨ ٢٥٢ ١٠,٣٧٨ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٢,٦١٥,٤٠١ روغن اسلاک واکس EXWORK- تهران ٢٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040GEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩٠ ١٠,١٩٠ ١٠,١٩٠ ١٠,١٩٠ ١٠٠٨ ١,٥١٢ ١٠,١٩٠ ١,٥١٢ ١٠,١٩٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ١٠,٢٧١,٩٢٣ روغن اسلاک واکس EXWORK- تهران ٢٠/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040GEX-00 ١٥/٠٤/١٣٩٠ ١٠,١٣٥ ١٠,١٣٦ ١٠,١٣٥ ٥١٨ ٥١٨ ١٠,١٣٥ ١,٠٣٦ ١٠,١٣٥ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٥,٢٥٠,٢٦٢ روغن اسلاک واکس FCA- تهران ١٦/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040GEX-00 ١٥/٠٤/١٣٩٠ ١٠,١٣٥ ١٠,١٣٦ ١٠,١٣٥ ٥١٨ ٥١٨ ١٠,١٣٥ ١,٠٣٦ ١٠,١٣٥ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٥,٢٥٠,٢٦٢ روغن اسلاک واکس FCA- تهران ١٦/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040GEX-00 ١٥/٠٤/١٣٩٠ ١٠,١٣٥ ١٠,١٣٦ ١٠,١٣٥ ٥١٨ ٥١٨ ١٠,١٣٥ ١,٠٣٦ ١٠,١٣٥ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٥,٢٥٠,٢٦٢ روغن اسلاک واکس FCA- تهران ١٦/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040GEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩٠ ١٠,١٩٠ ١٠,١٩٠ ١٠,١٩٠ ٥٠٤ ٠ ١٠,١٩٠ ٥٠٤ ١٠,١٩٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($ مچینگ) ٥,١٣٥,٩٦٢ روغن اسلاک واکس EXWORK- تهران ٢٠/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040GEX-00 ١٩/٠٥/١٣٩٠ ١٠,١٩٠ ١٠,١٩٠ ١٠,١٩٠ ٥٠٤ ٠ ١٠,١٩٠ ٥٠٤ ١٠,١٩٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($ مچینگ) ٥,١٣٥,٩٦٢ روغن اسلاک واکس EXWORK- تهران ٢٠/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین 40 TIOC-HSWS040GEX-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٩,٨٥٤ ٩,٨٥٤ ٩,٨٥٤ ٥٠٤ ٥٠٤ ٩,٦٦٨ ١,٠٠٨ ٩,٨٥٤ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٤,٩٦٦,٥٩٢ روغن اسلاک واکس EXWORK- تهران ١٤/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٤٨٨ ١٠,٦٨٩ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٩,٨٧٦ ٥,٨٢٥ ١٠,٦٨٩ --- نفت سپاهان نقدی ١٠,٤٨٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٤٨٨ ١٠,٦٨٩ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٩,٨٧٦ ٥,٨٢٥ ١٠,٦٨٩ --- نفت سپاهان نقدی ١٠,٤٨٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٤٨٨ ١٠,٦٨٩ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٩,٨٧٦ ٥,٨٢٥ ١٠,٦٨٩ --- نفت سپاهان نقدی ١٠,٤٨٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ١٠,٣٧٩ ١,٢٢١ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ١٠,٣٧٩,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٢,٩٩٤ ١٢,٩٩٤ ١٢,٩٩٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٢,٣٤٥ ٣,٥٤٥ ١٢,٩٩٤ --- نفت سپاهان نقدی ٦,٤٩٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٢,٩٩٤ ١٢,٩٩٤ ١٢,٩٩٤ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٢,٣٤٥ ٣,٥٤٥ ١٢,٩٩٤ --- نفت سپاهان نقدی ٦,٤٩٧,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٤/٠٦/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٥,١٨٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٣/٠٦/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٥,١٨٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٥,١٨٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٥,١٨٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٥,١٨٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٥,١٨٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٥,١٨٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٨/٠٥/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ١,٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٥,١٨٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٣٦٥ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٣٦٥ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٧٨٨,٣٣٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٣٦٥ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٣٦٥ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٧٨٨,٣٣٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٧/٠٨/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٣٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٣٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٣,١١٣,٧٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٨/٠٨/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٣٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٣٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٣,١١٣,٧٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٨/٠٨/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٣٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٣٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٣,١١٣,٧٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٨/٠٥/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٢٥٠ ٠ ١٠,٣٧٩ ٢٥٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ٢,٥٩٤,٧٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٦/٠٥/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٢٥٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٥٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٥٩٤,٧٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٦/٠٥/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٢٥٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٥٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٥٩٤,٧٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٦/٠٤/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٢٠٧ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٧ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٢,١٤٨,٤٥٣ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٦/٠٤/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٢٠٧ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٧ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٢,١٤٨,٤٥٣ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٠٧٥,٨٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٠٧٥,٨٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٠٧٥,٨٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٠٧٥,٨٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٠٧٥,٨٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١١٥ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ١١٥ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ١,١٩٣,٥٨٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١١٥ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ١١٥ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ١,١٩٣,٥٨٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٦٩ ٠ ١٠,٣٧٩ ٦٩ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ٧١٦,١٥١ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٦٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٦٩ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٧١٦,١٥١ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٦٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٦٩ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٧١٦,١٥١ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٥/٠٤/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٦٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٦٩ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٧١٦,١٥١ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٥/٠٤/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٦٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٦٩ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٧١٦,١٥١ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٤٦ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٤٦ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٤٧٧,٤٣٤ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٢/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢١/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٢/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٦/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٩/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٢/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ١٢,٣٤٥ ٣,٥٤٥ ١٢,٩٩٤ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٢/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٩/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٦/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١٦/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٩/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٢/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٢,٩٩٤ ١٢,٩٩٤ ٠ ٥٠٠ ١٢,٣٤٥ ٣,٥٤٥ ١٢,٩٩٤ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ٢٠٠ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 16% SOC-HSWS016B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ١٠,٣٧٩ ١٠,٣٧٩ ٠ ٥٠٠ ١٠,٣٧٩ ١١٥ ١٠,٣٧٩ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ١٩,٨٦٥ ٢٠,٣٣٨ ٢٠,٨٥٨ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ ٤٤٣ ٢٠,٨٥٨ --- نفت سپاهان نقدی ٦,١٠١,٤٩٩ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ١٩,٨٦٥ ٢٠,٣٣٨ ٢٠,٨٥٨ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ ٤٤٣ ٢٠,٨٥٨ --- نفت سپاهان نقدی ٦,١٠١,٤٩٩ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ١٩,٨٦٥ ١٩,٨٦٥ ١٩,٨٦٥ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ --- نفت سپاهان نقدی ٥,٩٥٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ١٩,٨٦٥ ١٩,٨٦٥ ١٩,٨٦٥ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ ٣٠٠ ١٩,٨٦٥ --- نفت سپاهان نقدی ٥,٩٥٩,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ١٤,٢١١ ١٤,٢١١ ١٤,٢١١ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٤,٢٦٣,٣٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ١٤,٢١١ ١٤,٢١١ ١٤,٢١١ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٤,٢٦٣,٣٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ١٥,٦٤٥ ١٥,٦٤٥ ١٥,٦٤٥ ٢٢٥ ٣٥٠ ١٤,٩٠٠ ٢,٤١٠ ١٥,٦٤٥ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٥٢٠,١٢٥ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ٩٨ ١٠٠ ١٥,٦٤٥ ٨٠٠ ١٦,٤٢٧ --- نفت سپاهان نقدی ١,٦٠٩,٨٤٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ٩٨ ١٠٠ ١٥,٦٤٥ ٨٠٠ ١٦,٤٢٧ --- نفت سپاهان نقدی ١,٦٠٩,٨٤٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ٩٨ ١٠٠ ١٥,٦٤٥ ٨٠٠ ١٦,٤٢٧ --- نفت سپاهان نقدی ١,٦٠٩,٨٤٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٥,٦٤٥ ٨٠٠ ١٦,٤٢٧ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٥٠ ١٤,٩٠٠ ٢,٤١٠ ١٥,٦٤٥ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٦,٤٢٧ ١٦,٤٢٧ ٠ ١٠٠ ١٥,٦٤٥ ٨٠٠ ١٦,٤٢٧ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٦/٠٨/١٣٩١ ١٤,٢١١ ١٤,٢١١ ٠ ٣٠٠ ١٣,٩٥٠ ٧٣٨ ١٤,٢١١ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٠٠ ٤,٠٤٥ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٠٠ ٤,٠٤٥ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٠٠ ٤,٠٤٥ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ١١/٠٥/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٨٥٥,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٢٠٩ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٢٠٩ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٦٨٥,٦٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٩ ٥٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٩ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٠٤٣,١٥٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٩٢٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٩٢٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٩٢٧,٥٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٠ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ١٢,٨٥٠ ١٥٩ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٣/٠٥/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 17% SOC-HSWS017B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ١٢,٨٥٠ ١٢,٨٥٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٨٥٠ ٢٠٩ ١٢,٨٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٦٩ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ١٨,٩٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٨٥٢,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ١٨,٩٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٨٥٢,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ٩٨ ١٠٠ ١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ١٨,٩٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٨٥٢,٢٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ١٨,٩٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ١٨,٩٠٠ ١٨,٩٠٠ ٠ ١٠٠ ١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ١٨,٩٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٤,١٦٤ ١٤,١٦٤ ١٤,١٦٤ ١٩٩ ٢٠٠ ١٣,٤٥٦ ١,١٤٥ ١٤,١٦٤ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٨١٨,٦٣٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٤,١٦٤ ١٤,١٦٤ ١٤,١٦٤ ١٩٩ ٢٠٠ ١٣,٤٥٦ ١,١٤٥ ١٤,١٦٤ --- نفت سپاهان نقدی ٢,٨١٨,٦٣٦ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ١٤,٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ١٠٠ ١٤,٢٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٤٢٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٨/٠٨/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٢٠٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٨/٠٨/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٢٠٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٢٠٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٠٠ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ١,٢٠٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٦٩ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٦٩ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٨٢٨,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٦٩ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٦٩ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٨٢٨,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٦٩ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٦٩ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٨٢٨,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٤٥ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٤٥ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٥٤٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٤٥ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٤٥ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٥٤٠,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٤٤ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٤٤ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٥٢٨,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٤٤ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٤٤ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٥٢٨,٠٠٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٤٤ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٢/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢١/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٢/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٣,٤٥٦ ١,١٤٥ ١٤,١٦٤ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٩/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ١٤,٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ٠ ٢٠٠ ١٤,٢٠٠ ١٠٠ ١٤,٢٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ١٤,١٦٤ ١٤,١٦٤ ٠ ٢٠٠ ١٣,٤٥٦ ١,١٤٥ ١٤,١٦٤ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
اسلاک واکس سنگین ویژه 4% SOC-HSWS004B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ١٢,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٠ ٣٠٠ ١٢,٠٠٠ ٤٤ ١٢,٠٠٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن اسلاک واکس انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150B-00 ٢٩/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ١٧,٣٦٠ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١١/٠١/١٣٩٠ ١٢,٧٣٩ ١٢,٧٤٠ ١٢,٧٣٩ ٧٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١٢,٧٣٩ ١٠,٥٠٠ ١٢,٧٣٩ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٨٩,١٧٩,٠٢٧ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١١/٠١/١٣٩٠ ١٢,٧٣٩ ١٢,٧٤٠ ١٢,٧٣٩ ٧٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١٢,٧٣٩ ١٠,٥٠٠ ١٢,٧٣٩ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٨٩,١٧٩,٠٢٧ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١١/٠١/١٣٩٠ ١٢,٧٣٩ ١٢,٧٤٠ ١٢,٧٣٩ ٧٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١٢,٧٣٩ ١٠,٥٠٠ ١٢,٧٣٩ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٨٩,١٧٩,٠٢٧ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١١/٠١/١٣٩٠ ١٢,٧٣٩ ١٢,٧٤٠ ١٢,٧٣٩ ٧٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١٢,٧٣٩ ١٠,٥٠٠ ١٢,٧٣٩ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٨٩,١٧٩,٠٢٧ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١١/٠١/١٣٩٠ ١٢,٧٣٩ ١٢,٧٤٠ ١٢,٧٣٩ ٧٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١٢,٧٣٩ ١٠,٥٠٠ ١٢,٧٣٩ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٨٩,١٧٩,٠٢٧ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١١/٠١/١٣٩٠ ١٢,٧٣٩ ١٢,٧٤٠ ١٢,٧٣٩ ٧٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١٢,٧٣٩ ١٠,٥٠٠ ١٢,٧٣٩ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٨٩,١٧٩,٠٢٧ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٠/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٩/٠٧/١٣٩٠ ١٤,١٦٦ ١٤,١٦٧ ١٤,١٦٦ ٥٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٣,٨٢٦ ١٠,٠٠٠ ١٤,١٦٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٧٠,٨٣٣,٩٠٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٩/٠٧/١٣٩٠ ١٤,١٦٦ ١٤,١٦٧ ١٤,١٦٦ ٥٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٣,٨٢٦ ١٠,٠٠٠ ١٤,١٦٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٧٠,٨٣٣,٩٠٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٠/٠٣/١٣٩٠ ١٣,٨٤٩ ١٣,٨٤٩ ١٣,٨٤٩ ٣٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٣,٧٤١ ٦,٠٠٠ ١٣,٨٤٩ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٤١,٥٤٨,١٥٥ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١١/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ١٣,٧٧٩ ١٣,٧٧٩ ١٣,٧٧٩ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١٣,٧٧٩ ٢,٥٠٠ ١٣,٧٧٩ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٣٤,٤٤٨,٠٦٣ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٨/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ١١,٦٢٦ ١١,٦٢٧ ١١,٦٢٦ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١١,٢٦٥ ٧,٥٠٠ ١١,٦٢٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٢٩,٠٦٧,١٨٨ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ١١,٦٢٦ ١١,٦٢٧ ١١,٦٢٦ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١١,٢٦٥ ٧,٥٠٠ ١١,٦٢٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٢٩,٠٦٧,١٨٨ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ١١,٦٢٦ ١١,٦٢٧ ١١,٦٢٦ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١١,٢٦٥ ٧,٥٠٠ ١١,٦٢٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٢٩,٠٦٧,١٨٨ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ١١,٦٢٦ ١١,٦٢٧ ١١,٦٢٦ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١١,٢٦٥ ٧,٥٠٠ ١١,٦٢٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٢٩,٠٦٧,١٨٨ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ١١,٦٢٦ ١١,٦٢٧ ١١,٦٢٦ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١١,٢٦٥ ٧,٥٠٠ ١١,٦٢٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٢٩,٠٦٧,١٨٨ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ١١,٦٢٦ ١١,٦٢٧ ١١,٦٢٦ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١١,٢٦٥ ٧,٥٠٠ ١١,٦٢٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٢٩,٠٦٧,١٨٨ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ١١,٦٢٦ ١١,٦٢٧ ١١,٦٢٦ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١١,٢٦٥ ٧,٥٠٠ ١١,٦٢٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٢٩,٠٦٧,١٨٨ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 TIOC-BOSN150B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ١٥,٥٠٠ ١٥,٥٠٠ ١٥,٥٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٥,٥٠٠ ٢٠٠ ١٥,٥٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٣,١٠٠,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 TIOC-BOSN150B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ١٥,٥٠٠ ١٥,٥٠٠ ٠ ٢٠٠ ١٥,٥٠٠ ٢٠٠ ١٥,٥٠٠ --- نفت ایرانول تهران نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٩/٠٧/١٣٩٠ ١,٢٩٢ ١,٢٩٢ ٠ ٥,٠٠٠ ١,٢٦١ ١٠,٠٠٠ ١,٢٩٢ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ١٣,٧٧٩ ١٣,٧٧٩ ٠ ٢,٥٠٠ ١٣,٧٧٩ ٢,٥٠٠ ١٣,٧٧٩ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ١٨/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ٢٣/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٢,٥٠٠ ١٣,٦٥٥ ٥,٠٠٠ ١٢,٤٨٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ٢٣/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٢,٥٠٠ ١٣,٦٥٥ ٥,٠٠٠ ١٢,٤٨٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ٢٣/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٢,٥٠٠ ١٣,٦٥٥ ٥,٠٠٠ ١٢,٤٨٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ٢٣/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٢,٥٠٠ ١٣,٦٥٥ ٥,٠٠٠ ١٢,٤٨٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ٢١/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٣,٠٠٠ ١٣,٧٤٦ ٠ ٠ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٢/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ٠٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٣,٠٠٠ ١٣,٨٩٦ ٦,٠٠٠ ١٢,٦٣٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٠٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ٠٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٣,٠٠٠ ١٣,٨٩٦ ٦,٠٠٠ ١٢,٦٣٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٠٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN150 AIOC-BOSN150BEX-00 ٠٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٣,٠٠٠ ١٣,٨٩٦ ٦,٠٠٠ ١٢,٦٣٦ --- نفت ایرانول آبادان نقدی ($) ٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٠٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ١٣,٩٥٠ ١٣,٩٥٠ ٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ ٢٠٠ ١٣,٩٥٠ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ١٧,٦٨٢ ١٧,٦٨٢ ١٧,٦٨٢ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٣,٨٩٠,٠٤٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ١٧,٦٨٢ ١٧,٦٨٢ ١٧,٦٨٢ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٣,٨٩٠,٠٤٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ١٥٠ ١٥٠ ٢٠,٨٧٥ ١٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی ٣,١٣١,٢٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٢/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ١٥٠ ١٥٠ ٢٠,٨٧٥ ١٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی ٣,١٣١,٢٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی (مچینگ) ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ١٠٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ١٠٠ ٢٠,٨٧٥ ٥٠ ٢٠,٨٧٥ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٤٣,٧٥٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٥٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٢٣,١٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٥٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٢٣,١٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٥٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٢٣,١٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٥٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ١,٠٢٣,١٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٥٤ ١٨,٥٦٠ ١,٢١٠ ١٩,٤٨٨ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٨/١٣٩١ ٢٠,٤٦٢ ٢٠,٤٦٢ ٠ ١٠٠ ١٩,٤٨٨ ١,٢٠٠ ٢٠,٤٦٢ --- نفت سپاهان نقدی ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢٣/٠٨/١٣٩١ ١٩,٤٨٨ ١٩,٤٨٨ ٠ ١٥٤ ١٨,٥٦٠ ١,٢١٠ ١٩,٤٨٨ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٣/٠٨/١٣٩١ ١٧,٦٨٢ ١٧,٦٨٢ ٠ ٢٢٠ ١٦,٨٤٠ ٣,٢٥٦ ١٧,٦٨٢ --- نفت سپاهان سلف ٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩١ پتروشیمی و فرآورده های نفتی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500FEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ١٤,٤٧٢ ١٤,٤٧٢ ١٤,٤٧٢ ٣٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٤,٠٥٧ ٦,٠٠٠ ١٤,٤٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٤٣,٤١٦,٥٤٠ روغن روغن پایه EXWORK- تهران ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500FEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ١٤,٤٧٢ ١٤,٤٧٢ ١٤,٤٧٢ ٣٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٤,٠٥٧ ٦,٠٠٠ ١٤,٤٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٤٣,٤١٦,٥٤٠ روغن روغن پایه EXWORK- تهران ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500FEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ١٤,٤٧٢ ١٤,٤٧٢ ١٤,٤٧٢ ٣٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٤,٠٥٧ ٦,٠٠٠ ١٤,٤٧٢ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٤٣,٤١٦,٥٤٠ روغن روغن پایه EXWORK- تهران ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500BEX-00 ٢١/٠٥/١٣٩٠ ١٣,٥٢٤ ١٣,٥٢٤ ١٣,٥٢٤ ٣٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٣,٥٢٤ ٣,٠٠٠ ١٣,٥٢٤ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٤٠,٥٧٢,١٣٥ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٢/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500BEX-00 ١٩/٠٧/١٣٩٠ ١٤,١٣٤ ١٤,١٣٥ ١٤,١٣٤ ٢٨٠٠ ٢,٨٠٠ ١٣,٦٩٥ ٥,٦٠٠ ١٤,١٣٤ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٣٩,٥٧٧,٩٤٧ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500BEX-00 ١٩/٠٧/١٣٩٠ ١٤,١٣٤ ١٤,١٣٥ ١٤,١٣٤ ٢٨٠٠ ٢,٨٠٠ ١٣,٦٩٥ ٥,٦٠٠ ١٤,١٣٤ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٣٩,٥٧٧,٩٤٧ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500BEX-00 ٠٤/٠٦/١٣٩٠ ١٣,٨٠١ ١٣,٨٠٢ ١٣,٨٠١ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١٣,٧٠٩ ٥,٠٠٠ ١٣,٨٠١ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٣٤,٥٠٤,١٧٨ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٠٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500BEX-00 ٠٤/٠٦/١٣٩٠ ١٣,٨٠١ ١٣,٨٠٢ ١٣,٨٠١ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١٣,٧٠٩ ٥,٠٠٠ ١٣,٨٠١ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٣٤,٥٠٤,١٧٨ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٠٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500BEX-00 ٢٣/٠٢/١٣٩٠ ١٣,١٩٥ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٥ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١٢,٧٩٢ ٥,٠٠٠ ١٣,١٩٥ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٣٢,٩٨٨,٨٠٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500BEX-00 ٢٣/٠٢/١٣٩٠ ١٣,١٩٥ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٥ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١٢,٧٩٢ ٥,٠٠٠ ١٣,١٩٥ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٣٢,٩٨٨,٨٠٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500BEX-00 ٢٣/٠٢/١٣٩٠ ١٣,١٩٥ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٥ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١٢,٧٩٢ ٥,٠٠٠ ١٣,١٩٥ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٣٢,٩٨٨,٨٠٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500BEX-00 ٢٣/٠٢/١٣٩٠ ١٣,١٩٥ ١٣,١٩٦ ١٣,١٩٥ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ١٢,٧٩٢ ٥,٠٠٠ ١٣,١٩٥ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ٣٢,٩٨٨,٨٠٠ روغن روغن پایه FOB-بندر امام خمینی ٢٤/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500FEX-00 ١٩/٠٧/١٣٩٠ ١٤,١٦٣ ١٤,١٦٣ ١٤,١٦٣ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ١٣,٧٦١ ٢,٠٠٠ ١٤,١٦٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ١٤,١٦٣,٤٩٠ روغن روغن پایه EXWORK- تهران ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500FEX-00 ١٩/٠٧/١٣٩٠ ١٤,١٦٣ ١٤,١٦٣ ١٤,١٦٣ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ١٣,٧٦١ ٢,٠٠٠ ١٤,١٦٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ١٤,١٦٣,٤٩٠ روغن روغن پایه EXWORK- تهران ٢٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500FEX-00 ٠٤/٠٦/١٣٩٠ ١٣,٦٢٣ ١٣,٦٢٤ ١٣,٦٢٣ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ١٣,٤٩٩ ٢,٠٠٠ ١٣,٦٢٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ١٣,٦٢٣,٧١٤ روغن روغن پایه EXWORK- تهران ٠٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 TIOC-BOSN500FEX-00 ٠٤/٠٦/١٣٩٠ ١٣,٦٢٣ ١٣,٦٢٤ ١٣,٦٢٣ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ١٣,٤٩٩ ٢,٠٠٠ ١٣,٦٢٣ --- نفت ایرانول تهران نقدی ($) ١٣,٦٢٣,٧١٤ روغن روغن پایه EXWORK- تهران ٠٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٣,٥٦٤,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٣,٥٦٤,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٣,٥٦٤,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٢/٠٧/١٣٩١ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ --- نفت سپاهان سلف ٣,٥٦٤,٠٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٢/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٠٦/٠٦/١٣٩١ ١٧,٠١٠ ١٧,٠١٠ ١٧,٠١٠ ١٩٨ ٢٢٠ ١٦,٢٠٠ ٨٨٠ ١٧,٠١٠ --- نفت سپاهان سلف ٣,٣٦٧,٩٨٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ٢١/٠٤/١٣٩١ ١٥,٧٩٦ ١٥,٧٩٦ ١٥,٧٩٦ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٥,٠٤٤ ٤٤٦ ١٥,٧٩٦ --- نفت سپاهان نقدی ٣,١٥٩,٢٠٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٤,٨٠٠ ١٥,٠٤٤ ١٥,٥٤٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٤,٨٠٠ ٢٦٦ ١٥,٥٤٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٠٠٨,٨٤٠ روغن روغن پایه انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
روغن پایه SN500 SOC-BOSN500B-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ١٤,٨٠٠ ١٥,٠٤٤ ١٥,٥٤٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ١٤,٨٠٠ ٢٦٦ ١٥,٥٤٠ --- نفت سپاهان نقدی ٣,٠٠٨,٨٤٠