بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
قیر 100/120 PACT-BI100120B-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 100/120 PACT-BI100120B-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ ٥٠٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تبریز نقدی ٣,٣٤٠,٠٠٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٠ ١,٥٠٠ ٥,٩١٦ ١,٢٠٠ ٥,٩١٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ٧١٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٩٦٥ ٧,١٠٠ ٥,٩٦٥ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٤٢,٣٥١,٦٧٨ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ٧١٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٩٦٥ ٧,١٠٠ ٥,٩٦٥ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٤٢,٣٥١,٦٧٨ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ٧١٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٩٦٥ ٧,١٠٠ ٥,٩٦٥ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٤٢,٣٥١,٦٧٨ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٦,٢٣٢ ٦,٢٣٢ ٦,٢٣٢ ٥٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٦,٢٣٢ ١٢,٠٠٠ ٦,٢٣٢ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٣١,١٦٠,٣٧٥ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٦,٢٣٢ ٦,٢٣٢ ٦,٢٣٢ ٥٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٦,٢٣٢ ١٢,٠٠٠ ٦,٢٣٢ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٣١,١٦٠,٣٧٥ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٦,٢٣٢ ٦,٢٣٢ ٦,٢٣٢ ٥٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٦,٢٣٢ ١٢,٠٠٠ ٦,٢٣٢ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٣١,١٦٠,٣٧٥ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٦,٢٣٢ ٦,٢٣٢ ٦,٢٣٢ ٥٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٦,٢٣٢ ١٢,٠٠٠ ٦,٢٣٢ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٣١,١٦٠,٣٧٥ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٠/٠٥/١٣٩٠ ٥,٧٩٦ ٥,٧٩٦ ٥,٧٩٦ ٤٠٠٠ ٤,٢٠٠ ٥,٧٩٦ ٤,٠٠٠ ٥,٧٩٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٢٣,١٨٤,٣٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٥,٣٠٤ ٥,٣٠٤ ٥,٣٠٤ ٢٥٠٠ ٣,٥٠٠ ٥,٣٠٤ ٢,٥٠٠ ٥,٣٠٤ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١٣,٢٦٠,٠٠٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٥,٣٠٤ ٥,٣٠٤ ٥,٣٠٤ ٢٥٠٠ ٣,٥٠٠ ٥,٣٠٤ ٢,٥٠٠ ٥,٣٠٤ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١٣,٢٦٠,٠٠٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٥,٣٠٤ ٥,٣٠٤ ٥,٣٠٤ ٢٥٠٠ ٣,٥٠٠ ٥,٣٠٤ ٢,٥٠٠ ٥,٣٠٤ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١٣,٢٦٠,٠٠٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٧/٠٥/١٣٩٠ ٥,٨٩٦ ٥,٨٩٧ ٥,٨٩٦ ٢٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٥,٨٩٦ ٢,٠٠٠ ٥,٨٩٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١١,٧٩٣,٦٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٨/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٥,٨٨٠ ٥,٨٨٠ ٥,٨٨٠ ٢٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٨٨٠ ٢,٠٠٠ ٥,٨٨٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١١,٧٦٠,٤٥٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٥,٨٨٠ ٥,٨٨٠ ٥,٨٨٠ ٢٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٨٨٠ ٢,٠٠٠ ٥,٨٨٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١١,٧٦٠,٤٥٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٥,٨٨٠ ٥,٨٨٠ ٥,٨٨٠ ٢٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٨٨٠ ٢,٠٠٠ ٥,٨٨٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١١,٧٦٠,٤٥٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٥,٨٨٠ ٥,٨٨٠ ٥,٨٨٠ ٢٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٨٨٠ ٢,٠٠٠ ٥,٨٨٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١١,٧٦٠,٤٥٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٤,٤٨٤ ٤,٤٨٥ ٤,٤٨٤ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٤,٤٨٤ ٢,٥٠٠ ٤,٤٨٤ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١١,٢١٢,١٢٥ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٤,٤٨٤ ٤,٤٨٥ ٤,٤٨٤ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٤,٤٨٤ ٢,٥٠٠ ٤,٤٨٤ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١١,٢١٢,١٢٥ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٤,٤٨٤ ٤,٤٨٥ ٤,٤٨٤ ٢٥٠٠ ٢,٥٠٠ ٤,٤٨٤ ٢,٥٠٠ ٤,٤٨٤ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١١,٢١٢,١٢٥ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ١٥٠٠ ٢,٠٥٠ ٥,٩٦٥ ١,٥٠٠ ٥,٩٦٥ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٨,٩٤٧,٥٣٨ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ١٥٠٠ ٢,٠٥٠ ٥,٩٦٥ ١,٥٠٠ ٥,٩٦٥ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٨,٩٤٧,٥٣٨ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ٥,٩٦٥ ١٥٠٠ ٢,٠٥٠ ٥,٩٦٥ ١,٥٠٠ ٥,٩٦٥ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٨,٩٤٧,٥٣٨ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٢/٠٤/١٣٩٠ ٥,٨٨٨ ٥,٨٨٩ ٥,٨٨٨ ١٥٠٠ ٢,٠١٠ ٥,٨٨٨ ١,٥٠٠ ٥,٨٨٨ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٨,٨٣٢,٨٢٥ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٢/٠٤/١٣٩٠ ٥,٨٨٨ ٥,٨٨٩ ٥,٨٨٨ ١٥٠٠ ٢,٠١٠ ٥,٨٨٨ ١,٥٠٠ ٥,٨٨٨ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٨,٨٣٢,٨٢٥ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ١٢٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٩١٦ ١,٢٠٠ ٥,٩١٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٧,٠٩٩,٦٨٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ١٢٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٩١٦ ١,٢٠٠ ٥,٩١٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٧,٠٩٩,٦٨٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ١٢٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٩١٦ ١,٢٠٠ ٥,٩١٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٧,٠٩٩,٦٨٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ١٢٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٩١٦ ١,٢٠٠ ٥,٩١٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٧,٠٩٩,٦٨٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٦/٠٥/١٣٩٠ ٥,٨٦٦ ٥,٨٦٧ ٥,٨٦٦ ١١٠٠ ١,٥٣٠ ٥,٨٦٦ ١,١٠٠ ٥,٨٦٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٦,٤٥٣,٦١٨ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٧/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٧/٠٤/١٣٩٠ ٥,٨٩٤ ٥,٨٩٤ ٥,٨٩٤ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٤ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٤ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٥,٨٩٤,١٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٧/٠٤/١٣٩٠ ٥,٨٩٤ ٥,٨٩٤ ٥,٨٩٤ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٤ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٤ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٥,٨٩٤,١٠٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/١٢/١٣٨٩ ٤,٤٩٥ ٤,٤٩٦ ٤,٤٩٥ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٥ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٥ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٤,٤٩٥,٧٢٥ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٣٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٦ ٣٠٠ ٥,٩١٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١,٧٧٤,٩٢٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٣٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٦ ٣٠٠ ٥,٩١٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١,٧٧٤,٩٢٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٣٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٦ ٣٠٠ ٥,٩١٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١,٧٧٤,٩٢٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٣٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٦ ٣٠٠ ٥,٩١٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ١,٧٧٤,٩٢٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٥٣٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٥٣٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٥٣٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٣/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,١٦٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٢/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٤/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٥/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧١٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٩٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٩٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧١٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧٥٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٢/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٨٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٦/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٧/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١١,٠٠٠ ٦,٢٣٢ ١٠,٠٠٠ ٦,٠٦٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٤٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٠/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٣ ١,٠٠٠ ٥,٧٥٥ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٣٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٧٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٣٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١١,٠٠٠ ٦,٢٣٢ ١٠,٠٠٠ ٦,٠٦٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٤٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٢٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٩٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧٥٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٩٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٢/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٨٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧٥٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٦٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٥/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٣٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٤/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٦٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١١,٠٠٠ ٦,٢٣٢ ١٠,٠٠٠ ٦,٠٦٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٩/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٧٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٢٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٢٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٣٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٢٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٤٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٣٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١١,٠٠٠ ٦,٢٣٢ ١٠,٠٠٠ ٦,٠٦٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٣٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١١,٠٠٠ ٦,٢٣٢ ١٠,٠٠٠ ٦,٠٦٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٧٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٢٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٥٠٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٠/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٣ ١,٠٠٠ ٥,٧٥٥ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٣٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٦٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٦٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٧٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧٤٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٥٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٦٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧١٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٥٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٧٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٥,٩١٦ ٥,٩١٦ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٦ ٣٠٠ ٥,٩١٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٥,٨٨٠ ٥,٨٨٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٨٨٠ ٢,٠٠٠ ٥,٨٨٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ١٠/٠٥/١٣٩٠ ٥,٧٩٦ ٥,٧٩٦ ٠ ٤,٢٠٠ ٥,٧٩٦ ٤,٠٠٠ ٥,٧٩٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050GEX-00 ٠٧/٠٤/١٣٩٠ ٥٥٥ ٥٥٥ ٠ ١,٠٠٠ ٥٥٥ ١,٠٠٠ ٥٥٥ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٣/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠١٤ ٥,١٦٢ ١,٠٠٠ ٤,٨٠١ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٢/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٣٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٣٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٣٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٣٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٤/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٤,٠٠٠ ٥,٣٠٤ ٤,٠٠٠ ٤,٩٩٢ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر 40.50 FOB-بندرعباس ١٥/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧١٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٩٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٩٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧١٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٥,٧٥٣ ١,٥٠٠ ٥,٥٤٣ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٥,٧٤٢ ١,٥٠٠ ٥,٣٧٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٤٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٠/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٣٦ ١,٠٠٠ ٥,٧٧٧ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٥,٧٤٢ ١,٥٠٠ ٥,٣٧٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٧٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٩/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٥٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٣٦ ١,٠٠٠ ٥,٧٧٧ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٤٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٢٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٩٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٥,٧٥٣ ١,٥٠٠ ٥,٥٤٣ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٩/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٥٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٩٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٥,٧٥٣ ١,٥٠٠ ٥,٥٤٣ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٥,٧٤٢ ١,٥٠٠ ٥,٣٧٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٦٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٥/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٣٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٤/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٦٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٧/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٨/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٧٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٢٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٢٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٣٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٢٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٤٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٥,٧٤٢ ١,٥٠٠ ٥,٣٧٦ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٣٦ ١,٠٠٠ ٥,٧٧٧ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٣٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٣٦ ١,٠٠٠ ٥,٧٧٧ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٧٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٢٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٥٠٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٧٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٠/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٩/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٥٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٩/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٥٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٣٠/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٣٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢,٧٠٠ ٥,٩٦٦ ٢,٧٠٠ ٥,٨٠٨ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢,٧٠٠ ٥٦٥ ٢,٧٠٠ ٥٥٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٣٧٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٩٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٣,٠٠٠ ٥,٧٤٧ ٣,٠٠٠ ٥,٥٣٨ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٥٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢,٧٠٠ ٥٦٥ ٢,٧٠٠ ٥٥٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦١٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٧١٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٩٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٢٥٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٠١/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٧٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٠١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٤٢٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 4050 PACB-BI4050BEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٦,٢٣٢ ٦,٢٣٢ ٠ ١٥,٠٠٠ ٦,٢٣٢ ١٢,٠٠٠ ٦,٢٣٢ --- نفت پاسارگاد بندر عباس نقدی ($) ٠ قیر قیر FOB-بندرعباس ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 JRC-BI6070-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٦١٥ ٦١٥ ٠ ٢٥,٠٠٠ ٦١٥ ٣٣,٠٥٠ ٦١٥ --- نفت جی نقدی ($) ٠ قیر قیر EXW-اصفهان ٠٤/٠٧/١٣٩١ فرآورده های نفتی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ٣٢٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٢٨٠ ٤٢ ٧,٢٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠١ ٧,٧٠٢ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٦٢٥ ٧,٧٠٢ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ١٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٨/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ١٥٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٥/٠٢/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٤٠٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٥٧٠ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٧٠٠ ٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٧٠٠ ٢٧٥ ٧,٧٠٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٧,٢٨٠ ٧,٢٨٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٢٨٠ ٢,٥٢٥ ٧,٢٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٧,٢٨٠ ٧,٢٨٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٢٨٠ ٥٠ ٧,٢٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٧,٢٨٠ ٧,٢٨٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٢٨٠ ٢,٥٢٥ ٧,٢٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٧,٢٨٠ ٧,٢٨٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٢٨٠ ٢,٧٠١ ٧,٢٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠١/٠٧/١٣٩١ ٧,٢٨٠ ٧,٢٨٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٢٨٠ ٢٤٠ ٧,٢٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٧,٢٨٠ ٧,٢٨٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٢٨٠ ٤٢ ٧,٢٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٨/٠٦/١٣٩١ ٧,٢٨٠ ٧,٢٨٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٢٨٠ ٤٢ ٧,٢٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ١١٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٣٥٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٨٠٠ ٧,٠١٠ ٢١ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٩/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٠١٠ ١,١٨٦ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٥٠٠ ٧,٠١٠ ١,٢٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ١,٢١٣ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٠١٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ١٩٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢١/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٨٠٠ ٧,٠١٠ ٤٠٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٧٥٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٨/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ٢٨٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ٢٤٦ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٥٠٠ ٧,٠١٠ ١٩٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٦/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٧٥٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٤/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٩٤٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٤/٠٥/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٣,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٢٤٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٣٢٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٧/٠٦/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٠١٠ ١,٦١٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٧/٠٦/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٠١٠ ١,٦١٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٣/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٦٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٧/٠٤/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٥٤٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٠١٠ ٣٢٥ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٣/٠٥/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ٤٢٠ ٧,٠١٠ ٤٢٠ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٤/٠٥/١٣٩١ ٧,٠١٠ ٧,٠١٠ ٠ ١,٠٢٨ ٧,٠١٠ ١,٠٢٨ ٧,٠١٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ١٥٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٢/٠٩/١٣٩٠ ٦,١٨٠ ٦,١٨٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٠ ١٠٠ ٦,١٨٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٦,٠٥٠ ٦,٠٥٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٥٠ ٤٠٠ ٦,٠٥٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٦,٠٥٠ ٦,٠٥٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٥٠ ١٨٤ ٦,٠٥٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٦,٠٥٠ ٦,٠٥٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٥٠ ٩٠ ٦,٠٥٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٦,٠٥٠ ٦,٠٥٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٥٠ ١٨٤ ٦,٠٥٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٥,٩٥٠ ٥,٩٥٠ ٠ ١٠٠ ٥,٩٥٠ ٢٥ ٥,٩٥٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠٢/٠٩/١٣٩٠ ٥,٩٥٠ ٥,٩٥٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٥٠ ٢٠٠ ٥,٩٥٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠١/٠٩/١٣٩٠ ٥,٩٥٠ ٥,٩٥٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٥٠ ٤٠٠ ٥,٩٥٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٠١/٠٨/١٣٩٠ ٥,٨٥٠ ٥,٨٥٠ ٠ ٤٥٠ ٥,٨٥٠ ٤٥٠ ٥,٨٥٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ٢٠/٠٧/١٣٩٠ ٥,٨٥٠ ٥,٨٥٠ ٠ ١,٥٠٠ ٥,٨٥٠ ٤٥٠ ٥,٨٥٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PACA-BI6070B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٥,٨٥٠ ٥,٨٥٠ ٠ ٥٠٠ ٥,٨٥٠ ١٠٠ ٥,٨٥٠ --- نفت پاسارگاد آبادان نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٣/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٢٢/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٨٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٩٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٨٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٩٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٨٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٩٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٩٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٤/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٨٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٥/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٨٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٨٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٨٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٩٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٦٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٣٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٩٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٣/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٠٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٦٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٧٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٨٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٥,٤٢٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٢٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٠٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٢/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٥,٤٢٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٠/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٢٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٦/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٨٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٧/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٣٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٩٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٣٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٣٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١١/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٧٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٢/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٣٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٣/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٢/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٥/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٢٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٩١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٧/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٢٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٣٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٥,٤٢٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٧٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٦٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٧/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٢٦٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٨/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٨٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٩/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٢٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨١٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٩٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٩١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٤٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٤/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٦٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٣٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٠٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,١٨٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٤/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٧/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٢٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٧/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٥,٤٢٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٤٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٩٦٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨١٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٩٣ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٣٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٠/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٢٨٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٩٩ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٤٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٩١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٩١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٥/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧٠١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٤٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨١٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٢/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٣٤ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١١/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٥٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٤٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٣/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٤/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩١١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧٠١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٥٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧٠١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٠/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٠/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٣١٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٠١/٠٩/١٣٩٠ ٦,٠٩١ ٦,٠٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٩١ ٢٩٠ ٦,٠٩١ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ١١/٠٩/١٣٩٠ ٦,٠٠١ ٦,٠٠١ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠١ ٢٠٠ ٦,٠٠١ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٥٣٥ ٥٣٥ ٠ ١,٠٠٠ ٥٣٥ ١٠٠ ٥٣٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070GEX-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٥٣٥ ٥٣٥ ٠ ١,٠٠٠ ٥٣٥ ١٠٠ ٥٣٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ٣,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٢,٠٠٠ ٤,١٨٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ٣,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٢,٠٠٠ ٤,١٨٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٨١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٠٤/١٢/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ٣,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٢,٠٠٠ ٤,١٨٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ٣,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٢,٠٠٠ ٤,١٨٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٨٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ٣,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٢,٠٠٠ ٤,١٨٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٦/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٢٦/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ٣,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٢,٠٠٠ ٤,١٨٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/١٢/١٣٨٩ ٠ ٣,٠٠٠ ٤,٢٨٩ ٢,٠٠٠ ٤,١٨٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٢/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٩/١٢/١٣٨٩ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٣٩٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٨٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٨٨ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ١٧/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٢/١٣٩٠ ٤,٩٦٣ ٤,٩٦٣ ٠ ٧,٧٠٠ ٤,٩٦٣ ٧,٧٠٠ ٤,٩٦٣ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٣٠/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٢/٠٢/١٣٩٠ ٤,٨٩٢ ٤,٨٩٢ ٠ ١,٠٠٠ ٤,٨٩٢ ٧٢٥ ٤,٨٩٢ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر 6070 FCA- تهران ٢٣/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٨/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٧٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٨/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥١٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٨/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٧٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠١/١٠/١٣٩٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٥٠٠ ٥,٧٧٠ ٥٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٦/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٦/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٨/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٧٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٠٦ ٥,٤٠٠ ٤,٧١٦ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٧٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٢٨ ٥٠٠ ٤,٩٥٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٠٦ ٥,٤٠٠ ٤,٧١٦ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٢/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٥,٥١٧ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٢٨ ٥٠٠ ٤,٩٥٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٣٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٩٩ ٢٠٠ ٥,٢٨٧ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٣٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠,٠٠٠ ٧,٧٢٣ ١٢,٢٣٠ ٦,٩٨٨ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٧٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٢/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٥,٥١٧ ١,٠٠٠ ٥,٣٠٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٣/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٩/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢٠,٠٠٠ ٧,٧٢٣ ١٢,٢٣٠ ٦,٩٨٨ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٧/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٢٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٣٥ ٥,٤٠٠ ٤٥٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٠/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٢٨ ٥٠٠ ٤,٩٥٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٣١/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٧٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٦/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٢١ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٩٩ ٢٠٠ ٥,٢٨٧ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٨/١٠/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٧٦ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٣٧ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٧/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٢٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٧/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٦/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٢٨ ٥٠٠ ٤,٩٥٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠,٠٠٠ ٦٠٠ ٧٢,١٠٠ ٦٤٦ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٥/١٣٩١ ٠ ٨٠,٠٠٠ ٥٨٠ ١٣٣,٠٠٠ ٥٨٢ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٦/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٩٣٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٣/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥٢٠ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٩٩ ٢٠٠ ٥,٢٨٧ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٠/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٥٣٩ ٨,٥٠٠ ٧,٢٣٣ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٤/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٦٤٢ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٤٣٤ ١,٠٠٠ ٥,١٢٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١١/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٥,٠٠٠ ٦٠٠ ١٤,٣٥٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣١,٧٠٠ ٥٨٠ ٣١,٧٠٠ ٥٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٧/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٨٦٥ ٠ ٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٧,٥٣٩ ٨,٥٠٠ ٧,٢٣٣ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٥/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٧,٩١٩ ٧,٩١٩ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٣٥٦ ٧٢,١٠٠ ٧,٩١٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٧,٩١٩ ٧,٩١٩ ٠ ١٠,٠٠٠ ٧,٣٥٦ ٧٢,١٠٠ ٧,٩١٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٣/٠١/١٣٩١ ٧,٤١٧ ٧,٤١٧ ٠ ٣٠,٥٠٠ ٧,٤١٧ ٣٠,٥٠٠ ٧,٤١٧ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٢/١٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠١/٠٩/١٣٩٠ ٦,٠٩١ ٦,٠٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٩١ ٨٦٠ ٦,٠٩١ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١١/٠٩/١٣٩٠ ٦,٠٠١ ٦,٠٠١ ٠ ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠١ ٣٣ ٦,٠٠١ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١١/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٣/١٠/١٣٩٠ ٥,٩٧٠ ٥,٩٧٠ ٠ ١١,٥٠٠ ٥,٩٧٠ ١١,٥٠٠ ٥,٩٧٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٣/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٨/٠٩/١٣٩٠ ٥,٩١١ ٥,٩١١ ٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٩١١ ٦٠٠ ٥,٩١١ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠٨/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٥,٧١٧ ٥,٧١٧ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٧١٧ ٥٦٠ ٥,٧١٧ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٥,٦٥٢ ٥,٦٥٢ ٠ ٢,٥٠٠ ٥,٦٥٢ ٢,١٠٠ ٥,٦٥٢ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٣١/٠٦/١٣٩٠ ٥,٦٤٩ ٥,٦٤٩ ٠ ٤,٠٠٠ ٥,٦٤٩ ١,٥٠٠ ٥,٦٤٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٦/٠٣/١٣٩٠ ٥,٥٤٦ ٥,٥٤٦ ٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٥٤٦ ٦,٤٦٠ ٥,٥٤٦ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٦/٠٤/١٣٩٠ ٥,٥٠٩ ٥,٥٠٩ ٠ ١,٠٠٠ ٥,٥٠٩ ١,٠٠٠ ٥,٥٠٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٧/٠٣/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٣/٠٥/١٣٩٠ ٥,٣٠٠ ٥,٣٠٠ ٠ ١,١٠٠ ٥,٣٠٠ ٤٧٠ ٥,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٤/٠٤/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٦٠٠ ٦٠٠ ٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ ٥٢,٤٦٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠٩/٠٤/١٣٩١ ٦٠٠ ٦٠٠ ٠ ١٥,٠٠٠ ٦٠٠ ١٤,٣٥٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٣٠/٠٦/١٣٩١ ٥٩٢ ٦٠٠ ٠ ٤٠,٠٠٠ ٥٧٠ ١٤٤,٢٥٠ ٦٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢١/٠٥/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٥٨٠ ٥٨٠ ٠ ٢٦,٥٠٠ ٥٨٠ ٢٦,٥٠٠ ٥٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٦/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٥٣٥ ٥٣٥ ٠ ٢,٩٠٠ ٥٣٥ ٢,٩٠٠ ٥٣٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٣/٠٣/١٣٩٠ ٥٣٥ ٥٣٥ ٠ ٢,٩٠٠ ٥٣٥ ٢,٩٠٠ ٥٣٥ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٤/٠٢/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٩/٠٨/١٣٩٠ ٥٢٠ ٥٢٠ ٠ ٧,٠٠٠ ٥٢٠ ٢,٥٠٠ ٥٢٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٩/٠٨/١٣٩٠ ٥٢٠ ٥٢٠ ٠ ٧,٠٠٠ ٥٢٠ ٢,٥٠٠ ٥٢٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٩/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٢٨/٠٧/١٣٩٠ ٥٢٠ ٥٢٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٥٢٠ ٨٦٥ ٥٢٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٢٩/٠٦/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ١٧/٠٦/١٣٩٠ ٥٢٠ ٥٢٠ ٠ ١٠,٥٠٠ ٥٢٠ ٩,٥٩٥ ٥٢٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ١٨/٠٥/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070BEX-00 ٠١/١٠/١٣٩٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٠ ٣٠,٠٠٠ ٥٠٠ ٥,٧٧٠ ٥٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ($) ٠ قیر قیر FCA- تهران ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ٠ ٥٠٠ ٣,٩٥٠ ٩,٣٥٣ ٣,٠٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر 6070 انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ٠ ٥٠٠ ٣,٩٥٠ ٩,٣٥٣ ٣,٠٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر 6070 انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ٠ ٥٠٠ ٣,٩٥٠ ٩,٣٥٣ ٣,٠٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر 6070 انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢١/٠١/١٣٩٠ ٠ ١,٤٨٦ ٥,١٠٠ ١,٤٨٦ ٥,١٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر 6070 انبار کارخانه ١٦/٠١/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣,٧٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٩١٨ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٠/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٥٠ ٣٠٠ ٦,٠٥٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٥٠ ٢٠٨ ٦,٠٥٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥,٠٠٠ ٥,٦٥٠ ١,٥٠٠ ٥,٦٥٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٢/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٥,٠٠٠ ٥,٧٥٠ ٩٧٠ ٥,٧٥٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤,٨٩٦ ٥,٧٥٠ ٤,٨٩٦ ٥,٧٥٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٥,٠٠٠ ٥,٧٥٠ ٣,١٨٠ ٥,٧٥٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٥٠ ٣٩٠ ٦,٠٥٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٣/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٧,٣٠٠ ٩٣ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣١/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٢/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٢٥٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٧/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣,٠٠٠ ٦,٩٢٠ ٦,٠٩٤ ٧,٢٦٦ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٠/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣,٥٠٠ ٦,٦٨٠ ٢,٤٤٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٥/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٩/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣,٠٠٠ ٦,٩٢٠ ٦,٠٩٤ ٧,٢٦٦ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٢/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤,٥٠٠ ٦,٦٨٠ ٣,٦٩٧ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٧/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٩٠١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤,٠٠٠ ٥,٧٥٠ ١,٢١٧ ٥,٧٥٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٨/٠٣/١٣٩١ ٠ ٦,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٤,٩٤٤ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٣/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٧,٠٠٠ ٥,٦٥٠ ١,٢٧٥ ٥,٦٥٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٢,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٩٠١ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ١٠/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٥,٥٥٠ ١,٧٥٥ ٥,٠٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩٠ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٦,٦٨٠ ٢٧٢ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٧/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٧,٣٠٠ ٧٧٥ ٧,٢٩٩ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٤/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥,٠٠٠ ٦,٩٢٠ ٣,٨٨٠ ٦,٩٢٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥,٠٠٠ ٦,٩٢٠ ٣,٨٨٠ ٦,٩٢٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ١٩/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٠٢/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤,٥٠٠ ٦,٦٨٠ ٣,٢٧٠ ٦,٦٨٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٨/٠٤/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٣١/٠٢/١٣٩١ ٠ ٥,٠٠٠ ٧,٣٠٠ ١,٦٥٠ ٧,٣٠٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥,٠٠٠ ٦,٩٢٠ ٤,٧٥٧ ٦,٩٢٠ --- نفت پاسارگاد تهران نقدی ٠ قیر قیر انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی
قیر 6070 PAC-BI6070B-00 ٢٥/٠٦/١٣٩١<