بازه زمانی
تاريخ از:
تا:
نام کالا:
صنعت:
توليدكننده:
گروه:
زيرگروه:
صفحه بندي
تعداد سطر:
آمار معاملات

 نتيجه‌ي جستجو 0 مورد بوده است.

نام کالا نماد تاریخ تحویل کمترین قیمت متوسط قیمت قیمت پایانی حجم معامله مقدار عرضه پائین ترین نرخ عرضه مقدار تقاضا بالاترین نرخ تقاضا جزئیات سبد تولید کننده نوع قرارداد ارزش کل نام گروه نام زیرگروه محل تحویل تاریخ نوع
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ١٤٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٥٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤,٧١٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٧٤,٥٠٠ ٧٤,٥٠٠ ٧٤,٥٠٠ ٤٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٩٨٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٣٠/٠٧/١٣٩٠ ٣٣,٥٠٠ ٣٣,٥٠٠ ٣٣,٥٠٠ ٨٠ ١٠٠ ٣٣,٥٠٠ ٨٠ ٣٣,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٦٨٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٥٠,٥٠٠ ٥٠,٥٠٠ ٥٠,٥٠٠ ٤٠ ٤٠ ٥٠,٥٠٠ ٤٠ ٥٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٠٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٤٠ ٤٠ ٣٣,٣٠٠ ٤٠ ٣٣,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٣٣٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٢,٨٠٠ ٥٢,٨٠٠ ٥٢,٨٠٠ ٢٠ ٤٠ ٥٢,٨٠٠ ٢٠ ٥٢,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٠٥٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٢٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٩٢٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٥,٠٠٠ ٢٠ ٣٥,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٧٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٣٣,٥٠٠ ٣٣,٥٠٠ ٣٣,٥٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣,٥٠٠ ٢٠ ٣٣,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٧٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٦٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٦٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٦٣,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٢,٨٠٠ ٢٠ ٥٢,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٢٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٨/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٣,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٦/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٧٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٧٤,٥٠٠ ٧٤,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٥٠,٥٠٠ ٥٠,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٥٠,٥٠٠ ٤٠ ٥٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ ١٤٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ ١٠٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٢٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٠ ٢٠ ٣٥,٠٠٠ ٢٠ ٣٥,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-12 IAC-AB6061EH-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-6 IAC-AB6061BB-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٧,٠٠٠ ٢٠ ٤٧,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-6 IAC-AB6061BB-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٧,٠٠٠ ٤٧,٠٠٠ ٤٧,٠٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٧,٠٠٠ ٢٠ ٤٧,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٩٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-7 IAC-AB6061BC-00 ١٩/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٥,٦٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-7 IAC-AB6061BC-00 ٠٢/٠٣/١٣٩٠ ٣٥,٧٠٠ ٣٥,٧٠٠ ٣٥,٧٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٥,٧٠٠ ٢٠ ٣٥,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٧١٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٨/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-7 IAC-AB6061BC-00 ١٨/٠٤/١٣٩٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٥,٠٠٠ ٢٠ ٣٥,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٧٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٤٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نسیه ١,٨٤٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٧٩,٥٠٠ ٧٩,٥٠٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٧٩,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ١,٥٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٦/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٧٩,٥٠٠ ٧٩,٥٠٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٧٩,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ١,٥٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٤,٤٠٠ ٥٤,٤٠٠ ٥٤,٤٠٠ ٢٠ ٤٠ ٥٤,٤٠٠ ٢٠ ٥٤,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ١,٠٨٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٧,١٠٠ ٢٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٩٤٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٤,٤٠٠ ٢٠ ٥٤,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ ٢٠ ٣٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٧٩,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٦/٠٧/١٣٩١ ٧٩,٥٠٠ ٧٩,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٧٩,٥٠٠ ٢٠ ٧٩,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٧,١٠٠ ٤٧,١٠٠ ٠ ٤٠ ٤٧,١٠٠ ٢٠ ٤٧,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6061-8 IAC-AB6061CD-00 ٠٧/٠٥/١٣٩١ ٤٦,١٠٠ ٤٦,١٠٠ ٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ ٤٠ ٤٦,١٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٤٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٧٨٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٥٥,٦٠٠ ٥٥,٦٠٠ ٥٥,٦٠٠ ٤٠ ٦٠ ٥٥,٦٠٠ ٤٠ ٥٥,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٢٢٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٤٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ٢,١٦٦,٨٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٤٩,٩٥٠ ٤٩,٩٥٠ ٤٩,٩٥٠ ٤٠ ٤٠ ٤٩,٩٥٠ ٦٠ ٤٩,٩٥٠ --- ایرالکو نقدی ١,٩٩٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ٨٨,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٨٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١,٧٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ٨٨,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٤٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٨٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٣٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٢٠ ٤٠ ٧٤,١٠٠ ٢٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٤٨٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٣/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٤٠ ٤٠ ٢٩,٥٠٠ ٤٠ ٢٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,١٨٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/١١/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٤,٢٠٠ ٤٤,٢٠٠ ٤٤,٢٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٢٠٠ ٢٠ ٤٤,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٨٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٥١٠ ٢٠ ٤٣,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٨٧٠,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٦٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٠٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ٢٩,١٥٠ ٢٩,١٥٠ ٢٩,١٥٠ ٢٠ ٢٠ ٢٩,١٥٠ ٢٠ ٢٩,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ٥٨٣,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٩,٩٥٠ ٦٠ ٤٩,٩٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ ٢٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٦٠ ٥٥,٦٠٠ ٤٠ ٥٥,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٦/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٢٠ ٣١,٧٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٨٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٦,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١٢٠ ٣٢,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٦٠ ٣٣,٠٠٠ ٨٠ ٣١,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٥/٠٧/١٣٩١ ٨٨,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ٠ ٤٠ ٨٨,٠٠٠ ٢٠ ٨٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ ٤٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٥٥,٦٠٠ ٥٥,٦٠٠ ٠ ٦٠ ٥٥,٦٠٠ ٤٠ ٥٥,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-12 IAC-AB6063EH-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ٠ ٤٠ ٤٣,٥١٠ ٢٠ ٤٣,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٩٠,٥٠٠ ٩٠,٥٠٠ ٩٠,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٩٠,٥٠٠ ٢٠ ٩٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٨١٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٦٦٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٣١,٩٠٠ ٣١,٩٠٠ ٣١,٩٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣١,٩٠٠ ٢٠ ٣١,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٣٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣١,٢٠٠ ٣١,٢٠٠ ٣١,٢٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣١,٢٠٠ ٢٠ ٣١,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٢٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ٠٩/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٨٠٠ ٢٩,٨٠٠ ٢٩,٨٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٩,٨٠٠ ٢٠ ٢٩,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٥٩٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٩٠,٥٠٠ ٢٠ ٩٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣١,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٢,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٢,٤٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٩٠,٥٠٠ ٩٠,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٩٠,٥٠٠ ٢٠ ٩٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-5 IAC-AB6063BA-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٣٣,٣٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٣٣,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٧٥٠ ٣٠,٧٥٠ ٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,٣٧٠ ٥٤,٣٧٠ ٥٤,٣٧٠ ٤٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ --- ایرالکو نقدی ٢,١٧٤,٨٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,٧٠٠ ٨٩,٧٠٠ ٨٩,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٨٩,٧٠٠ ٢٠ ٨٩,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٧٤,٥٠٠ ٧٤,٥٠٠ ٧٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٧٤,٥٠٠ ٢٠ ٧٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٤٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٧٥٠ ٣٠,٧٥٠ ٣٠,٧٥٠ ٤٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ --- ایرالکو نقدی ١,٢٣٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٠٠٠ ٥٧,٠٠٠ ٥٧,٠٠٠ ٢٠ ٠ ٥٧,٠٠٠ ٢٠ ٥٧,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١,١٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٠٠٠ ٥٧,٠٠٠ ٥٧,٠٠٠ ٢٠ ٤٠ ٥٧,٠٠٠ ٢٠ ٥٧,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,١٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٠,٣٠٠ ٥٠,٣٠٠ ٥٠,٣٠٠ ٢٠ ٠ ٥٠,٣٠٠ ٢٠ ٥٠,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١,٠٠٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٠,٣٠٠ ٥٠,٣٠٠ ٥٠,٣٠٠ ٢٠ ٤٠ ٥٠,٣٠٠ ٢٠ ٥٠,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٠٠٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٤,٤٠٠ ٤٤,٤٠٠ ٤٤,٤٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٤٠٠ ٢٠ ٤٤,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٨٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٦٠٠ ٤٣,٦٠٠ ٤٣,٦٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٦٠٠ ٢٠ ٤٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٧٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٣٣,٤٠٠ ٣٣,٤٠٠ ٣٣,٤٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٣,٤٠٠ ٢٠ ٣٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٦٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣١,٠٠٠ ٢٠ ٣١,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٣٥٠ ٣٠,٣٥٠ ٣٠,٣٥٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠,٣٥٠ ٢٠ ٣٠,٣٥٠ --- ایرالکو نقدی ٦٠٧,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٥/١٢/١٣٨٩ ٣٠,١٠٠ ٣٠,١٠٠ ٣٠,١٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠,١٠٠ ٢٠ ٣٠,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٠٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٩/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٨٠٠ ٢٩,٨٠٠ ٢٩,٨٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٩,٨٠٠ ٢٠ ٢٩,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٥٩٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٩/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٨٠٠ ٢٩,٨٠٠ ٢٩,٨٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٩,٨٠٠ ٢٠ ٢٩,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٥٩٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ٢٩,٣٥٠ ٢٩,٣٥٠ ٢٩,٣٥٠ ٢٠ ٢٠ ٢٩,٣٥٠ ٢٠ ٢٩,٣٥٠ --- ایرالکو نقدی ٥٨٧,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٠,٣٠٠ ٢٠ ٥٠,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٦٠٠ ٢٠ ٤٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٧,٠٠٠ ٢٠ ٥٧,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٧,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ ٤٠ ٣٠,٧٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٨/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٠,١٥٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣١,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٨٩,٧٠٠ ٢٠ ٨٩,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٨٢٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٣,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,٧٠٠ ٨٩,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٨٩,٧٠٠ ٢٠ ٨٩,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,٣٧٠ ٥٤,٣٧٠ ٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ ٤٠ ٥٤,٣٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٦٠٠ ٤٣,٦٠٠ ٠ ٤٠ ٤٣,٦٠٠ ٢٠ ٤٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-6 IAC-AB6063BB-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٠ ٢٠ ٣١,٠٠٠ ٢٠ ٣١,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٢/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٩٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٠ ٢٩,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٢/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٩٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٣٠٠٠ ٠ ٢٩,٩٠٠ ٣,٠٠٠ ٢٩,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٨٩,٧٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٨٨,٢١٦ ٨٨,٤٧٦ ٩٢,٢٢٢ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ١,٤٤٠ ٩٢,٢٢٢ --- ایرالکو نقدی ٨٨,٤٧٥,٦٤٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤١٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٥٦٠ ٤٣,٤١٠ --- ایرالکو نقدی ٦٥,١٠٠,٦٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤١٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٥٦٠ ٤٣,٤١٠ --- ایرالکو نقدی ٦٥,١٠٠,٦٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٣٠,٢٥٠ ٣٠,٢٥٠ ٣٠,٢٥٠ ٢٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣٠,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ٣٠,٢٥٠ --- ایرالکو نقدی ٦٠,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٨٦,٠٠٣ ٨٧,١٢٧ ٨٨,٠٠٢ ٦٠٠ ٦٠٠ ٧٦,٧٤٠ ١,٧٠٠ ٨٨,٠٠٢ --- ایرالکو نقدی ٥٢,٢٧٦,٣٢٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ١١٦٠ ١,١٦٠ ٤٣,٥١٠ ١,١٦٠ ٤٣,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٥٠,٤٧١,٦٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٢/٠٥/١٣٩٠ ٣٢,٣٠٠ ٣٢,٣٠٠ ٣٢,٣٠٠ ١٥٢٠ ١,٥٢٠ ٣٢,٣٠٠ ١,٥٢٠ ٣٢,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤٩,٠٩٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ١٥٠٠ ١,٥٠٠ ٣١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٣١,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤٦,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٢٠٠ ٤٤,٢٠٠ ٤٤,٢٠٠ ١٠٤٠ ١,٠٤٠ ٤٤,٢٠٠ ١,٠٤٠ ٤٤,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤٥,٩٦٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤١١ ٤٣,٥٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٢٦٠ ٤٣,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤٣,٤١١,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤١١ ٤٣,٥٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٢٦٠ ٤٣,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤٣,٤١١,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٦١٠ ٦٠٠ ٥٨,٠٠٠ ١,٦٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤٢,٤٥٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٤,١٠٠ ٥٠٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣٧,٠٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ١١٠٠ ١,١٠٠ ٣٠,٥٥٠ ١,١٠٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٣٣,٦٠٥,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ١١٠٠ ١,١٠٠ ٣٠,٥٥٠ ١,١٠٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٣٣,٦٠٥,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣٠/٠٧/١٣٩٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ١٠٤٠ ١,٠٦٠ ٣٠,٨٠٠ ١,٠٦٠ ٣٠,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣٢,٠٣٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٤,٨٣٤ ٤٤,٨٣٤ ٤٤,٨٣٤ ٧٠٠ ٧٠٠ ٤٤,٢٠٠ ١,٤٢٠ ٤٤,٨٣٤ --- ایرالکو نقدی ٣١,٣٨٣,٨٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ١,٠٨٠ ٣١,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣١,٠٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٨٠٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣٠,٨٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٦٠٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣٠,٦٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ١٠٠٠ ٠ ٣٠,١٥٠ ١,٠٠٠ ٣٠,١٥٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٣٠,١٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ٢٩,١٥٠ ٢٩,١٥٠ ٢٩,١٥٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢٩,١٥٠ ١,٠٠٠ ٢٩,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ٢٩,١٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٧٧٧ ٥٧,٨٥٧ ٥٨,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٥,٦٠٠ ١,١٢٠ ٥٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٨,٩٢٨,٦٤٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٦,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٨,٠٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٧٦,٣٢٣ ٧٦,٣٢٣ ٧٦,٣٢٣ ٣٦٠ ٣٦٠ ٧٦,٣٢٣ ٣٦٠ ٧٦,٣٢٣ --- ایرالکو نسیه ٢٧,٤٧٦,٢٨٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٨٩,٠١٢ ٨٩,١١٠ ٨٩,٥٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٨٨,٥٠٠ ١,١٨٠ ٨٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٦,٧٣٢,٨٨٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٧٤,٦٠٠ ٧٤,٦٠٠ ٧٤,٦٠٠ ٣٤٠ ٥٤٠ ٧٤,٦٠٠ ٤٤٠ ٧٤,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٥,٣٦٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٠,٦٢٣ ٥٠,٦٢٣ ٥٠,٦٢٣ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٩,٨٠٠ ٢,١٧٠ ٥٠,٦٢٣ --- ایرالکو نقدی ٢٥,٣١١,٥٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٤,٩٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٣٢٠ ٤٠٠ ٧٤,١٠٠ ٣٢٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٣,٧١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٢٣,١٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ ١,٠٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٣,١٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٣,١٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٠٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ ١,٠٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٢,٢٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٥٥,٤٨٣ ٥٥,٥٨٧ ٥٦,٧٩٣ ٤٠٠ ٤٠٠ ٥٤,٨٧٣ ٧٢٠ ٥٦,٧٩٣ --- ایرالکو نقدی ٢٢,٢٣٤,٦٤٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٩٥٥ ٤٣,٩٥٥ ٤٣,٩٥٥ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٣,٦٢٠ ١,٣٤٠ ٤٣,٩٥٥ --- ایرالکو نقدی ٢١,٩٧٧,٥٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٦٠٢ ٤٣,٦٠٥ ٤٣,٦١٦ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٩٢٠ ٤٣,٦١٦ --- ایرالکو نقدی ٢١,٨٠٢,٤٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٣١,٠٠٠ ٦٠٠ ٣١,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٨,٦٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٣١,٠٠٠ ٦٠٠ ٣١,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٨,٦٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٣٠,٧٠٠ ٣٠,٧٠٠ ٣٠,٧٠٠ ٦٠٠ ٦٠٠ ٣٠,٧٠٠ ٦٠٠ ٣٠,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٨,٤٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٨/٠٣/١٣٩٠ ٣٤,٩٠٠ ٣٤,٩٠٠ ٣٤,٩٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٤,٩٠٠ ٥٠٠ ٣٤,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٧,٤٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٣١١ ٥٧,٣٩٠ ٥٧,٧٠٦ ٣٠٠ ٣٠٠ ٥٧,٣٠٠ ٤٦٠ ٥٧,٧٠٦ --- ایرالکو نسیه ١٧,٢١٧,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٥٣,٩٧٨ ٥٤,٨٧٣ ٥٩,٨٨٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٥٣,٥٨٠ ٨٢٠ ٥٩,٨٨٠ --- ایرالکو نقدی ١٦,٤٦١,٩٦٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٨/٠٤/١٣٩٠ ٣٢,٢٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٥٠٠ ٣٢,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٦,١٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٣,٥٥٠ ٥٣,٥٨٠ ٥٤,٠٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٥٣,١٧٠ ٧٤٠ ٥٤,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٦,٠٧٤,١٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٥٣,١٥٠ ٥٣,١٦٧ ٥٣,٢٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٥٢,٠٠٠ ٩٢٠ ٥٣,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٥,٩٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٢٠ ٥٢٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٢٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ١٥,٨٨٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٢٠ ٥٢٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٢٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ١٥,٨٨٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٣/٠٢/١٣٩٠ ٣١,٧٠٠ ٣١,٧٠٠ ٣١,٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣١,٧٠٠ ٥٠٠ ٣١,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٥,٨٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠١/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٢/٠١/١٣٩٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٥٠٠ ٣٠,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٥,٣٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠١/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٠٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ١٥,٢٧٥,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٧٥,٢٨٠ ٧٥,٢٨٠ ٧٥,٢٨٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٧٥,٢٨٠ ٢٠٠ ٧٥,٢٨٠ --- ایرالکو نسیه ١٥,٠٥٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٣/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٤,٧٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/١١/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٧٣,٠٨٠ ٦٠٠ ٧٣,٠٨٠ --- ایرالکو نقدی ١٤,٦١٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٠/٠٥/١٣٩٠ ٣٢,٣٠٠ ٣٢,٣٠٠ ٣٢,٣٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ٣٢,٣٠٠ ٤٠٠ ٣٢,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٢,٩٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ١٦٠ ٢٠٠ ٧٤,١٠٠ ١٦٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ١١,٨٥٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ١١,٦٤٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ١١,٦٤٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٤٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ١١,٠١٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٤٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ١٠,٧٥٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٤٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ١٠,٧٥٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٣٣,١٠٠ ٣٣,١٠٠ ٣٣,١٠٠ ٣٢٠ ٣٢٠ ٣٣,١٠٠ ٣٢٠ ٣٣,١٠٠ --- ایرالکو نسیه ١٠,٥٩٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ١٤٠ ٠ ٧٣,٠٨٠ ١٤٠ ٧٣,٠٨٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١٠,٢٣١,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٣/٠٥/١٣٩٠ ٣٢,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٣٠٠ ٣٢,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٩,٦٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٣١,٧٠٠ ٣١,٧٠٠ ٣١,٧٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣١,٧٠٠ ٣٠٠ ٣١,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٩,٥١٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٣١,٧٠٠ ٣١,٧٠٠ ٣١,٧٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣١,٧٠٠ ٣٠٠ ٣١,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٩,٥١٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٠٠ ٣٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٨,٩٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,١١٥ ٨٩,٢٠٣ ٨٩,٥٥٥ ١٠٠ ١٠٠ ٨٩,١١٠ ١٢٠ ٨٩,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ٨,٩٢٠,٣٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٥,٧٠٠ ٤٥,٧٠٠ ٤٥,٧٠٠ ١٨٠ ١٨٠ ٤٥,٧٠٠ ١٨٠ ٤٥,٧٠٠ --- ایرالکو نسیه ٨,٢٢٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٩/١٣٩١ ٧٤,٦٠٠ ٧٤,٦٠٠ ٧٤,٦٠٠ ١٠٠ ٠ ٧٤,٦٠٠ ١٠٠ ٧٤,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٧,٤٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٨/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/١٠/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ١٠٠ ٠ ٧٤,١٠٠ ١٠٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٧,٤١٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/١٠/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٠/٠٥/١٣٩٠ ٣٣,١٠٠ ٣٣,١٠٠ ٣٣,١٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ٣٣,١٠٠ ٢٢٠ ٣٣,١٠٠ --- ایرالکو نسیه ٧,٢٨٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٢/٠٢/١٣٩٠ ٣٢,٨٠٠ ٣٢,٨٠٠ ٣٢,٨٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٢,٨٠٠ ٢٠٠ ٣٢,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٥٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٧/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٦٠٠ ٢٩,٦٠٠ ٢٩,٦٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٩,٦٠٠ ٢٢٠ ٢٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٥١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٦٠٠ ٢٩,٦٠٠ ٢٩,٦٠٠ ٢٢٠ ٢٢٠ ٢٩,٦٠٠ ٢٢٠ ٢٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٥١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٢/٠٦/١٣٩٠ ٣١,٦٠٠ ٣١,٦٠٠ ٣١,٦٠٠ ٢٠٠ ١,٠٠٠ ٣١,٦٠٠ ١,٢٠٠ ٣١,٦٠٠ --- ایرالکو نسیه ٦,٣٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٧/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣١,٤٠٠ ٣١,٤٠٠ ٣١,٤٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٣١,٤٠٠ ٣٠٠ ٣١,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ٦,٢٨٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٢٠٠ ٣٠,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,١٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٢٠٠ ٣٠,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,١٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٧٦,٨٥٠ ٧٦,٨٥٠ ٧٦,٨٥٠ ٨٠ ٢٠٠ ٧٦,٨٥٠ ٨٠ ٧٦,٨٥٠ --- ایرالکو نسیه ٦,١٤٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٨٠ ٠ ٥٦,٤٠٠ ٨٠ ٥٦,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه (مچینگ) ٤,٥١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ١٠٠ ٠ ٤٤,٨٠٠ ١٠٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه (مچینگ) ٤,٤٨٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٩/٠٢/١٣٩٠ ٣٣,٦٠٠ ٣٣,٦٠٠ ٣٣,٦٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٣,٦٠٠ ١٠٠ ٣٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣,٣٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٠/٠٢/١٣٩٠ ٣٢,٨٠٠ ٣٢,٨٠٠ ٣٢,٨٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٢,٨٠٠ ١٠٠ ٣٢,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣,٢٨٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٠٨/٠٥/١٣٩٠ ٣٢,٢٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٣٢,٢٠٠ ١٠٠ ٤٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٢٢٠ ٣٢,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣,٢٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٠٣/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٣٢,٢٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٣٢,٢٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٢,٢٠٠ ١٠٠ ٣٢,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣,٢٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ١٩/٠٤/١٣٩٠ ٣٢,١٠٠ ٣٢,١٠٠ ٣٢,١٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ٣٢,١٠٠ ٣٠٠ ٣٢,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣,٢١٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ١٤/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٦/١٣٩٠ ٣٢,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٢,٠٠٠ ١٠٠ ٣٢,٠٠٠ --- ایرالکو نسیه ٣,٢٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٣١,٣٠٠ ٣١,٣٠٠ ٣١,٣٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣١,٣٠٠ ١٠٠ ٣١,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٣,١٣٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٣٠/٠٧/١٣٩٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣٠,٨٠٠ ١٠٠ ٣٠,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣,٠٨٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٢٥/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ١٩/٠٦/١٣٩٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ١٠٠ ٠ ٣٠,٥٠٠ ١٠٠ ٣٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٣,٠٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ١٤/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ١٢/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ١٠٠ ٣٠٠ ٣٠,٥٠٠ ١٠٠ ٣٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣,٠٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٠٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ١٩/٠٦/١٣٩٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠,٥٠٠ ١٠٠ ٣٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣,٠٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ١٤/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٤٠ ٠ ٧٣,٠٨٠ ٤٠ ٧٣,٠٨٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٢,٩٢٣,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٦٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٦٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٢,٧٥٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٥,٦٠٠ ٤٥,٦٠٠ ٤٥,٦٠٠ ٦٠ ١٠٠ ٤٥,٦٠٠ ٦٠ ٤٥,٦٠٠ --- ایرالکو نسیه ٢,٧٣٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٦٠ ٥٨٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٦٧٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٠ ٥٨٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٨٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٣١,٥٠٠ ٣١,٥٠٠ ٣١,٥٠٠ ٤٠ ١٠٠ ٣١,٥٠٠ ٤٠ ٣١,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ١,٢٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ١٢/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٤٠ ٠ ٣٠,٥٠٠ ٤٠ ٣٠,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١,٢٢٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٠٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٢٠ ٠ ٥٦,٤٠٠ ٢٠ ٥٦,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه (مچینگ) ١,١٢٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٣٢٠ ٥٦,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ١,١٢٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٩١٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠ ١,٠٤٠ ٣٠,١٥٠ ١,٠٣٠ ٣٠,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ٩٠٤,٥٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٦/١٣٩٠ ٣٢,٥٠٠ ٣٢,٥٠٠ ٣٢,٥٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٢,٥٠٠ ٢٠ ٣٢,٥٠٠ --- ایرالکو نسیه ٦٥٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٦/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٨/٠٤/١٣٩٠ ٣٢,٣٠٠ ٣٢,٣٠٠ ٣٢,٣٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٢,٣٠٠ ٢٠ ٣٢,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٤٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٠٨/٠٥/١٣٩٠ ٣٢,٢٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٢٠ ٠ ٣٢,٢٠٠ ٢٠ ٣٢,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٦٤٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٠٣/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣٢,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٢٠ ٣٢,٠٠٠ --- ایرالکو نسیه ٦٤٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣١,٤٠٠ ٣١,٤٠٠ ٣١,٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣١,٤٠٠ ٢٠ ٣١,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ٦٢٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٢٠ ٥٢٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٢٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٦١١,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٤٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٢٠ ٣٠,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٠٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٩٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٠ ٢٩,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی ٥٩٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٢/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٩٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٠ ٢٩,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی ٥٩٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٠٨/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٠٣/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٠٦/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣١,٧٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٠١/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٠٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٢٩/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٢٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٢٨/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٢٢/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٨٠٠ ٤٠٠ ٢٩,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٠٨/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٠١/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٢٦/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ١٣/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٠٦/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣١,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٣٠/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ١٥/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٢,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ١٠/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-10 ٢٥/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٣٠٠ ٣٢,٤٠٠ ١٠٠ ٣٠,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی تهران ٢٠/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٢٦٠ ٤٣,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٤/١٣٩١ ٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٩,٨٠٠ ٢,١٧٠ ٥٠,٦٢٣ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٤٠ ٣٠,١٥٠ ١,٠٣٠ ٣٠,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥١,٦٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٩٢٠ ٤٣,٦١٦ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ ١,٠٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٣٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٠٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٨/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٩٥٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٨٠٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٥٥,٦٠٠ ١,١٢٠ ٥٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٥٤,٨٧٣ ٧٢٠ ٥٦,٧٩٣ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٥٣,١٧٠ ٧٤٠ ٥٤,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٩,١٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,١٥٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٤٠٠ ٢٠ ٣١,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٨/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,٨٥٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٧٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٧٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١٦٠ ٣٢,٥٠٠ ١٦٠ ٣٢,٢٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٨/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٢,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٢,٩٠٠ ٢٠٠ ٣٢,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٨٩,١١٠ ١٢٠ ٨٩,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ١,٤٤٠ ٩٢,٢٢٢ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٤,٩٥٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٥,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٨/١٠/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٥٢٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٢٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣٠/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٧٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٧٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٦/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٨/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٣/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٢,٣٠٠ ١٠٠ ٣١,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٢/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٢,٩٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٨/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٣,٢٠٠ ١٠٠ ٣٠,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٢٠ ٣٠,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٨٨,٥٠٠ ١,١٨٠ ٨٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٧٣,٠٨٠ ٦٠٠ ٧٣,٠٨٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٥٨,٠٠٠ ١,٦٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٣/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠٠ ٥٨,٠٠٠ ١,٥٤٠ ٦٨,٠٢٢ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٥٥,٦٠٠ ١,١٢٠ ٥٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٥٧,٣٠٠ ٤٦٠ ٥٧,٧٠٦ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥٦,٤٠٠ ٣٢٠ ٥٦,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/٠٦/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٥٢,٠٠٠ ٩٢٠ ٥٣,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٨/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٧٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٣١,٣٠٠ ١,٥٠٠ ٣٠,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٢,٢٠٠ ١٠٠ ٢٩,٠٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٦٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١٦٠ ٣٢,٥٠٠ ١٦٠ ٣٢,٢٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٤/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٢,٧٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٢/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٣,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٣/٠٥/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٢,٩٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٤/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٤,٩٠٠ ٢٠٠ ٣١,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢١/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٢,٩٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١١/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٢,٥٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٣١/٠٢/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٣,٢٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,١١٥ ٨٩,٥٥٥ ٠ ١٠٠ ٨٩,١١٠ ١٢٠ ٨٩,٥٥٥ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٨٨,٢١٦ ٩٢,٢٢٢ ٠ ١,٠٠٠ ٨٨,٠٠٠ ١,٤٤٠ ٩٢,٢٢٢ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٠/٠٧/١٣٩١ ٧٥,٢٨٠ ٧٥,٢٨٠ ٠ ٢٠٠ ٧٥,٢٨٠ ٢٠٠ ٧٥,٢٨٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٧٣,٠٨٠ ٧٣,٠٨٠ ٠ ٤٠٠ ٧٣,٠٨٠ ٦٠٠ ٧٣,٠٨٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٠ ٦٠٠ ٥٨,٠٠٠ ١,٦٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٥٧,٣١١ ٥٧,٧٠٦ ٠ ٣٠٠ ٥٧,٣٠٠ ٤٦٠ ٥٧,٧٠٦ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٥٥,٤٨٣ ٥٦,٧٩٣ ٠ ٤٠٠ ٥٤,٨٧٣ ٧٢٠ ٥٦,٧٩٣ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٣,٥٥٠ ٥٤,٠٠٠ ٠ ٣٠٠ ٥٣,١٧٠ ٧٤٠ ٥٤,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٤٧,٥٣٠ ٤٧,٥٣٠ ٠ ١٧٠ ٤٧,٥٣٠ ١٥٠ ٤٧,٥٣٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٠ ٦٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٦,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٦/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٦٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٠ ١٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٥,٩٠٠ ٤٥,٩٠٠ ٠ ٢٤٠ ٤٥,٩٠٠ ٢٤٠ ٤٥,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٨٠٠ ٤٤,٨٠٠ ٠ ٣٦٠ ٤٤,٨٠٠ ٢٦٠ ٤٤,٨٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٦٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ ٥٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٦٠٢ ٤٣,٦١٦ ٠ ٥٠٠ ٤٣,٤٠٠ ١,٩٢٠ ٤٣,٦١٦ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠١/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٥١٠ ٤٣,٥١٠ ٠ ١,١٦٠ ٤٣,٥١٠ ١,١٦٠ ٤٣,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣١,٤٠٠ ٣١,٤٠٠ ٠ ١٠٠ ٣١,٤٠٠ ٢٠ ٣١,٤٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٢٥/٠٧/١٣٩٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٨٠٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٢٠٠ ٣٠,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ٠٦/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٠ ١,٠٠٠ ٣٠,٥٥٠ ٥٠٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-7 IAC-AB6063BC-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ٠ ١,٠٤٠ ٣٠,١٥٠ ١,٠٣٠ ٣٠,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٤ ٤٤,٥١٠ ١٠٠ ١٠٠ ٤٤,٥٠٠ ١٢٠ ٤٤,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٤,٤٥٠,٤٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤,١٧٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ٣١,٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٣١,٠٠٠ ١٠٠ ٣١,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣,١٠٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٧٤,١٠٠ ٤٠ ٤٠ ٧٤,١٠٠ ٤٠ ٧٤,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٩٦٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٥٦,٥٠٠ ٥٦,٥٠٠ ٥٦,٥٠٠ ٤٠ ٤٠ ٥٦,٥٠٠ ٦٠ ٥٦,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٢٦٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٥٠,٥٥٠ ٥٠,٥٥٠ ٥٠,٥٥٠ ٤٠ ٤٠ ٤٩,٩٥٠ ١٢٠ ٥٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٠٢٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٤٠ ٤٠ ٤٦,٧٠٠ ٤٠ ٤٦,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٨٦٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٦٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٨١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,٢١٠ ٨٩,٢١٠ ٨٩,٢١٠ ٢٠ ٤٠ ٨٩,٢١٠ ٢٠ ٨٩,٢١٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٨٤,٢٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٨٨,٥٠٠ ٨٨,٥٠٠ ٨٨,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٨٨,٥٠٠ ٢٠ ٨٨,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٧٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٤/٠٥/١٣٩١ ٤٤,٢٠٠ ٤٤,٢٠١ ٤٤,٢٠١ ٤٠ ٤٠ ٤٤,٢٠٠ ٦٠ ٤٤,٢٠١ --- ایرالکو نقدی ١,٧٦٨,٠٢٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٩/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٧/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٧٣٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٢/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٣٠/٠٧/١٣٩٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٣٠,٨٠٠ ٤٠ ٤٠ ٣٠,٨٠٠ ٤٠ ٣٠,٨٠٠ --- ایرالکو نقدی ١,٢٣٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٤٠ ٤٠ ٣٠,٥٥٠ ٤٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ١,٢٢٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٥/١١/١٣٨٩ ٢٩,١٥٠ ٢٩,١٥٠ ٢٩,١٥٠ ٤٠ ٤٠ ٢٩,١٥٠ ٤٠ ٢٩,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ١,١٦٦,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/١١/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٢٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٢٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ١,٠٨٣,٤٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٩٠,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٨/٠٥/١٣٩١ ٤٣,٦٢٠ ٤٣,٦٢٠ ٤٣,٦٢٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٦٢٠ ٢٠ ٤٣,٦٢٠ --- ایرالکو نقدی ٨٧٢,٤٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٦٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٢/٠٣/١٣٩٠ ٣٢,٩٠٠ ٣٢,٩٠٠ ٣٢,٩٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٢,٩٠٠ ٢٠ ٣٢,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٥٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٨/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٣٢,٢٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٣٢,٢٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٢,٢٠٠ ٢٠ ٣٢,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٤٤,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٦١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ١٠٠ ٣٠,٦٠٠ ٢٠ ٣٠,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦١٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٧/٠٩/١٣٩٠ ٣٠,٤٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠,٤٠٠ ٢٠ ٣٠,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٠٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ٢٩,١٥٠ ٢٩,١٥٠ ٢٩,١٥٠ ٢٠ ٢٠ ٢٩,١٥٠ ٢٠ ٢٩,١٥٠ --- ایرالکو نقدی ٥٨٣,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٩,٩٥٠ ١٢٠ ٥٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ ٦٠ ٣٠,٢٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٨/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٩٥٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٦,٥٠٠ ٦٠ ٥٦,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٢٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٢,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٨٩,٢١٠ ٢٠ ٨٩,٢١٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٧٣,٠٨٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٤/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٤,٥٠٠ ٢٠ ٣٤,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٨٨,٥٠٠ ٢٠ ٨٨,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٨٩,٢١٠ ٨٩,٢١٠ ٠ ٤٠ ٨٩,٢١٠ ٢٠ ٨٩,٢١٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٣/٠٨/١٣٩١ ٨٨,٥٠٠ ٨٨,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٨٨,٥٠٠ ٢٠ ٨٨,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٩/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٦٩,٦٠٠ ٦٩,٦٠٠ ٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ ٦٠ ٦٩,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٥/٠٦/١٣٩١ ٥٤,١٧٠ ٥٤,١٧٠ ٠ ٤٠ ٥٤,١٧٠ ٢٠ ٥٤,١٧٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٦,٧٠٠ ٤٦,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٦,٧٠٠ ٤٠ ٤٦,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٧٠٠ ٤٤,٧٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٧٠٠ ٢٠ ٤٤,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٠٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٧/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥١٠ ٠ ١٠٠ ٤٤,٥٠٠ ١٢٠ ٤٤,٥١٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٢/٠٣/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٥٠٠ ٤٤,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٤٤,٥٠٠ ٢٠ ٤٤,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
بیلت 6063-8 IAC-AB6063BD-00 ٢٥/٠٤/١٣٩١ ٤٣,٤٠٠ ٤٣,٤٠٠ ٠ ٤٠ ٤٣,٤٠٠ ٢٠ ٤٣,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩١ صنعتی
بیلت 7- 99.7 IAC-AB99.7BC-00 ٢٢/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٩٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٠ ٢٩,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 7- 99.7 IAC-AB99.7BC-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٣١,٦٠٠ ٣١,٦٠٠ ٣١,٦٠٠ ٢٠ ٤٠ ٣١,٦٠٠ ٢٠ ٣١,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦٣٢,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 7- 99.7 IAC-AB99.7BC-00 ٢٣/٠٨/١٣٩٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٣٠,٥٥٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠,٥٥٠ ٢٠ ٣٠,٥٥٠ --- ایرالکو نقدی ٦١١,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٨/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
بیلت 7- 99.7 IAC-AB99.7BC-00 ٢٢/١٢/١٣٨٩ ٢٩,٩٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٩,٩٠٠ ٢٠ ٢٩,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی ٥٩٨,٠٠٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ١٧/١٢/١٣٨٩ صنعتی
بیلت 7- 99.7 IAC-AB99.7BC-00 ٣١/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٤٠ ٣٢,٥٠٠ ٢٠ ٢٩,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم بیلت آلومینیومی انبار کارخانه ٢٥/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٧/١١/١٣٨٩ ٢٧,٤٠٠ ٢٧,٤٠٠ ٠ ٥٠٠ ٢٧,٤٠٠ ٥٠٠ ٢٧,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١١/١١/١٣٨٩ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٢/٠٧/١٣٩١ ٧٤,٧٨٥ ٧٩,٧٤١ ٨٢,٨٣٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٧٠,٢٠٠ ١,٧٤٠ ٨٢,٨٣٠ --- ایرالکو نقدی ٣٩,٨٧٠,٣٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٧/٠١/١٣٩٠ ٢٩,٧٠٠ ٢٩,٧٠٠ ٢٩,٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٩,٧٠٠ ٥٠٠ ٢٩,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٤,٨٥٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٢/٠١/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٧/١١/١٣٨٩ ٢٧,٤٠٠ ٢٧,٤٠٠ ٢٧,٤٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٢٧,٤٠٠ ٥٠٠ ٢٧,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٣,٧٠٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١١/١١/١٣٨٩ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٦٣,٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ ٢١٠ ٢٠٠ ٥٣,٠٠٠ ٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ١٣,٣٥٦,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٢٠٠ ٤٤,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٨,٨٦٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٢/١٢/١٣٨٩ ٢٨,٣٠٠ ٢٨,٣٠٠ ٢٨,٣٠٠ ٢٦٠ ٠ ٢٨,٣٠٠ ٢٦٠ ٢٨,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٧,٣٥٨,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/١٢/١٣٨٩ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٠/١٠/١٣٩١ ٧١,٩٠٠ ٧١,٩٠٠ ٧١,٩٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٧١,٩٠٠ ١٠٠ ٧١,٩٠٠ --- ایرالکو نسیه ٧,١٩٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/١٠/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٩/١٢/١٣٨٩ ٢٨,٠٠٠ ٢٨,٠٠٠ ٢٨,٠٠٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٨,٠٠٠ ٢٥٠ ٢٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٧,٠٠٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٤/١٢/١٣٨٩ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٩/١٢/١٣٨٩ ٢٨,٠٠٠ ٢٨,٠٠٠ ٢٨,٠٠٠ ٢٥٠ ٢٥٠ ٢٨,٠٠٠ ٢٥٠ ٢٨,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٧,٠٠٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٤/١٢/١٣٨٩ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٣١,٦٠٠ ٣١,٦٠٠ ٣١,٦٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣١,٦٠٠ ٢٠٠ ٣١,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٣٢٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٣١,٤٠٠ ٣١,٤٠٠ ٣١,٤٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣١,٤٠٠ ٢٠٠ ٣١,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٢٨٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢١/٠٣/١٣٩٠ ٣١,٣٠٠ ٣١,٣٠٠ ٣١,٣٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٣١,٣٠٠ ٢٠٠ ٣١,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٢٦٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٦/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٠٠ ٢٧,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٥,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ١٠٠ ٠ ٤٤,٣٠٠ ١٠٠ ٤٤,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه (مچینگ) ٤,٤٣٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١١/٠٣/١٣٩٠ ٣٠,٩٠٠ ٣٠,٩٠٠ ٣٠,٩٠٠ ١٠٠ ٤٠٠ ٣٠,٩٠٠ ١٠٠ ٣٠,٩٠٠ --- ایرالکو نقدی ٣,٠٩٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ١٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ٤٩,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٩٤٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ١٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ٤٩,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٩٤٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٢/١٢/١٣٨٩ ٢٨,٣٠٠ ٢٨,٣٠٠ ٢٨,٣٠٠ ٩٠ ١٠٠ ٢٨,٣٠٠ ٩٠ ٢٨,٣٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢,٥٤٧,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/١٢/١٣٨٩ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٤٠ ٠ ٤٩,٠٠٠ ٤٠ ٤٩,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ١,٩٦٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٣٠,٠٥٠ ٣٠,٠٥٠ ٣٠,٠٥٠ ٦٠ ١٠٠ ٣٠,٠٥٠ ٦٠ ٣٠,٠٥٠ --- ایرالکو نسیه ١,٨٠٣,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٣٠,٠٥٠ ٣٠,٠٥٠ ٣٠,٠٥٠ ٦٠ ١٠٠ ٣٠,٠٥٠ ٦٠ ٣٠,٠٥٠ --- ایرالکو نسیه ١,٨٠٣,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٥,١٠٠ ٤٥,١٠٠ ٤٥,١٠٠ ٢٠ ٠ ٤٥,١٠٠ ٢٠ ٤٥,١٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٩٠٢,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٤٥,١٠٠ ٤٥,١٠٠ ٤٥,١٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٥,١٠٠ ٢٠ ٤٥,١٠٠ --- ایرالکو نقدی ٩٠٢,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٣,٠٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٢٠ ٤٠ ٤٣,٠٠٠ ٢٠ ٤٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٨٦٠,٠٠٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٣,٠٠٠ ٢٠ ٤٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٦٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٢٠٠ ٤٤,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٩/٠٥/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٩,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٣/٠٥/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٦/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٧٢,٢٨٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢١/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٤٩,٨٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٧,٤٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٦/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٨٤,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣١,٥٠٠ ١٠٠ ٣٠,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٨/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٤/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٦٣,٦٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠١/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٢,٩٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٠/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٦٠ ٣٠,٩٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٢/٠٨/١٣٩١ ٠ ٣٠٠ ٨٣,٦٠٠ ٣٠٠ ٨٠,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٥/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣١,٧٠٠ ٢٠٠ ٣١,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٠/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٣/١٠/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٧٢,٢٨٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٩/٠٩/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٧٥,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٧/٠٩/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٨/٠٨/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٨٣,٥٠٠ ١٠٠ ٨٠,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٩/٠٧/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٦٦,٧٨٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٤/٠٧/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٠ ٢٠٠ ٥٣,٠٠٠ ٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢١/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥١,٣٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٥١,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١١/٠٣/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,٩٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ٤٩,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٢٠/٠٢/١٣٩١ ٠ ٤٠ ٤٦,٠٠٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠٥/٠٧/١٣٩١ ٦٣,٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ ٠ ٢٠٠ ٥٣,٠٠٠ ٦٠٠ ٦٣,٦٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٠٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٠ ١٠٠ ٤٩,٠٠٠ ٦٠ ٤٩,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٤,٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٠ ٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ ٢٠٠ ٤٤,٣٠٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ٠١/٠٣/١٣٩١ ٤٣,٠٠٠ ٤٣,٠٠٠ ٠ ٤٠ ٤٣,٠٠٠ ٢٠ ٤٣,٠٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ٢٧/٠٢/١٣٩١ صنعتی
تی بار EC-1350 IAC-AT1350-00 ١٧/٠٧/١٣٩٠ ٣٠,٠٥٠ ٣٠,٠٥٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,٠٥٠ ٦٠ ٣٠,٠٥٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم تی بار انبار کارخانه ١٢/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-98.9 ALM-AP25851-00 ١٢/٠٢/١٣٩٠ ٢٩,٣٩٩ ٢٩,٣٩٩ ٢٩,٣٩٩ ٢٠ ٢٠ ٢٨,٧٠٠ ٦٠ ٢٩,٣٩٩ --- المهدی نسیه ٥٨٧,٩٨٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-98.9 ALM-AP25851-00 ١٦/١١/١٣٨٩ ٢٤,٦٣١ ٢٤,٦٣١ ٢٤,٦٣١ ٤٠ ٤٠ ٢٤,٥٠٠ ٨٠ ٢٤,٦٣١ --- المهدی نقدی ٩٨٥,٢٤٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/١١/١٣٨٩ صنعتی
شمش 1000P-98.9 ALM-AP25851-00 ١٦/١١/١٣٨٩ ٢٤,٦٣١ ٢٤,٦٣١ ٢٤,٦٣١ ٤٠ ٤٠ ٢٤,٥٠٠ ٨٠ ٢٤,٦٣١ --- المهدی نقدی ٩٨٥,٢٤٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/١١/١٣٨٩ صنعتی
شمش 1000P-98.9 ALM-AP25851-00 ٠٤/٠٤/١٣٩٠ ٢٩,٣٠٠ ٢٩,٣٠٠ ٢٩,٣٠٠ ٣٠ ٣٠ ٢٩,٣٠٠ ٣٠ ٢٩,٣٠٠ --- المهدی نقدی ٨٧٩,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.1 ALM-APB99.1-00 ٢٣/٠٧/١٣٩٠ ٢٧,٣٠٠ ٢٧,٣٠٠ ٢٧,٣٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٧,٣٠٠ ٨٠ ٢٧,٣٠٠ --- المهدی نقدی ٥٤٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.1 ALM-APB99.1-00 ١٦/١١/١٣٨٩ ٢٤,٨٥١ ٢٤,٨٥١ ٢٤,٨٥١ ٤٠ ٤٠ ٢٤,٧٥٠ ٨٠ ٢٤,٨٥١ --- المهدی نقدی ٩٩٤,٠٤٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/١١/١٣٨٩ صنعتی
شمش 1000p-99.1 ALM-APB99.1-00 ١٦/١١/١٣٨٩ ٢٤,٨٥١ ٢٤,٨٥١ ٢٤,٨٥١ ٤٠ ٤٠ ٢٤,٧٥٠ ٨٠ ٢٤,٨٥١ --- المهدی نقدی ٩٩٤,٠٤٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/١١/١٣٨٩ صنعتی
شمش 1000p-99.1 ALM-APB99.1-00 ٠٤/٠٤/١٣٩٠ ٢٩,٦٠٠ ٢٩,٦٠٠ ٢٩,٦٠٠ ٣٠ ٣٠ ٢٩,٦٠٠ ٣٠ ٢٩,٦٠٠ --- المهدی نقدی ٨٨٨,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.1 ALM-APB99.1-00 ١٢/٠٢/١٣٩٠ ٢٩,٥١٢ ٢٩,٥١٢ ٢٩,٥١٢ ٣٠ ٣٠ ٢٩,٠٠٠ ٦٠ ٢٩,٥١٢ --- المهدی نسیه ٨٨٥,٣٦٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.1 ALM-APB99.1-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٢٨,٨٠٠ ٢٨,٨٠٠ ٢٨,٨٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٨,٨٠٠ ٧٠ ٢٨,٨٠٠ --- المهدی نقدی ٥٧٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.1 ALM-APB99.1-00 ٢٣/٠٧/١٣٩٠ ٢٧,٣٠٠ ٢٧,٣٠٠ ٢٧,٣٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٧,٣٠٠ ٨٠ ٢٧,٣٠٠ --- المهدی نقدی ٥٤٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ ٨٠ ٢٧,٥٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٣٩,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٣٩,٠٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٤/٠٤/١٣٩٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ٣٠,١٥٠ ٨٠ ٨٠ ٣٠,١٥٠ ٨٠ ٣٠,١٥٠ --- المهدی نقدی ٢,٤١٢,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ١٢/٠٢/١٣٩٠ ٣٠,٠٩٠ ٣٠,٠٩٠ ٣٠,٠٩٠ ٧٠ ٧٠ ٢٩,٦٠٠ ٢١٠ ٣٠,٠٩٠ --- المهدی نسیه ٢,١٠٦,٣٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٢٩,٠٠٠ ٢٩,٠٠٠ ٢٩,٠٠٠ ٧٠ ٧٠ ٢٩,٠٠٠ ١٤٠ ٢٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٢,٠٣٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٤٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ ٨٠ ٢٧,٥٠٠ --- المهدی نقدی ١,١٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٤٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ ٨٠ ٢٧,٥٠٠ --- المهدی نقدی ١,١٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ١٤/٠٦/١٣٩٠ ٢٧,٠٠٠ ٢٧,٠٠٠ ٢٧,٠٠٠ ٤٠ ٤٠ ٢٧,٠٠٠ ٤٠ ٢٧,٠٠٠ --- المهدی نقدی ١,٠٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ١٣/٠٦/١٣٩٠ ٢٧,٠٠٠ ٢٧,٠٠٠ ٢٧,٠٠٠ ٤٠ ٤٠ ٢٧,٠٠٠ ٤٠ ٢٧,٠٠٠ --- المهدی نقدی ١,٠٨٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٢/٠٨/١٣٩٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ --- المهدی نقدی ٥٥٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٢/٠٨/١٣٩٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ --- المهدی نقدی ٥٥٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٢/٠٨/١٣٩٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٢٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ ٤٠ ٢٧,٥٠٠ --- المهدی نقدی ٥٥٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٢٣/٠٧/١٣٩٠ ٢٧,٤٠٠ ٢٧,٤٠٠ ٢٧,٤٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٧,٤٠٠ ٨٠ ٢٧,٤٠٠ --- المهدی نقدی ٥٤٨,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٢٣/٠٧/١٣٩٠ ٢٧,٤٠٠ ٢٧,٤٠٠ ٢٧,٤٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٧,٤٠٠ ٨٠ ٢٧,٤٠٠ --- المهدی نقدی ٥٤٨,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٣١,٢٠٠ ٣٥٠ ٣١,٢٠٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٧٠ ٣١,٢٠٠ ٣٥٠ ٣١,٢٠٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٠ ١,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.25 ALM-AP20551-00 ٠٦/٠٣/١٣٩١ ٣٩,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ٠ ١,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣٩,٠٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٧٥٠ ٢٧,٧٥٠ ٠ ٦٠ ٢٧,٧٥٠ ١٢٠ ٢٧,٧٥٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 IAC-AP15351-00 ٠٣/٠٢/١٣٩٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٢٩,٥٠٠ ١٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٥٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٩,٥٠٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠١/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٠,٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٤٠,٥٠٠ --- المهدی نقدی ٢٠,٢٥٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٥/٠٤/١٣٩١ ٤٠,٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٠,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٤٠,٥٠٠ --- المهدی نقدی ٢٠,٢٥٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣١/٠٣/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ١٤/٠٦/١٣٩٠ ٢٧,٣٠٠ ٢٧,٣٠٠ ٢٧,٣٠٠ ١٤٠ ١٤٠ ٢٧,٣٠٠ ١٤٠ ٢٧,٣٠٠ --- المهدی نقدی ٣,٨٢٢,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ١٣/٠٦/١٣٩٠ ٢٧,٣٠٠ ٢٧,٣٠٠ ٢٧,٣٠٠ ١٤٠ ١٤٠ ٢٧,٣٠٠ ١٤٠ ٢٧,٣٠٠ --- المهدی نقدی ٣,٨٢٢,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٤/٠٤/١٣٩٠ ٣٠,٨٥٠ ٣٠,٨٥٠ ٣٠,٨٥٠ ١٢٠ ١٢٠ ٣٠,٨٥٠ ١٢٠ ٣٠,٨٥٠ --- المهدی نقدی ٣,٧٠٢,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 IAC-AP15351-00 ٢٥/١٢/١٣٨٩ ٢٧,٦٥٠ ٢٧,٦٥٠ ٢٧,٦٥٠ ١٢٠ ١٢٠ ٢٧,٦٥٠ ١٢٠ ٢٧,٦٥٠ --- ایرالکو نقدی ٣,٣١٨,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٢/١٢/١٣٨٩ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٢٣/٠٧/١٣٩٠ ٢٧,٥٦٧ ٢٧,٥٦٧ ٢٧,٥٦٧ ١٠٠ ١٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٣٠٠ ٢٧,٥٦٧ --- المهدی نقدی ٢,٧٥٦,٧٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٢٣/٠٧/١٣٩٠ ٢٧,٥٦٧ ٢٧,٥٦٧ ٢٧,٥٦٧ ١٠٠ ١٠٠ ٢٧,٥٠٠ ٣٠٠ ٢٧,٥٦٧ --- المهدی نقدی ٢,٧٥٦,٧٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ١٢/٠٢/١٣٩٠ ٣٠,٤٩٩ ٣٠,٤٩٩ ٣٠,٤٩٩ ٩٠ ٩٠ ٣٠,٢٠٠ ٢٧٠ ٣٠,٤٩٩ --- المهدی نسیه ٢,٧٤٤,٩١٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٢٩,٣٠٦ ٢٩,٣٢١ ٢٩,٣٥٠ ٦٠ ٦٠ ٢٩,٣٠٠ ١٤٠ ٢٩,٣٥٠ --- المهدی نقدی ١,٧٥٩,٢٤٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٢٩,٣٠٦ ٢٩,٣٢١ ٢٩,٣٥٠ ٦٠ ٦٠ ٢٩,٣٠٠ ١٤٠ ٢٩,٣٥٠ --- المهدی نقدی ١,٧٥٩,٢٤٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٧٥٠ ٢٧,٧٥٠ ٢٧,٧٥٠ ٦٠ ٦٠ ٢٧,٧٥٠ ١٢٠ ٢٧,٧٥٠ --- المهدی نقدی ١,٦٦٥,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٩/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٧٥٠ ٢٧,٧٥٠ ٢٧,٧٥٠ ٦٠ ٦٠ ٢٧,٧٥٠ ١٢٠ ٢٧,٧٥٠ --- المهدی نقدی ١,٦٦٥,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٩/٠٥/١٣٩٠ ٣٠,١٠٠ ٣٠,١٠٠ ٣٠,١٠٠ ٤٠ ٤٠ ٣٠,١٠٠ ٤٠ ٣٠,١٠٠ --- المهدی نسیه ١,٢٠٤,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٢/٠٨/١٣٩٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٠ ٢٧,٧٠٠ --- المهدی نقدی ٥٥٤,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٢/٠٨/١٣٩٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٠ ٢٧,٧٠٠ --- المهدی نقدی ٥٥٤,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٢/٠٨/١٣٩٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٠ ٢٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٠ ٢٧,٧٠٠ --- المهدی نقدی ٥٥٤,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 IAC-AP15351-00 ٢٤/١١/١٣٨٩ ٠ ٢٠ ٢٦,٩٥٠ ٠ ٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٩/١١/١٣٨٩ صنعتی
شمش 1000P-99.5 IAC-AP15351-00 ٠٧/١٢/١٣٩٠ ٤٥,٣٢٠ ٤٥,٣٢٠ ٠ ٢٠٠ ٤٥,٣٢٠ ٢٢٠ ٤٥,٣٢٠ --- ایرالکو نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/١٢/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.5 ALM-AP15351-00 ٠٩/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٤٠ ٣٠,١٠٠ ٤٠ ٣٠,١٠٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.65 ALM-AP15201-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٤٥٠ ٢٠ ٢٩,٤٥٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٤٩,٦٠٩ ٥٠,٠٨٦ ٥٠,٢٥١ ٥٠٠ ٥٠٠ ٤٩,١٠٠ ٨٨٠ ٥٠,٢٥١ --- ایرالکو نقدی ٢٥,٠٤٢,٩٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٢٤,٣٥٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٧٧٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٦,٧٧٦,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ١٠٠ ٠ ٤٨,٧٠٠ ١٠٠ ٤٨,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی (مچینگ) ٤,٨٧٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ١٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٤,٨٤٠,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 ALM-AP15201-00 ٠٤/٠٤/١٣٩٠ ٣٠,٩٠٠ ٣٠,٩٠٠ ٣٠,٩٠٠ ٢٠ ٢٠ ٣٠,٩٠٠ ٢٠ ٣٠,٩٠٠ --- المهدی نقدی ٦١٨,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.65 ALM-AP15201-00 ١٢/٠٢/١٣٩٠ ٣٠,٦٢٢ ٣٠,٦٢٢ ٣٠,٦٢٢ ٢٠ ٢٠ ٣٠,٤٠٠ ٦٠ ٣٠,٦٢٢ --- المهدی نسیه ٦١٢,٤٤٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.65 ALM-AP15201-00 ١٧/٠٥/١٣٩٠ ٢٩,٤٥٠ ٢٩,٤٥٠ ٢٩,٤٥٠ ٢٠ ٢٠ ٢٩,٤٥٠ ٢٠ ٢٩,٤٥٠ --- المهدی نقدی ٥٨٩,٠٠٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٢/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٩,١٠٠ ٨٨٠ ٥٠,٢٥١ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٦/٠٦/١٣٩١ ٠ ٥٠٠ ٤٩,١٠٠ ٨٨٠ ٥٠,٢٥١ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ٢٠/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٧٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ ٦٠٠ ٤٨,٧٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 IAC-AP15201-00 ١٣/٠٦/١٣٩١ ٤٨,٤٠٠ ٤٨,٤٠٠ ٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ ١٤٠ ٤٨,٤٠٠ --- ایرالکو نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٥/٠٦/١٣٩١ صنعتی
شمش 1000p-99.65 ALM-AP15201-00 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٢,١٠٠ ٨٠ ٣٢,١٠٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000p-99.65 ALM-AP15201-00 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٢,١٠٠ ٨٠ ٣٢,١٠٠ --- المهدی نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 ALM-AP10201-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٢٧,٧٠٠ ٢٧,٧٠٠ ٠ ٥٠٠ ٢٧,٧٠٠ ٤٠٠ ٢٧,٧٠٠ --- المهدی نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٩,٣٥٠ ٤٠ ٢٠,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٦/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٢,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٩,٩٠٠ ١٨٠ ٢٩,٩٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٢/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,١٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٩/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٠٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٢٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١١/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٦/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣١,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢١/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٦٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٦٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٨,٥٠٠ ٢٠ ٢٨,٤٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٩/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٨٠٠ ٢٩,٤٠٠ ٢,٢٥٠ ٢٨,٥٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٢,٨٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣٠/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١١/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٧٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٣٠,٧٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٢٩,٣٠٠ ١,٢٥٠ ٢٨,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٨,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٨,٢٠٠ ٤٠ ٢٨,٢٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١١/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,١٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٦/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٨٠٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٨,٦٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٦/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٩/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٧٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٤/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٩٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣١,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٨,٣٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٠٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٢٩,٤٠٠ ٥٠٠ ٢٩,٤٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٨,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣٠/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٤٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٦/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٢,٨٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٤٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٨,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,١٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٠٠٠ ٢٢٠ ٢٩,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣٠/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٨,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢١/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٦/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٧٠٠ ٦٠ ٢٨,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٩/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٦/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٩,١٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٨/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٢٨,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٥/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٤٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣٠/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٨,٦٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٧٠٠ ٦٠ ٢٨,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٢٠٠ ٢٩,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٣,٠٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٦/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣١,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠١/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٢,٨٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٦/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٦٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٩/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٨,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١١/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,١٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٨/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٥٠٠ ٢٩,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٣/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٠٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢٨,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٤٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٤٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٧/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٣٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٧/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٤٠٠ ٢٠٠ ٢٩,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٥/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٣٠,٠٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣١,٠٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٩/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٦/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٢,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠١/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٢,٤٠٠ ١٠٠ ٣٠,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٣,٠٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٨٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٩٠٠ ٤٤٠ ٢٩,٩٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٨,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٨,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٨/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٦٢٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٥٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٣/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٩,٤٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٨/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٩/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٦٠٠ ٢٩,٨٠٠ ١,٥٦٠ ٢٩,٤٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٥/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣١,١٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٥/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٢,٥٠٠ ٢٠٠ ٣٠,٧٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١١/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٩٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٥٠ ٣٠,٧٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣١/٠٢/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣١,٠٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٢/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٨٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٩,٣٥٠ ٤٠ ٢٠,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٨,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٢٥٠ ٥٠٠ ٢٩,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٨,٣٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٤/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٨,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٦٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢٨,١٥٠ ٥٩٠ ٢٨,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٤٠٠ ٥٠٠ ٢٩,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٤٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٩/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٩/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١,٦٠٠ ٢٩,٠٠٠ ٣٠٠ ٢٨,٩٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٤/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٢,٥٠٠ ٢٠٠ ٣٠,٧٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٣,٤٥٠ ٤٠٠ ٣٢,١٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١١/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٧٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٨/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٠,٩٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٣/١٠/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٤٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٨/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٧/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٢/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٢٥٠ ٥٠٠ ٢٩,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٩,١٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٩,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٠٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٨,١٥٠ ٨٠ ٢٨,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٤٠٠ ٥٠٠ ٢٩,٠٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٠٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٤/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٨/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٨,٣٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٣/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٢/٠٦/١٣٩٠ ٠ ١٠٠ ٢٨,٠٠٠ ١٠٠ ٢٧,٧٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٧/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٦/٠٦/١٣٩٠ ٠ ٥٠٠ ٣٠,٥٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٦/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٥/٠٤/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣١,٠٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٤/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٨/٠٣/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٣٣,٤٥٠ ٤٠٠ ٣٢,١٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٣/٠٣/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٣/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٨٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٠/٠٩/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٥/٠٩/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٨,٤٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نقدی ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٣٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٢/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٩,١٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٧/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٥/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٩,١٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ١٠/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ١٤/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠٠ ٢٩,١٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠٩/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠٤/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٦٠٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٠١/٠٨/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٠١/٠٨/١٣٩٠ ٠ ٢,٠٠٠ ٢٩,٣٠٠ ٦٠٠ ٢٩,٣٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٦/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٣٠/٠٧/١٣٩٠ ٠ ١,٠٠٠ ٢٩,٣٥٠ ٨٢٠ ٢٩,١٠٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینیوم انبار کارخانه ٢٥/٠٧/١٣٩٠ صنعتی
شمش 1000P-99.7 HALC-AP10201-00 ٢٧/٠٧/١٣٩٠ ٠ ٢٠ ٢٩,٠٥٠ ٠ ٠ --- مجتمع آلومینیوم هرمزگان (هرمزال) نسیه ٠ آلومینیوم شمش آلومینی